Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Antibioticagebruik in de diergeneeskunde in België daalt ...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht AMCRA

Antibioticagebruik in de diergeneeskunde in België daalt opnieuw in 2015 (30/06/2016)

Jaarlijks wordt in België de verkoop van antibiotica voor diergeneeskundig gebruik in kaart gebracht in het BelVetSAC rapport (zie bijlage: BelVetSAC 2015). Daaruit blijkt voor 2015 een daling van 4,7% in het totale antibioticumgebruik (uitgedrukt in mg/kg biomassa) in vergelijking met 2014 wat neerkomt op een totale daling van 15,9% sinds 2011. AMCRA roept alle betrokkenen op inspanningen te blijven leveren, willen we de beoogde reductie van 50% halen tegen 2020 (zie bijlage: AMCRA 2020 doelstellingen).

Dit resultaat toont aan dat de blijvende inspanningen, geleverd door alle betrokken sectoren, om het antibioticagebruik te verminderen, opnieuw hun vruchten afwerpen, na de lichte stijging die we gekend hebben in 2014 (1,1%). ”Dit betekent echter niet dat we op onze lauweren kunnen rusten.” zegt AMCRA woordvoerder Fabiana Dal Pozzo. “aanhoudende inspanningen zijn nodig om de doelstellingen te behalen. Zo moet het totaal gebruik de komende jaren nog met 7% per jaar dalen. “ De meer gedetailleerde data op basis van het gebruik per landbouwbedrijf die binnenkort via Sanitel-MED verzameld gaan worden moeten ook toelaten een gerichtere analyse te maken op basis van de werkelijk toegediende behandelingen, wat een nog betere basis is om het gebruik in kaart te brengen. Dit gebeurt vandaag al met succes in een groot deel van de varkenssector via het Belporc systeem AB-register.

Ook voor wat de gemedicineerde voormengsels betreft zijn extra inspanningen nodig. De daling van 5,3% uitgedrukt in mg/kg geproduceerde biomassa gerealiseerd in 2015, moet geïntensiveerd worden om de doelstelling te halen (-50% tegen 2017). Sinds 2011 werd hier een daling van 14,7% gerealiseerd, wat betekent dat er in 2016 en 2017 telkens een reductie van 18% noodzakelijk is. De Beroepsvereniging van Mengvoederfabrikanten (BEMEFA) heeft alvast aangegeven het heft in handen te nemen en een aantal maatregelen te nemen die moeten helpen om deze doelstelling te realiseren.

De verkoop van de meest kritisch belangrijke antibiotica (De kritisch belangriijke antibiotica zijn de fluoroquinolones en de 3de -4de generatie cefalosporinen) stijgt in 2015 met 9,4% uitgedrukt in mg/kg biomassa. AMCRA betreurt deze evolutie, gezien de AMCRA Visie 2020-doelstelling een vermindering van 75% van het gebruik van deze kritische antibiotica vooropstelt tegen 2020. Maar ook hier zijn we hoopvol dat het nieuw koninklijk besluit dat eraan komt, met daarin strikte voorwaarden voor gebruik van deze kritisch belangrijke antiobiotica in de diergeneeskunde de nodige veranderingen zal teweeg brengen.

Om de doelstellingen verder te faciliteren heeft AMCRA het afgelopen jaar meerdere initiatieven genomen om tot een verminderd antibioticagebruik te komen. Zo werden de gekende AMCRA formularia in een nieuw jasje gegoten door de lancering van een mobiel formularium, toegankelijk via pc, smartphone en tablet (www.e-formularium.be). Bovendien werd de inhoud ervan geactualiseerd. Dit alles wordt gratis ter beschikking gesteld van alle dierenartsen. Ook de AMCRA vaccinatie adviezen voor varkens, pluimvee en rundvee hebben als doelstelling een verminderd antibioticagebruik te ondersteunen.

AMCRA juicht alle initiatieven toe die zullen bijdragen tot het verder verduurzamen van het antibioticagebruik in de veehouderij. Deze worden vandaag ook vastgelegd in een Convenant met de ministers De Block en Borsus. Dit Convenant met alle betrokken sectorpartners, toont het engagement van de overheid en betrokken sectoren voor een co-regulatie aanpak van antibioticagebruik en -resistentie bij dieren in België.

De daling in 2015 is opnieuw een positief signaal, maar tegelijk moeten we er ons van bewust zijn dat verdere inspanningen nodig zijn om de vooropgestelde reductiedoelstellingen van 2020 te realiseren.


AMCRA heeft als doel om te fungeren als kenniscentrum voor alles wat te maken heeft met antibioticagebruik en -resistentie bij dieren in België. De missie van AMCRA luidt om alle gegevens in verband met het gebruik van en resistentie tegen antibacteriële middelen bij dieren in België te verzamelen en te analyseren. Op basis hiervan willen we op een neutrale en objectieve manier communiceren, sensibiliseren en adviseren met als doel het vrijwaren van volksgezondheid, dierengezondheid en dierenwelzijn alsook het bereiken van een duurzaam antibioticabeleid in België. AMCRA is operationeel sinds 2012 en formuleert adviezen met als doelstelling te komen tot een rationeel gebruik van antibacteriële middelen in de diergeneeskunde in België.

De oprichters en financierders van AMCRA zijn de landbouworganisaties (Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en Fédération Wallone de l’Agriculture), de Beroepsvereniging van Mengvoederfabrikanten (BEMEFA), de beroepsvereniging van de farmaceutische industrie (pharma.be), de Vlaamse Dierenartsenvereniging (VDV) samen met de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (fagg) ondersteunen en medefinancieren AMCRA.Voor verdere informatie :
Contact:

Prof. dr. Jeroen Dewulf - Voorzitter raad van bestuur AMCRA
Tel.: 09 264 75 43 – GSM: 0476 49 70 40
e-mail: jeroen.dewulf@ugent.be

AMCRA team
Tel.: 02 524 74 91
e-mail: info@amcra.be


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 29.09.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet