Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits   Engels
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Wetenschappelijk Comité > De barometer voor de veiligheid van de voedselketen > Dierengezondheid
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


De dierengezondheidsbarometer 
 
Meten van de dierengezondheid
Resultaten
F.A.Q.
Resultaten

 

Voor zover beschikbaar werden voor alle 13 dierengezondheidsindicatoren gegevens verzameld vanaf 2007 en werd het procentueel verschil tussen de resultaten van twee opeenvolgende jaren berekend. Rekening houdend met het relatief belang van elke indicator, geeft het gemiddelde van deze procentuele verschillen de barometerwaarde weer die de toestand van de dierengezondheid reflecteert.


- Evolutie


- Resultaten Dierengezondheidsbarometer 2008
- Resultaten Dierengezondheidsbarometer 2009
- Resultaten Dierengezondheidsbarometer 2010
- Resultaten Dierengezondheidsbarometer 2011

- Resultaten Dierengezondheidsbarometer 2012

- Resultaten Dierengezondheidsbarometer 2013
- Resultaten Dierengezondheidsbarometer 2014
- Resultaten Dierengezondheidsbarometer 2015

- Resultaten Dierengezondheidsbarometer 2016

- Resultaten Dierengezondheidsbarometer 2017EVOLUTIE


                  

Sinds de aanvang van de metingen in 2007 vertoont de barometer dierengezondheid een algemeen positieve evolutie. Na een daling in 2016, toont de barometer terug een positieve evolutie in 2017 ten opzichte van het referentiejaar 2007.


Naar bovenDIERENGEZONDHEIDSBAROMETER 2008Tussen 2007 en 2008 nam de dierengezondheidsbarometer licht af (- 1,1%). Niettegenstaande er een duidelijke verbetering was op het vlak van de sterfte bij vooral de kleine herkauwers na de blauwtongepidemie van 2007, was deze lichte afname vooral te wijten aan een verminderde waakzaamheid op het vlak van aangifteplichtige ziekten.


Figuur - Visuele voorstelling van de dierengezondheidsbarometer 2007-2008.
(schaal –70% tot +30%)
Klik op de afbeelding om die te vergroten

 


Naar boven
DIERENGEZONDHEIDSBAROMETER 2009Ten opzichte van 2008 steeg de dierengezondheidsbarometer in 2009 met + 4,7% wat vooral te wijten was aan een verbeterde waakzaamheid voor aangifteplichtige ziekten en een afname van de sterfte bij zowel vleesvarkens, kleine herkauwers als vleeskalveren. Daarentegen werd in 2009 een duidelijk verminderde waakzaamheid vastgesteld op het vlak van abortus bij runderen.


Figuur - Visuele voorstelling van de dierengezondheidsbarometer 2008-2009.
(schaal –30% tot +50%)
Klik op de afbeelding om die te vergroten

 


Naar boven


DIERENGEZONDHEIDSBAROMETER 2010Tussen 2009 en 2010 steeg de dierengezondheidsbarometer met + 16,7%. Deze stijging was hoofdzakelijk te wijten aan een toename van het aantal bedrijven in de primaire dierlijke productie met een gevalideerd autocontrolesysteem en een verbeterde bewaking van abortus bij runderen tengevolge van de invoering van het ‘abortusprotocol’.


Figuur - Visuele voorstelling van de dierengezondheidsbarometer 2009-2010.
(schaal –100% tot +200%)
Klik op de afbeelding om die te vergrotenNaar bovenDIERENGEZONDHEIDSBAROMETER 2011Ten opzichte van 2010 was er in 2011 een stijging van de dierengezondheidsbarometer met + 6,5%. Net zoals in de voorgaande jaren is er een toename vast te stellen van het aantal bedrijven met een gevalideerd autocontrolesysteem en een toenemende bewaking op het vlak van abortus bij runderen

Figuur - Visuele voorstelling van de dierengezondheidsbarometer 2010-2011.
(schaal –10% tot +60%)
Klik op de afbeelding om die te vergroten

