Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Publicaties > Persberichten > Het FAVV en de FOD Volksgezondheid, partners in de strijd tegen ...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Het FAVV en de FOD Volksgezondheid, partners in de strijd tegen antibioticaresistentie (28/05/2013)

Het Voedselagentschap (FAVV) en de FOD (Federale Overheidsdienst) Volksgezondheid wensen hun rol en de samenwerking inzake de problematiek van de ESBL antibioticaresistentie toe te lichten.

Het FAVV en de FOD Volksgezondheid wensen hiermee te reageren op de diverse commentaren die vandaag sommige media zijn verschenen.

ESBL is een verzamelnaam voor een groep enzymen die door bacteriën gemaakt worden (de ESBL-producerende bacteriën). Deze enzymen kunnen bepaalde soorten antibiotica hydrolyseren, waardoor ze onwerkzaam worden voor de behandeling van dergelijke bacteriën.

De twee instellingen benadrukken dat ze zich bewust zijn dat een  vermindering van het antibioticagebruik in zowel de gezondheidszorg als in de veeteelt nodig is en dat daartoe alle betrokken sectoren de nodige inspanningen moeten leveren.  Resistentie tegen antibiotica is een niet te onderschatten probleem en het is belangrijk om de bevolking hierover juiste informatie te verschaffen.

De uitspraken van de woordvoerder van het FAVV dat een eerste verbetering  van de situatie zichtbaar is  bij het pluimvee zijn dan ook correct,  ook al blijft het aantal positieve gevallen nog hoog.

Er is een daling van het aantal ESBL (Extended-spectrum bèta-lactamase) producerende bacteriën bij pluimvee van 77,5 % in 2011, 53 % in 2012 en voor 2013 : 37 %.


ESBL

 

 

2011

2012

2013

 

Aantal getest

% ESBL +

Aantal getest

% ESBL +

Aantal getest

% ESBL +

Pluimvee

289

77%

386

53%

170

37%

 

Onderstaande tabel  geeft de resultaten van het opsporen van E.coli in vlees van de verschillende diersoorten. E.coli wordt als indicatororganisme gebruikt om de algemene hygiënetoestand te schetsen.

 

E. coli

2011

2012

2013

 

Aantal getest

< detectielimiet

> detectielimiet

Aantal getest

< detectielimiet

> detectie
limiet

Aantal getest

< detectielimiet

>
detectie
limiet

Pluimvee

1567

360 (23%)

1207 (77%)

1109

162 (14.6%)

947 (85.4%)

761

176 (23.1%)

585 (76.9%)

Runderen en kalveren

1102

925 (83.9%)

177 (16.1%)

712

551 (77.4%)

161 (22.6%)

288

250 (86.8%)

38 (13.2%)

Varkens

580

480 (82.7%)

100 (17.3%)

401

322 (80.3%)

79 (19.7%)

268

224 (83.6%)

44 (16.4%)

 

Het FAVV co-financiert  sedert twee jaar  het AMCRA (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animal) onder het voorzitterschap van Prof. Dr. Jeroen De Wulf. Via dit kenniscentrum wordt aan sensibilisering gedaan van de landbouwers en de dierenartsen, wordt de situatie in kaart gebracht  en worden gidsen voor het verantwoord antibioticumgebruik opgesteld.

Het AMCRA geeft ook adviezen over hoe men het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde kan laten dalen door meer in te zetten op preventieve maatregelen zoals vaccinatie, betere voeding, goede hygiëne, bioveiligheid,…

Het is absoluut juist dat het verhitten van rauw vlees bacteriën doodt en zo de overdracht van resistentie onmogelijk maakt.

Reeds in zijn jaarverslag in 2012 geeft het FAVV veel en nuttige informatie over antibiotica resistentie :

http://www.favv-afsca.fgov.be/jaarverslagen/_documents/2012-06-26_AV2011Nl_S.pdf (pagina 136)

Het Voedselagentschap wenst ook te benadrukken dat het met zijn huidig monitoringprogramma op ESBL voorloopt op een Europese beschikking.  Deze beschikking zal  alle lidstaten  verplichten om vanaf 2014 monitoringprogramma’s  uit te voeren op antimicrobiële resistentie van onder meer  Salmonella, Campylobacter en E.coli bij pluimvee, varkens en rundvee.  Zo wil  de Europese Commissie  een overzicht krijgen van de Europese situatie.

Wat betreft de kritiek over de analysemethode, deze is wetenschappelijk onderbouwd door het NRL WIV (het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid is het Nationaal Referentie Laboratorium).

Nog deze week benadrukte de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) tijdens haar jaarlijkse algemene vergadering de noodzaak om in alle sectoren actie te ondernemen om de antibioticaresistentie terug te dringen. Resistente kiemen zoals ESBL zijn een bedreiging voor de volksgezondheid omdat ze de adequate behandeling van infecties bemoeilijken.

Daarom investeert de FOD Volksgezondheid sinds 1999 via het “Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee” (BAPCOC) in het verlagen van het antibioticagebruik bij de bevolking. Het BAPCOC ontwikkelde guidelines voor de artsen rond het verantwoord gebruik van antibiotica, zette een serie publiekscampagnes op om de bevolking te sensibiliseren en richtte speciale antibioticateams op in alle Belgische ziekenhuizen. Ook de handhygiëne in de ziekenhuizen werd aangepakt als wapen in de strijd tegen de stijgende resistentie.


Contactpersoon voor de pers :
Geert De Poorter
geert.depoorter@favv.be
Tel. : 0476 45 75 11

Jan Eyckmans
Tél. : 0495/25.47.24

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.03.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet