WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
  Adviezen 2005 Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.12.2023


Advies nr.  

Onderwerp  

Sector  
Advies 65-2005 (PDF) Winning en overplanting van embryo’s van runderen (dossier Sci Com 2005/08)

Bijlage 1: Specifieke pathogenen die door embryo’s van runderen kunnen worden overgebracht.
Bijlage 2: Handboek voor goede praktijken bij het winnen in vivo en het overplanten van embryo’s.
Dier
Advies 64-2005 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot vastleggen van de frequenties van officiële controles waarvoor de aanwezigheid van een agent van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen in inrichtingen van de vlees- en vissector in het raam van het controleprogramma van het Agentschap vereist is (dossier Sci Com 2005/81) Varia
Advies 63-2005 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 2 april 2002 tot vaststelling van de wijze van monstervoorbereiding en criteria voor de analysemethoden voor de officiële controle op de maximumgehalten aan lood, cadmium, kwik en 3-MCPD in bepaalde voedingsmiddelen (dossier Sci Com 2005/82) Voeding
Advies 62-2005 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 20 februari 2003 tot vaststelling van voorschriften voor de gehaltebepaling van dioxinen en dioxineachtige PCB’s in diervoeders (dossier Sci Com 2005/83) Dier
Advies 61-2005 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van de « Gids autocontrole : aardappelen-groenten-fruit verwerkende industrie en handel » (dossier Sci Com 2005/45). Voeding
Advies 60-2005 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de aangifte van slachting, de registratie en validatie van gegevens bekomen bij de aangifte in het slachthuis en het geïnformatiseerd register (dossier Sci Com 2005/77) Dier
Advies 59-2005 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van de autocontrolegids Fenavian – Brema – Vefasal – BVBD (dossier Sci Com 2005/51) Varia
Advies 58-2005 (PDF) Aanvulling bij het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (dossier Sci Com 2005/74). Voeding
Advies 57-2005 (PDF) Herevaluatie van de “autocontrolegids in de sector van de productie en distributie van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik” (dossier Sci Com 2005/56) Plant
Advies 56-2005 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van de autocontrolegids voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie en voor de meester suiker- en chocoladebewerkers (dossier Sci Com 2005/46) Voeding
Advies 55-2005 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van de “Autocontrolegids diervoeders” (dossier Sci Com 2005/36) Dier
Advies 54-2005 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit en ontwerp van ministerieel besluit betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee (dossier Sci Com 2005/72) Dier
Advies 53-2005 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende een verklaring van overeenstemming en prestatiecriteria voor de analysemethode voor keramische voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen (dossier Sci Com 2005/62) Voeding
Advies 52-2005 (PDF) Erkenningsaanvraag vanwege de firma Laviedor n.v. overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) Nr. 1774/2002 betreffende de behandeling van mest – onderzoek naar de equivalentie van het voorgestelde procédé, met het oog op aanvaarding van dit procédé door de Europese Commissie (dossier 2005/41) Varia
Advies 51-2005 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2005 betreffende de identificatie en de encodering van de paarden in een centrale gegevensbank (dossier Sci Com 2005/78) Dier
Advies 50-2005 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden inzake erkenning en toelating van inrichtingen in de diervoedersector (dossier 2005/59) Dier
Advies 49-2005 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong (dossier Sci Com 2005/61). Voeding
Advies 48-2005 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende levensmiddelenhygiëne (dossier Sci Com 2005/60). Voeding
Advies 47-2005 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van de “Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie” (dossier Sci Com 2005/31) Voeding
Advies 46-2005 (PDF) Herevaluatie van de “Gids voor autocontrole voor de ophaling en het transport van rauwe melk” (dossier Sci Com 2005/57) Voeding
Advies 45-2005 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van de « Sectorgids autocontrole voor de primaire plantaardige productie » (dossier Sci Com 2005/30). Plant
Advies 44-2005 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van het sectoraal monsternameplan voor de grondstof melk (dossier Sci Com 2005/20) Voeding
Advies 43-2005 (PDF) Implementatie van Verordening (EG) Nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (dossier Sci Com 2005/04) Varia
Advies 42-2005 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (dossier Sci Com 2005/50). Varia
Advies 41-2005 (PDF) Gebruik van de Combifoss 6500 FC bij de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van de melk (dossier Sci Com 2004/40). Varia
Amendement aan het advies 40-2005 (PDF) Evaluatie van de waarden die worden toegekend aan de ernst van de schadelijke gevolgen die verbonden zijn aan de aanwezigheid van gevaren m.b.t. de voedselveiligheid en/of de dierlijke en plantaardige productie (dossier Sci Com 2005/24) Varia
Advies 40-2005 (PDF) Evaluatie van de waarden die worden toegekend aan de ernst van de schadelijke gevolgen die verbonden zijn aan de aanwezigheid van gevaren m.b.t. voedselveiligheid en/of dierlijke en plantaardige productie (dossier Sci Com 2005/24) Varia
Advies 39-2005 (PDF) Ontwerp koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (dossier Sci Com 2005/53) Varia
Advies 38-2005 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden betreffende de bedrijfsgeassisteerde keuring in pluimveeslachthuizen (dossier Sci Com 2005/23). Dier
Advies 37-2005 (PDF) Thuisslachting en verplichte keuring van schapen en geiten voor de behoeften van de eigenaar en zijn gezin (dossier Sci Com 2005/42). Dier
Advies 36-2005 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 1998 met betrekking tot de organisatie van een controle op de gehalten van sommige contaminanten in zuivelproducten (dossier Sci Com 2005/47). Voeding
Advies 35-2005 (PDF) Gebruik Copan Milk test bij de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk (dossier Sci Com 2005/38). Varia
Advies 34-2005 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit houdende voorwaarden voor de erkenning van de verenigingen voor de bestrijding van dierenziekten en houdende de financiering ervan (dossier Sci Com 2005/55) Dier
Advies 33-2005 (PDF) Evaluatie van het gevaar dat de facultatieve parasitaire nematode Halicephalobus gingivalis en andere soorten nematoden van het geslacht Acrobeloides inhouden voor de veiligheid van de voedselketen (dossier Sci Com 2005/32) Varia
Advies 32-2005 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot afschaffing van de verplichting tot voorleggen van een eensluidend verklaard afschrift in de koninklijke besluiten behorende tot de controlebevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (dossier Sci Com 2005/44) Varia
Advies 31-2005 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer en de doorvoer van bepaalde levende hoefdieren. Ontwerp van ministerieel besluit houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende de invoer en de doorvoer van bepaalde levende hoefdieren. (dossier Sci Com 2005/33) Dier
Advies 30-2005 (PDF) Ontwerp-koninklijk besluit houdende het toevertrouwen aan de Interprofessionele organismen voor het bepalen van de kwaliteit en de samenstelling van melk van de uitvoering van bepaalde taken die tot de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen behoren (dossier Sci Com 2005/27) Varia
Advies 29-2005 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van de « Autocontrole gids in de sector van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik » (dossier Sci Com 2005/19) Plant
Advies 28-2005 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van de « Generische autocontrolegids voor pluimveeslachthuis en -uitsnijderij » (dossier Sci Com 2005/16) Dier
Advies 27-2005 (PDF) Herevaluatie van de gids voor autocontrole van de primaire productie van rauwe melk (dossier Sci Com 2005/29) Dier
Advies 26-2005 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze van het nemen van monsters voor de officiële controle op de maximumgehalten aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen in bepaalde voedingsmiddelen (dossier Sci Com 2005/35) Voeding
Advies 25-2005 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 februari 2003 tot vaststelling van de wijze van het nemen van monsters voor de officiële controle op de maximumgehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen (dossier Sci Com 2005/34) Voeding
Advies 24-2005 (PDF) Artikelen 62, 63, 64, 66 en 67 van het ontwerp van de Programmawet (dossier Sci Com 2005/39) Varia
Advies 23-2005 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van de gids voor goede hygiënische praktijken in de slagerij (dossier Sci Com 2005/11) Voeding
Advies 22-2005 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer en het verkeer van schapen en geiten (dossier Sci Com 2005/21) Dier
Advies 21-2005 (PDF) Gebruik Delvotest MCS bij de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk (dossier Sci Com 2005/03). Varia
Advies 20-2005 (PDF) Evaluatie van het gevaar voor hondsdolheid in België op grond van de huidige epidemiologische situatie in Europa. Aanbevelingen in verband met mogelijke strategieën om een terugkeer van hondsdolheid in België te vermijden (dossier Sci Com 2005/26) Dier
Advies 19-2005 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de identificatie en de registratie van schapen, geiten en hertachtigen (dossier Sci Com 2005/15) Dier
Advies 18-2005 (PDF) Ontwerp-koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de productie, de behandeling, de bewaring, het gebruik, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van rundersperma (dossier Sci Com 2005/09) Dier
Advies 17-2005 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de detailhandel in bepaalde voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong (dossier Sci Com 2005/06) Voeding
Advies 16-2005 (PDF) Schatting van de blootstelling van consumenten aan Soedan I (contaminatie van Worcestersaus met Soedan I)(dossier Sci Com 2005/14) Voeding
Advies 15-2005 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten van voorafgaande registratie of kennisgeving voor uitoefening van activiteiten in het kader van de voedselketen (dossier Sci Com 2005/18) Varia
Advies 14-2005 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der hier te lande geslachte dieren (dossier Sci Com 2005/13) Dier
Advies 13-2005 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen (dossier Sci Com 2005/17) Plant
Advies 12-2005 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van de ‘gids voor autocontrole voor de primaire productie van rauwe melk’ (dossier Sci Com 2005/10) Dier
Advies 11-2005 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen (dossier Sci Com 2005/12) Plant
Advies 10-2005 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van de “Gids voor autocontrole voor ophaling en transport van rauwe melk” (dossier Sci Com 2005/01) Dier
Advies 09-2005 (PDF) Evaluatie van de programmatie van inspecties en audits van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen voor 2005 (dossier Sci Com 2004/38) Varia
Advies 08-2005 (PDF) Evaluatie van de programmatie van het FAVV voor 2005: statistisch luik (dossier Sci Com 2004/38) Varia
Advies 07-2005 (PDF) Evaluatie van de programmatie van het FAVV voor 2005 : chemisch luik (dossier Sci Com 2004/38) Varia
Advies 06-2005 (PDF) Evaluatie van de programmatie van het FAVV voor 2005 : biologisch luik (dossier Sci Com 2004/38) Varia
Advies 05-2005 (PDF) Ontwerp van een koninklijk besluit houdende vaststelling van veterinairrechterlijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (dossier Sci Com 2005/05) Voeding
Advies 04-2005 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de modellen van officiële fytosanitaire certificaten of fytosanitaire certificaten voor wederuitvoer waarvan planten, plantaardige producten of andere materialen afkomstig uit derde landen vergezeld moeten gaan (dossier Sci Com 2005/02) Plant
Advies 03-2005 (PDF) Ontwerp koninklijk besluit betreffende de identificatie en de encodering van de paarden in een centrale gegevensbank (dossier Sci Com 2004/48) Dier
Advies 02-2005 (PDF) Ontwerp koninklijk besluit betreffende de bestrijding van mond- en klauwzeer (dossier Sci Com 2004/44) Dier
Advies 01-2005 (PDF) Verontreiniging van de voedselketen door zware metalen in de nabijheid van de bedrijfssites van Umicore (dossier Sci Com 2004/15)

Bijlage 1: Raming van het blootstellingsniveau aan cadmium en lood bij consumenten van levensmiddelen, voortgebracht in de nabijheid van de vestigingen van fabrieken van Umicor.
Bijlage 2: Simulatie betreffende de inname en inademing van cadmium door runderen.
Varia
 
   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.