Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Listeria: de puntjes op de i
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Mededeling


Listeria: de puntjes op de i (28/05/2015)

We krijgen de laatste weken nogal wat vragen in verband met de recente problemen met hervekaas op basis van rauwe melk bij een ambachtelijke producent omdat er Listeria werd in aangetroffen. Wat is Listeria nu eigenlijk en waarom is het FAVV zo streng?

Listeria monocytogenes
Listeria is een bacterie die van nature in het milieu voorkomt, onder andere in aarde, water, ingewanden van dieren, enz… Het geslacht Listeria omvat 8 verschillende soorten waaronder ook de voor de mens gevaarlijke Listeria monocytogenes.

Deze soort is ook wijdverspreid in het milieu. Ze is ook terug te vinden in de darmen van dieren en de uitwerpselen van deze dieren kunnen een belangrijke besmettingsbron zijn. Listeria monocytogenes houdt een gevaar in voor de volksgezondheid omdat ze ernstige voedselvergiftigingen kan veroorzaken (Listeriose genoemd), die in sommige gevallen zelfs dodelijk kunnen zijn. Listeria monocytogenes is absoluut geen bacterie die nodig is voor de fabricage van kaas, integendeel deze bacterie is ziekteverwekkend en gevaarlijk voor de volksgezondheid. L. monocytogenes is in staat om te groeien bij koelkasttemperaturen.

Gevolgen voor de volksgezondheid en risicogroepen
De mogelijke symptomen van een besmetting met Listeria zijn koorts en / of hoofdpijn. In sommige gevallen kan het tot 8 weken duren vooraleer er symptomen merkbaar worden. Personen die besmette producten genuttigd hebben en deze symptomen vertonen worden moeten hun huisarts raadplegen. Zwangere vrouwen moeten extra aandacht schenken aan deze symptomen, net als mensen met een verminderde weerstand en ouderen. In zeer ernstige gevallen kan listeriose vroeggeboorte, doodgeboorte en overlijden van besmette personen veroorzaken.

Situatie in Europa
In een rapport van 2015 vermeldde de EFSA ( de Europese autoriteit voor voedselveiligheid) een aanzienlijke toename van het aantal geregistreerde besmettingen met Listeria in de periode 2009 – 2013: in 2013 werden 1.763 gevallen van Listeriose geregistreerd in de verschillende Lidstaten en 191 sterfgevallen werden geregistreerd. België telde in ditzelfde jaar 73 geregistreerde besmettingen met Listeriose en 4 geregistreerde overlijdens.

De wetgeving
Om de normen vast te leggen houdt de wetgeving rekening met het aantal gemelde gevallen, het wetenschappelijk onderzoek, de frequentie van voorkomen, enz… De regelgeving over de aanwezigheid van Listeria in voedingsmiddelen is Europese materie: Verordening 2073/2005 legt vast dat tijdens de productie een totale afwezigheid van Listeria vereist is.

De producent is verantwoordelijk
Verantwoordelijkheid ligt aan de basis van de voedselveiligheid. Inderdaad, elke producent, landbouwer, verwerker of distributeur is verantwoordelijk voor de producten die hij produceert of bewerkt of verwerkt. Via zijn autocontrolesysteem moet hij er voor zorgen dat zijn producten voldoen aan de verschillende geldende voorschriften.

De rol van het FAVV
De missie van het FAVV is er voor te zorgen dat de consument veilige producten op zijn bord krijgt. Het werk van het Voedselagentschap is volledig neutraal en gebaseerd op objectieve bevindingen en laat toe een hoog niveau van voedselveiligheid te behalen.

Het Voedselagentschap voert zijn werk uit in volledige neutraliteit en objectiviteit en houdt zich niet bezig met welke lobbying ook. Het FAVV weerlegt ook elke bewering als zou het problemen hebben met de ambachtelijk productie. Het respect voor de authenticiteit van de producten en de tradities die hiermee gepaard gaan, het ambachtelijke, de korte keten productie en ook de veranderende maatschappelijke trends komen allemaal aan bod in het beleid van het Voedselagentschap.

Er werden reeds verschillende initiatieven genomen door het Voedselagentschap, in het bijzonder op het gebied van voorlichting en ondersteuning. Ook werden versoepelingen toegekend aan kleine bedrijven zodat ze producten kunnen produceren die traditie, kwaliteit en veiligheid combineren, wetende dat de normen op dit niveau worden gedefinieerd door de Europese Commissie.

Er kunnen inderdaad grote verschillen zijn in de manier waarop een voedingsmiddel wordt geproduceerd: een ambachtelijke producent in een klein atelier met slechts weinig materiaal heeft niet dezelfde middelen en mogelijkheden als een groot volledig geautomatiseerd bedrijf dat honderden stuks per dag produceert. Het FAVV is zich hier volledig van bewust en houdt al jaren rekening met deze verschillen. De eisen die het aan een KMO stelt zijn niet dezelfde als deze die het stelt aan ondernemingen met meer middelen: een autocontrolesysteem dat duidelijk “lichter” mag zijn, minder administratieve lasten, vereenvoudigde traceerbaarheid, vereenvoudigde registers, … Er worden met andere woorden heel wat versoepelingen toegekend zodat de kleine producenten en de korte ketens gevrijwaard worden met respect voor de wetgeving om de volksgezondheid te waarborgen.

Het FAVV heeft een brochure “verwerking en verkoop op de hoeve” gepubliceerd, die aan de hand van praktische informatie de kleine producent helpt een beter inzicht te krijgen in zijn verplichtingen inzake voedselveiligheid. Langs deze weg wil het de bestaande korteketen-initiatieven ondersteunen en het belang van het rechtstreeks contact tussen producent en consument onderstrepen.

Aanbevelingen voor de consumenten
- Respecteer de houdbaarheidsdata op het etiket.
- Bewaar bederfelijke voedingswaren in de koelkast en controleer regelmatig de temperatuur van de koelkast (tussen 0 en 4°C).
- Vermijd kruisbesmetting door oppervlakten die met rauwe voedingswaren in aanraking zijn gekomen te reinigen alvorens ze opnieuw te gebruiken.
- Reinig keukengerei voor en na gebruik.
- Zorg voor propere handen en draag geen juwelen tijdens de bereiding van voedsel.
- Zwangere vrouwen, jonge kinderen, ouderen en mensen met verminderde weerstand moeten de consumptie van producten op basis van rauwe melk vermijden.

Zie ook http://www.favv.be/wetenschappelijkcomite/publicaties/persberichten/2015-03-23.asp

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 26.07.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet