WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
  Adviezen 2002 Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.12.2023
Advies 2002/03 De opvolging van rundveebeslagen na de isolatie van een E. coli O157. Actieprogramma en door DG5 genomen maatregelen tijdens het jaar 2001.
Advies 2002/04 Ontwerp koninklijk besluit betreffende de financiering van het laboratoriumonderzoek voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie.
Advies 2002/05 De maatregelen te nemen bij een eventuele contaminatie met PCB's in de voedingsketen.
Advies 2002/06 Ontwerp koninklijk besliuit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen.
Advies 2002/07 De nitrietproblematiek in grootkeukens bij de bereiding van nitraatrijke groenten in de koude lijn.
Advies 2002/11 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 1996 betreffende de algemene en bijzondere exploitatievoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen.
Advies 2002/12 Voorontwerp van programmawet.
Advies 2002/13 Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de procedureregels en de modaliteiten van betaling van de administratieve boetes ingevolge controles die zijn uitgevoerd met toepassing van de wetgeving betreffende de voedselveiligheid en tot inwerkingstelling van sommige bepalingen van de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
Advies 2002/14 Sanitaire veiligheid van het gebruik van zuiveringsslibs in de landbouw
Advies 2002/15 Problematiek inzake autopsieën op runderen in landbouwbedrijven met betrekking tot overdraagbare spongiforme encefalopathieën.
Advies 2002/16 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1995 betreffende diervoeders bestemd voor een bijzondere voeding.
Advies 2002/17 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de Grondstoffen.
Advies 2002/18 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1998 betreffende de erkenning en de registratie van fabrikanten en tussenpersonen en de toelating van operatoren en handelaars in de sector dierenvoeding.
Advies 2002/19 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1998 betreffende de officiële controle op de stoffen bestemd voor dierlijke voeding en van het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding.
Advies 2002/20 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende de erkenning en de inrichtingsvoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen.
Advies 2002/21 Analyse van het jaarverslag van de BSE-gegevensbank (2001).
Advies 2002/22 Snelle procedure voor het aanvragen van een advies van het wetenschappelijk comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
Advies 2002/23 Ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding.
Advies 2002/25-1 Gebruik van dierlijke bijproducten bij de bereiding van organische meststoffen
Advies 2002/25-2 Valorisatie van zuiveringsslib van 2 gelatineproducerende bedrijven
Advies 2002/25-3 Amendement van het Europees Parlement op de ontwerpverordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten
Advies 2002/26 Ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 1997 houdende organisatie van het epidemiologisch toezicht op overdraagbare spongiforme encephalopathieën bij herkauwers.
Advies 2002/27 Ontwerp van Programmawet 2002.
Advies 2002/29 Grenswaarden in mengvoeders voor residuen van toevoegingsmiddelen en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik als gevolg van versleping (kruiscontaminatie)
Advies 2002/30 Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van voorschriften voor de gehaltebepaling van dioxinen en dioxineachtige PCB's in diervoeders.
Advies 2002/32 Ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 1994 betreffende de productie en het in de handel brengen van consumptiemelk en producten op basis van melk.
Advies 2002/33 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende het toevertrouwen van bijkomende opdrachten aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
Advies 2002/34 Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen.
Advies 2002/35 Aanwezigheid van dioxine in eieren van scharrelkippen bij particulieren.
Advies 2002/36 Prioritaire onderzoeksdomeinen op het vlak van de voedselveiligheid.
Advies 2002/37 Hoorzitting en bemonsteringsplan van OVOCOM.
Advies 2002/38 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 januari 2001 tot vaststelling van de wijze van monstervoorberei- ding en criteria voor de analysemethoden voor de officiële controle op de maximumgehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen.
Advies 2002/39 - Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werking van de wetenschappelijke raad voor het verstrekken van advies ter bepaling van de regels voor goede diergeneeskundige praktijkuitoefening.
- Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werking van de gewestelijke commissies ter beoordeling van het voorschrijven en het verschaffen van geneesmiddelen door dierenartsen.
 
   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.