Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Dierlijke productie > Dierengezondheid > TRACES (TRAde Control and Expert System)
TRACES (TRAde Control and Expert System)


Inleiding
TRACES NT
TRACES Classic

Intracommunautair handelsverkeer

Adressen en nuttige links


 
OPGELET : Op 11 oktober 2021 wordt de INTRA-module in TRACES NT geactiveerd. Op 6 november 2021 17u00 wordt TRACES Classic voor INTRA afgesloten. Vanaf die datum kunnen de INTRA-certificaten enkel nog in TRACES NT aangemaakt worden. Gedurende deze korte periode (11 oktober - 6 november 2021) van parallel gebruik moeten alle nieuwe INTRA-certificaten in TRACES NT aangemaakt worden, en mag TRACES Classic enkel gebruikt worden voor het finaliseren van INTRA-certificaten aangemaakt vóór 11 oktober 2021. INTRA-certificaten die aangemaakt zijn in TRACES Classic en niet gefinaliseerd zijn vóór 6 november 2021 17u00, moeten opnieuw aangemaakt worden in TRACES NT.
Gebruikers van TRACES Classic hebben niet automatisch toegang tot TRACES NT. Om gebruik te kunnen maken van de INTRA-module in TRACES NT, moet er een nieuwe toegang aangevraagd worden zoals verder beschreven.


Inleiding

 

TRACES is het online beheersysteem van de Europese Commissie dat de bewegingen volgt van levende dieren, dierlijke producten, levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong en planten die worden ingevoerd in de Europese Unie, verhandeld tussen de lidstaten van de Europese Unie of uitgevoerd naar derde landen waarmee de Europese Unie een overeenkomst heeft gesloten.

Momenteel worden twee platformen gebruikt: TRACES Classic en TRACES New Technology (TRACES NT of TNT).

Het bestaan van twee platformen die parallel worden gebruikt, kan worden verklaard door de progressieve migratie van de functionaliteiten van TRACES Classic naar TRACES NT, enerzijds om TRACES aan te passen aan de technologische ontwikkeling en anderzijds om te beantwoorden aan de nieuwe Europese regelgeving die van toepassing is geworden, zoals de verordening (EU) 2017/625 (OCR; Official Control Regulation), de uitvoeringsverordening (EU) 2019/1715 (IMSOC; Information Management System on Offical Controls), de verordening (EU) 2016/2031 (PHL; Plant Health Law) of de verordening (EU) 2016/429 (AHL; Animal Health Law). Op termijn zullen alle functionaliteiten die aanwezig zijn in TRACES Classic worden gemigreerd naar TRACES NT en TRACES Classic zal worden stopgezet (behalve voor het bekijken van historische gegevens).

Op de dag van vandaag beheert TRACES NT de invoer vanuit derde landen (via de CHED-, IMPORT- en PHYTO-documenten), evenals de fytosanitaire certificatie bij export (via de PHYTO-documenten). TRACES Classic beheert momenteel nog de intracommunautaire handel (via de INTRA- en DOCOM-documenten) en de uitvoer naar derde landen (via de EXPORT-documenten). De INTRA-documenten zullen vanaf 6 november 2021 17u00 enkel nog aangemaakt kunnen worden in TRACES NT.
Naar boven


TRACES NT

  Verplicht gebruik voor de modules:
 • CHED-PP (invoer van planten en plantaardige producten)
 • CHED-D (invoer van levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong, onderworpen aan de tijdelijke verhoging van de officiële controles en aan noodmaatregelen)
 • CHED-A (invoer van levende dieren)
 • CHED-P (invoer van producten van dierlijke oorsprong)
 • INTRA (intracommunautair handelsverkeer van levende dieren en levende producten) vanaf 11 oktober 2021 (TRACES Classic kan nog tot 6 november 2021 17u00 gebruikt worden voor het finaliseren van INTRA-certificaten aangemaakt vóór 11 oktober 2021).

Productie-omgeving

Toegang tot de omgeving voor marktdeelnemers (operatoren, exploitanten):

Alvorens een aanvraag voor toegang tot TRACES NT in te dienen, moet de gebruiker die voor rekening van een Belgische marktdeelnemer werkt beschikken over een EU Login. Met die EU Login kan de gebruiker zijn aanvraag voor toegang tot TRACES NT indienen; daarbij moet hij zijn rol (exploitant) preciseren en zich koppelen aan zijn organisatie (de Belgische marktdeelnemer). Klik hier voor de procedure van de Europese Commissie om een EU login aan te maken en een toegang tot TRACES NT aan te vragen.