 


Naar bovenDIERENGEZONDHEIDSBAROMETER 2012Ten opzichte van 2011 was er in 2012 een opmerkelijke stijging van de barometer met + 14,3 %. Deze gunstige evolutie is voornamelijk toe te schrijven aan een verbeterde waakzaamheid voor wat betreft aangifteplichtige dierenziekten en abortus bij runderen, aan een verbetering van de gecertificeerde autocontrolesystemen in de dierlijke productiesector en aan minder sterfte bij vleesvarkens.Figuur - Visuele voorstelling van de dierengezondheidsbarometer 2011-2012.
(schaal –20% tot +140%)
Klik op de afbeelding om die te vergroten

 


Naar bovenDIERENGEZONDHEIDSBAROMETER 2013Ten opzichte van 2012 is er in 2013 een lichte daling (- 2,0%) van de barometer dierengezondheid vast te stellen. Dit resultaat is het gevolg van schommelingen in diverse indicatoren, zowel in positieve als in negatieve zin. Er wordt een gunstige evolutie vastgesteld op het vlak van de antibioticum gevoeligheid van E. coli indicator kiemen bij pluimvee, varkens, jonge runderen en vleeskalveren en van het aantal bedrijven in de primaire dierlijke productie met een gevalideerd of gecertificeerd autocontrolesysteem. Verder is er een daling van de sterfte bij vleesvarkens en vleeskalveren, evenals een daling van het aantal afgekeurde pluimveekarkassen. Er werd evenwel een negatieve evolutie vastgesteld voor wat betreft de melding van aangifteplichtige dierenziekten in het algemeen en van abortussen bij runderen. Dit zou kunnen verklaard worden door een verminderde waakzaamheid op het terrein en/of door het feit dat het effect van de uitbraak van het Schmallenbergvirus op de toename van de abortusmeldingen bij runderen in 2012 intussen was uitgewerkt. De sterfte bij kleine herkauwers blijft hoog en is nog toegenomen in 2013. Ook op het vlak van de inspecties in de primaire dierlijke productie, in het bijzonder de inspecties traceerbaarheid, waren de resultaten minder gunstig dan in 2012. Deze laatste is in hoofdzaak het gevolg van minder gunstige resultaten van de inspectie van de identificatie en registratie van schapen, geiten en hertachtigen.Figuur - Visuele voorstelling van de dierengezondheidsbarometer 2012-2013
(schaal -100% tot +60%)
Klik op de afbeelding om die te vergroten

 


Naar bovenDIERENGEZONDHEIDSBAROMETER 2014Ten opzichte van 2013 is er in 2014 een duidelijke stijging (+ 12,0%) van de barometer dierengezondheid vast te stellen. De indicatoren die te maken hebben met meldingen (zowel aangifteplichtige dierziekten als abortussen bij runderen) vertonen een gunstige evolutie, hetgeen geïnterpreteerd wordt als een verbeterde bewaking van dierziekten. De indicator in verband  met antibioticumgevoeligheid van E. coli indicator kiemen bij pluimvee, varkens, jonge runderen en vleeskalveren vertoont ook een zeer gunstige evolutie.

Enkel de indicatoren omtrent sterfte bij vleesvarkens en inspecties van traceerbaarheid in de primaire dierlijke productie vertonen een negatieve evolutie. Deze laatste is in hoofdzaak het gevolg van minder gunstige resultaten van de inspectie van de identificatie en registratie van schapen, geiten en hertachtigen.Figuur - Visuele voorstelling van de dierengezondheidsbarometer 2013-2014
(schaal -10% tot +80%)
Klik op de afbeelding om die te vergroten


Naar bovenDIERENGEZONDHEIDSBAROMETER 2015Ten opzichte van 2014 is er in 2015 globaal genomen geen verandering (0%) van de barometer dierengezondheid vast te stellen hetgeen niet betekent dat er geen wijzigingen optraden in de individuele indicatoren. Zo vertoonde de indicator van de antibioticumgevoeligheid van E. coli kiemen bij pluimvee, varkens, jonge runderen en vleeskalveren een zeer gunstige evolutie. Ook de indicator van de melding van abortussen bij runderen nam toe hetgeen geïnterpreteerd wordt als een verbeterde bewaking van dierziekten.

Daartegenover staat dat het aantal meldingen van aangifteplichtige dierenziekten negatief evolueerde, hetgeen dan weer wijst op een verminderde bewaking van aangifteplichtige dierziekten.

Tot slot wordt opgemerkt dat de indicator van de inspecties van het dierenwelzijn niet meer kon berekend worden, aangezien het toezicht op dierenwelzijn sinds kort tot de bevoegdheden van de gewesten behoort en het vroegere scoresysteem van het FAVV niet meer wordt toegepast.Figuur - Visuele voorstelling van de dierengezondheidsbarometer 2014-2015
(schaal -25% tot +15%)
Klik op de afbeelding om die te vergroten


Naar bovenDIERENGEZONDHEIDSBAROMETER 2016Ten opzichte van 2015 is er in 2016 een lichte achteruitgang (-0,8%) van de barometer dierengezondheid vast te stellen. Deze is voornamelijk het gevolg van een ongunstige evolutie van de indicator van de antibioticumgevoeligheid van E.coli-kiemen bij pluimvee, varkens, jonge runderen en vleeskalveren, van de sterfte bij kleine herkauwers en van de meldingen van abortus bij runderen. Daarnaast valt nog op te merken dat de indicator over het aantal bedrijven met een gevalideerd autocontrolesysteem in de primaire dierlijke productie voor het tweede jaar op rij licht daalt. Ook de indicator over de inspecties traceerbaarheid daalt licht voor het vijfde jaar op rij.

Daartegenover staat dat het aantal meldingen van aangifteplichtige dierenziekten positief evolueerde, hetgeen dan weer wijst op een verbeterde bewaking van aangifteplichtige dierziekten.

Tot slot wordt opgemerkt dat de indicator van de inspecties van het dierenwelzijn net zoals in 2015 niet meer kon berekend worden, aangezien het toezicht op dierenwelzijn sinds kort tot de bevoegdheden van de gewesten behoort en het vroegere scoresysteem van het FAVV niet meer wordt toegepast.Figuur - Visuele voorstelling van de dierengezondheidsbarometer 2015-2016
(schaal -30% tot +60%)
Klik op de afbeelding om die te vergroten


Naar bovenDIERENGEZONDHEIDSBAROMETER 2017Ten opzichte van 2016 vertoont de dierengezondheidsbarometer een positieve evolutie (+ 1,6%). Voor wat de individuele indicatoren betreft werd een lichte toename vastgesteld van het aantal verschillende aangifteplichtige dierenziekten, hetgeen wijst op een verbeterde bewaking in de dierlijke sector. Verder was er minder sterfte bij kleine herkauwers en vleeskalveren, een verbetering van het celgetal van rundermelk en een zeer lichte verbetering (daling) van de antibioticumresistentie bij indicatorkiemen.
Minder gunstig is dat de sterfte bij vleesvarkens voor het vierde jaar op rij licht toeneemt en dat de indicator met betrekking tot het aantal bedrijven met een gevalideerd autocontrolesysteem in de primaire dierlijke productie voor het derde jaar op rij licht daalt. Lichte negatieve evoluties werden verder waargenomen bij de indicator die te maken heeft met inspecties van de infrastructuur, de inrichting en de hygiëne op de bedrijven, van het percentage afgekeurde pluimveekarkassen en van de meldingen van abortus bij runderen.Figuur - Visuele voorstelling van de dierengezondheidsbarometer 2016-2017
(schaal -5% tot +25%)
Klik op de afbeelding om die te vergroten


Naar boven

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 05.07.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet