Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Stroomafschakelplan
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Plantaardige productie Voorlichtingscel Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Publicaties Praktisch Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Stroomafschakelplan


  In de komende winterperiode zal er op de elektriciteitsmarkt in ons land in periodes van uitzonderlijke koude mogelijk een onevenwicht zijn tussen vraag en aanbod. Om te vermijden dat op zo’n ogenblik het ganse elektriciteitsnet zou uitvallen, heeft de federale overheid een afschakelplan uitgewerkt (M.B. van 03/06/2005 tot vaststelling van het afschakelplan van het transmissienet van elektriciteit). Daarin is voorzien dat delen van elektriciteitsnet op momenten van piekverbruik gedurende enkele uren kunnen uitgeschakeld worden.

Concrete informatie omtrent het afschakelplan, welke zones daarbij geviseerd worden, hoe het plan praktisch zal geactiveerd worden en hoe de bevolking daarbij geïnformeerd zal worden is terug te vinden op de website van de FOD Economie.

Met de "omzendbrief met betrekking tot het stroomafschakelplan" wil het FAVV alle operatoren in de voedselketen, die gevestigd zijn in een zone waarin de elektriciteit kan afgeschakeld worden, er attent op maken dat zij de nodige voorzorgen moeten nemen en voorbereidingen moeten treffen, zodat eventuele stroomonderbrekingen geen negatieve invloed hebben op de voedselveiligheid en het dierenwelzijn.

Elke operator dient zo in het kader van zijn autocontrole na te gaan wat de impact van een stroomonderbreking op zijn activiteiten kan zijn.
Concrete aandachtspunten zijn bijvoorbeeld:
- het bewaren van de koudeketen, die voor veel dierlijke en plantaardige producten en levensmiddelen essentieel is om hun kwaliteit en veiligheid te garanderen doorheen het ganse productie- en distributieproces;
- het stilvallen van de klimaatregeling en de melkinstallaties in veestallen waardoor welzijnsproblemen bij de dieren kunnen optreden;
- het stilvallen van beluchtings- en circulatiesystemen in de aquacultuur waardoor welzijnsproblemen bij de dieren kunnen optreden.

Bij een stroomonderbreking zal het hoogspanningsnet van de betrokken zone uitgeschakeld worden tussen 17h en 20h. Het is mogelijk dat het opnieuw aanschakelen van het laagspanningsnet nadien moeilijkheden zal ondervinden, waardoor in sommige gevallen de effectieve afschakeltijd langer kan zijn dan de voorzien 3 uren. Elke operator dient hiermee rekening te houden bij zijn risico-evaluatie.


Start van de “OFF ON”-campagne: samen minder elektriciteit verbruiken om afschakeling te vermijden (Persbericht van 03/11/2014 van de FOD Economie)

   
   
   


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 10.12.2019   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet