WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
  Adviezen 2007 Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 26.11.2015


Advies nr.  

Onderwerp  

Sector  
Advies 38-2007 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van de "autocontrolegids voor wegtransport en opslag in de voedselketen" (dossier Sci Com 2007/28) Voeding
Advies 37-2007 (PDF) Wetenschappelijke herevaluatie van de "autocontrolegids dierenvoeders" (dossier Sci Com 2007/24) Dier
Advies 36-2007 (PDF) Evaluatie van de autocontrolegids voor de handel in granen en agro-toelevering (dossier Sci Com 2007/32 –G-038) Voeding
Advies 35-2007 (PDF) Opkomende chemische risico’s in de voedselketen – Gevalsstudie: Opkomende mycotoxinen (dossier Sci Com 2007/07 : eigen initiatief) Voeding
Advies 34-2007 (PDF) Autocontrolegids voor de brood- en banketbakkerij (dossier Sci Com 2007/29) Voeding
Advies 33-2007 (PDF) Ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vastleggen van de frequenties van inspecties waarvoor de aanwezigheid van een agent van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen in inrichtingen van de vlees- en vissector in het raam van het controleprogramma van het Agentschap vereist is (dossier Sci Com 2007/39) Varia
Advies 32-2007 (PDF) Ontwerp KB betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) te voorkomen (dossier Sci Com 2007/38) Plant
Advies 31-2007 (PDF) Blootstellingsschatting van de Belgische bevolking aan pesticidenresidu'svia de consumptie van groenten en fruit - 2005 (dossier Sci Com 2005/58 - eigen-initiatief) Voeding
Advies 30-2007 (PDF) Evaluatie van de sectorgids van de productie van organische meststoffen (dossier Sci Com 2007/25 - G-028) Plant
Advies 29-2007 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bestrijding van boviene virale diarree (dossier Sci Com 2007/16) Dier
Advies 28-2007 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1987 betreffende de koopvernietigende gebreken bij de verkoop of de ruiling van huisdieren (dossier Sci Com 2007/22) Dier
Advies 27-2007 (PDF) Actielimieten voor microbiologische contaminanten met betrekking tot Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, toxines van Staphylococcus aureus en toxines van Bacillus cereus. (dossier Sci Com 2006/25ter) Voeding
Advies 26-2007 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van de autocontrolegids voor de koffiebranderijen - G-027 (dossier Sci Com 2007/27) Voeding
Advies 25-2007 (PDF) “Inventaris acties en actiegrenzen en voorstellen voor harmonisering : Chemische verontreinigingen, residuen en additieven” (dossier Sci Com 2006/30) Varia
Advies 24-2007 (PDF) Gids voor goede bijenteeltpraktijken - G-030 (dossier Sci Com 2007/19) Dier
Advies 23-2007 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van bijlagen bij de gids voor autocontrole en traceerbaarheid : Vleesproducten –kant-en-klaar maaltijden – Salades – Natuurdarmen (dossier Sci Com 2007/23) Voeding
Advies 22-2007 (PDF) Aanwezigheid van malachietgroen en leucomalachietgroen in gekweekte vis (dossier Sci Com 2007/31) Dier
Advies 21-2007 (PDF) Spoedraadgeving. Vermindering van de dioxine- en PCB-concentraties in besmette runderen (dossier Sci Com 2007/33) Dier
Advies 20-2007 (PDF) Spoedraadgeving. Mogelijk bronnen van verontreiniging van rundveebedrijven in Stabroek en in Hoevenen met dioxinen en dioxineachtige PCB’s (dossier Sci Com 2007/34) Dier
Advies 19-2007 (PDF) Actielimieten voor microbiologische contaminanten (dossier Sci Com 2006/25 bis) Varia
Advies 18-2007 (PDF) Melding van gegevens in het kader van de voedselketeninformatie door de varkenshouder aan het slachthuis (dossier Sci Com 2007/17) Dier
Advies 16-2007 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van de sectorgids autocontrole voor de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie – G-033 (dossier Sci Com 2007/21) Plant
Advies 15-2007 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van de autocontrolegids in de sector van de productie en de distributie van minerale meststoffen voor beroepsmatig gebruik in de land- en tuinbouw – G-035 (dossier Sci Com 2007/14) Plant
Advies 14-2007 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bescherming van landbouwhuisdieren tijdens het vervoer en de voorwaarden voor toelating of erkenning van vervoerders, handelaars, controleposten en verzamelcentra (dossier Sci Com 2007/20) Dier
Advies 13-2007 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het in de handel brengen en het gebruik van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten, tot opheffing en vervanging van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 betreffende de handel in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten (dossier Sci Com 2007/18) Plant
Advies 12-2007 (PDF) Autocontrolegids voor de sector van de grootkeukens en verzorgingsinstellingen (dossier Sci Com 2007/06) Varia
Advies 11-2007 (PDF) Autocontrolegids primaire dierlijke productie (dossier Sci Com 2007/04) Dier
Advies 10-2007 (PDF) Evaluatie van het risico voor de voedselveiligheid verbonden aan de contaminatie van het kopvlees door weefsel van het centrale zenuwstelsel bij runderen (in verband met BSE) (dossier Sci Com 2007/02) Dier
Advies 09-2007 (PDF) Medisch attest voor personen die betrokken zijn bij de productie, de be- en verwerking en het hanteren van levensmiddelen (dossier Sci Com 2006/37; dossier HGR 8207) Varia
Advies 08-2007 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (dossier Sci Com 2007/15) Varia
Advies 07-2007 (PDF) Evaluatie van de kans dat de blauwtongziekte (bluetongue, BT) opnieuw opduikt in het voorjaar van 2007, evaluatie van voorstellen voor maatregelen ter preventie en ter bestrijding van deze ziekte, met name vaccinatie, en vaststelling van een bewakingsniveau voor in het wild levende dieren (dossier Sci Com 2007/05) Dier
Advies 06-2007 (PDF) Evaluatie van de risico’s die samenhangen met de herziening van het opruimingsbeleid in geval van overdraagbare spongiforme encefalopathieën (OSE, TSE) bij kleine herkauwers waarin is voorzien in het kader van het OSE Stappen Plan (TSE Road Map) (dossier Sci Com 2006/08quater) Dier
Advies 05-2007 (PDF) Evaluatie van voorstellen voor maatregelen ter bestrijding van blauwtongueziekte (Bluetongue) met behulp van insecticiden (dossier Sci Com 2007/05) Dier
Advies 04-2007 (PDF) Ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen (dossier Sci Com 2007/11) Varia
Advies 03-2007 (PDF) Evaluatie van de risico’s i.v.m. de verschillende modaliteiten tot versoepeling van het actieve bewakingsprogramma in het kader van de bestrijding van boviene spongiforme encefalopathie (BSE) (dossier Sci Com 2006/08ter) Dier
Advies 02-2007 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van de "Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem in de sector van de voedingssupplementen" (dossier Sci Com 2006/49) Voeding
Advies 01-2007 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 februari 2006 tot vaststelling van de voorwaarden inzake erkenning en toelating van inrichtingen in de diervoedersector. (dossier Sci Com 2007/01) Dier
 
   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.