Wanneer de Belgische marktdeelnemer waaraan de gebruiker zich wenst te koppelen nog niet in TRACES NT is aangemaakt, kan deze tijdens de aanvraag van de toegang aangemaakt worden. Het is daarbij belangrijk dat het juiste domein (hoofdstuk) gekozen wordt waarbinnen deze operator zijn activiteit uitvoert, aangezien dit invloed heeft op het type documenten dat er kan aangemaakt (rw) of geconsulteerd (r) worden :

Type document Hoofdstuk Sectie Activiteit
CHED-A (r),
CHED-P (r),
IMPORT (r)
Diergeneeskunde Importer (IMP) Animal importer
Establishment
Exporter
Importer
Plaats van lading
CHED-PP (r),
PHYTO (rw)
Plantengezondheid EU professional operators other than EU registered professional operators (EUPO) Professional operators other than those referred to in Article 45(1)(l) IMSOC
Professionele marktdeelnemer (PLANTS) Professionele marktdeelnemer (planten, plantaardige producten en andere materialen)
CHED-D (r) Feed and Food of non-animal origin

Feed and Food of non-animal origin
(NON_ANIMAL_ORIGIN_FOOD_

AND_FEED)

Establishment
Exporter
Importer
Plaats van productie
CHED-A (rw),
CHED-P (rw),
CHED-D (rw),
CHED-PP (rw),
IMPORT (r)
Andere Verantwoordelijke voor de lading (RFL) Verantwoordelijke voor de lading
INTRA kan enkel aangemaakt/geconsulteerd worden indien de gebruikersaccount gekoppeld is aan een operator met gevalideerde 'LMS'-activiteiten. Deze activiteiten zijn opgelijst in Uitvoeringsverordening 2019/1715 artikel 45 en kunnen enkel door de autoriteiten toegevoegd worden. Indien de operator nog niet in TRACES NT geregistreerd is, of als de juiste LMS-activiteiten nog niet zijn toegevoegd, moet de LCE gecontacteerd worden zodat deze toegevoegd en gevalideerd kunnen worden.
Als overgangsmaatregel is het voorlopig mogelijk om INTRA-documenten aan te maken en te consulteren door gebruikers die gekoppeld zijn aan een operator met de generieke ‘Importer (IMP)’-activiteit. Deze activiteit kan door de gebruiker zelf toegevoegd worden, maar moet wel door de LCE gevalideerd worden.

Het is belangrijk dat de bevoegde lokale autoriteit (*) waarvan de operator afhangt, gecontacteerd wordt na indienen van de aanvraag in TRACES NT, opdat de aanvraag gevalideerd wordt. Daartoe wordt de volledige naam en het emailadres van de aanvrager doorgegeven, evenals de naam van de operator. De aanvraag wordt gevalideerd door de bevoegde lokale autoriteit voor zover de operator en de activiteiten ervan correct in het systeem zijn ingevoerd (**) en wel degelijk onder de bevoegdheid van het Agentschap vallen.

De eerste gebruiker wiens toegang gevalideerd wordt, zal over beheerdersrechten voor zijn organisatie beschikken, zodat die de aanvragen van zijn collega’s kan valideren zonder tussenkomst van het Agentschap.

Opleidingsomgeving

De toegang tot de opleidingsomgeving vereist het gebruik van een generieke login. Die wordt op verzoek verstrekt door de bevoegde lokale autoriteit (*).

Documentatie van de Commissie (onder andere gebruikershandleidingen)
Momenteel is de handleiding voor het gebruik van INTRA en AJL (Animal Journey Log) in TRACES NT nog niet beschikbaar op de website van de Commissie. Deze handleidingen zijn via onze website te downloaden: INTRA; AJL.

Opmerking: de FLEGT-documenten (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) voor geïmporteerd hout en COI (Certificate of Inspection) voor de invoer van producten afkomstig uit de biologische productie, eveneens gedekt door TRACES NT, vallen niet onder de bevoegdheid van het FAVV. De rubriek "Adressen en nuttige links" vermeldt de bevoegde Belgische instanties voor de FLEGT- en COI-documenten.

Er zijn templates beschikbaar ingeval van panne van TRACES NT:
- CHED-A (PDF)
- CHED-D (PDF)
- CHED-P (PDF)
- CHED-PP (PDF)
- INTRA (ZIP - 40 MB)
Naar boven


TRACES Classic

  Gebruik van de modules:
 • INTRA (intracommunautair handelsverkeer van levende dieren en levende producten) tot 6 november 2021 17u00
 • DOCOM (intracommunautaire handel van dierlijke bijproducten)
 • EXPORT (uitvoer van levende dieren, levende producten, producten van dierlijke oorsprong, dierlijke bijproducten): op basis van een overeenkomst gesloten tussen de Europese Unie en het derde land van bestemming

Productie-omgeving

Toegang tot de omgeving voor marktdeelnemers (operatoren):

Een gebruiker die voor rekening van een Belgische operator werkt en toegang tot TRACES Classic wenst, moet zijn aanvraag indienen:

 • Ofwel via het aanvraagformulier voorzien in TRACES Classic (link)
 • Ofwel door contact op te nemen met zijn bevoegde lokale autoriteit (*)

De bevoegde lokale autoriteit waarvan hij afhangt (*) kan dan zijn aanvraag in TRACES Classic valideren, voor zover zijn organisatie en de activiteiten ervan correct in het systeem zijn ingevoerd (**) en wel degelijk onder de bevoegdheid van het Agentschap vallen.

Opleidingsomgeving

De toegang tot de opleidingsomgeving vereist het gebruik van een generieke login. Die wordt op verzoek verstrekt door de bevoegde lokale autoriteit (*).

Documentatie van de Commissie:

 • Gebruikershandleiding bestemd voor marktdeelnemers (EU/EVA): voor indiening van INTRA (gezondheidscertificaten voor intracommunautaire handel), EXPORT (gezondheidscertificaten voor uitvoer), DOCOM (commerciële documenten)
 • Gebruikershandleiding bestemd voor bevoegde autoriteiten (EU/EVA-LVE/OPD): voor certificatie van INTRA (Gezondheidscertificaten voor intracommunautaire handel), UITVOER (Gezondheidscertificaten voor uitvoer), DOCOM (Commerciële documenten)
 • TRACES Classic ToolkitNaar boven


Intracommunautair handelsverkeer

 

Omzendbrief (PDF) met betrekking tot het gebruik van TRACES door de operatoren (PCCB/S2/635294)

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Omzendbrief versie in het Duits (PDF)


Het doel van deze omzendbrief is de operatoren die actief zijn in het intracommunautaire handelsverkeer in levende dieren en bepaalde producten van dierlijke oorsprong attent te maken op de mogelijkheid om zelf het TRACES-systeem te gebruiken en hen aan te moedigen dit ook werkelijk te doen om alzo de kosten voor het opmaken van certificaten te verminderen en de vereiste gegevens in te voeren binnen de opgelegde termijn.


Journaal:

Het journaal is verplicht voor lange transporten (meer dan 8 uur) van als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen (andere dan geregistreerde eenhoevigen), runderen, schapen, geiten en varkens. De organisator van het vervoer dient erop toe te zien dat de dieren vergezeld gaan van een volledig journaal dat is gevalideerd door de bevoegde autoriteit van vertrek. Indien niet aan de vereisten voor het journaal wordt voldaan, zal certificering niet mogelijk zijn.

TRACES NT heeft, overeenkomstig Verordening 1/2005, de toegang tot het aanmaken van het journaal beperkt tot organisatoren en vervoerders.

De bepalingen van het journaal zijn te vinden in bijlage II van Verordening 1/2005.
Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de dienst dierenwelzijn van uw Gewest.
Naar boven


Adressens en nuttige links

  Europese Commissie, DG SANTE, Helpdesk TRACES: SANTE-TRACES@ec.europa.eu
  FAVV :
 • Support TRACES: TRACES.BELGIUM@favv-afsca.be
 • (*) Bevoegde lokale autoriteiten (1e lijn)
  • Grenscontroleposten
   • Validatie van de toegangsverzoeken van de belanghebbenden bij de lading, de douane-agentschappen, toegewezen aan de grenscontrolepost.
   • Invoerprocedures en -controles
  • Lokale controle-eenheden
   • Validatie van de toegangsverzoeken van de operatoren die gevestigd zijn in de territoriale bevoegdheidszone van de lokale controle-eenheid.
   • Procedures, controles en certificering in het kader van het intracommunautair handelsverkeer en de export
 • Bevoegde centrale autoriteiten (2e lijn)
  Belgische autoriteiten die bevoegd zijn voor dierlijke bijproducten, behalve het FAVV (afhankelijk van de aard van het bijproduct en de controle):
  Belgische instanties bevoegd voor dierenwelzijn
 

Belgische instantie bevoegd voor FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade)
Bevoegdheid uitgeoefend in samenwerking met de douaneadministratie (FOD Financiën)

  Belgische autoriteiten bevoegd voor de COI’s (Certificate of Inspection – Biologische producten)
  (**) Identificatie van de operatoren en hun activiteiten

De KBO is de authentieke bron van de algemene identificatiegegevens van een economische operator en elke wijziging met betrekking tot die gegevens moet eerst door de betrokken operator erin worden ingevoerd. Deze gegevens worden vervolgens bijgewerkt in de databank van de operatoren van het FAVV.
De operatoren die met de douane te maken hebben, moeten bovendien over een geldig EORI-nummer beschikken.

De operatoren die activiteiten uitvoeren die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen, moeten erop toezien dat deze activiteiten correct zijn ingevoerd in de databank van de operatoren van het Agentschap.
 

Europese Commissie (informatie met betrekking tot TRACES)

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.11.2021    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet