Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Over het FAVV > Cartografie en lijst van de processen > Operationele processen
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Cartografie en lijst van de processen


OPERATIONELE PROCESSEN
Opstellen en implementeren van operationele regelgeving / normen

  Processen Input Output
4.1 De wetgeving, de adviezen en de andere normen opstellen en herzien Wetgeving en reglementering, wetenschappelijke en technologische input, input van de stakeholder Wetten, KB, MB, adviezen, protocollen, overeenkomsten, gepubliceerde normen 
4.2 De Europese wetgeving omzetten Europese richtlijnen en beslissingen Wetten, KB, MB
4.3 Bewaken van de evolutie van externe wetgeving en normen en de implementatie ervan verzekeren
(extern = niet ontwikkeld door het FAVV)
Normen en regelgeving Nota's aan DG CONT, Mededelingen-Adviezen-Omzendbrieven voor de sector, omzetting van richtlijnen, aanpassing van de nationale reglementering, aanpassing controleprogramma, acties om zich in orde te stellen


  Vorige pagina  

OPERATIONELE PROCESSEN
Ter beschikking stellen van hulpmiddelen en diensten aan stakeholders

  Processen Input Output
5.1 Beheren van de autocontrole systemen    
5.1.1 Valideren van de sectorgidsen
Validatieverzoek voor een sectorgids, te valideren sectorgids
Gevalideerde sectorgids
5.1.2 B2C-gidsen beheren
Normen en regelgeving Vragen tot wijziging
B2C-gidsen
5.2 Omzendbrieven opstellen
Normen en regelgeving, input stakeholders
Omzendbrief
5.3 Openen van markten met derde landen
Verzoek om een markt te openen, wettelijke voorschriften van derde landen
Instructiebundel ; bilaterale akkoorden; memorandum of understanding, protocol, certificaat
5.3.1 Met derde landen onderhandelen om de voorwaarden voor uitvoer te definiëren
Verzoek om een markt te openen, wettelijke voorschriften van derde landen
Memorandum of understanding, protocole, certificat
5.3.2 Bilaterale overeenkomsten met derde landen sluiten
Aanvraag voor een akkoord
Bilaterale akkoorden
5.3.3 Instructiebundels voor uitvoer opstellen
Wettelijke voorschriften van derde landen, protocole, memorandum of understanding, certificat, bilaterale akkoorden
Instructiebundel
5.4 Klachten behandelen
Klacht ontvangst
Antwoord
5.4.1 Ontvangen en beantwoorden van consumentenklachten
   
5.4.2 Behandelen van externe klachten mbt het FAVV
   
5.5 Voorlichting en begeleiding verschaffen
   
5.6 Expertise op aanvraag verschaffen
Aanvraag voor een expertise
Expertiseverslagen
5.7 De diensten van de Nationale Referentie Laboratoria ter beschikking stellen
   


  Vorige pagina  

OPERATIONELE PROCESSEN
Registreren, controleren en opsporen

  Processen Input Output
6.1 In kaart brengen van alle actoren in de voedselketen    
6.1.1 Behandelen van registraties Aanvraag voor een registratie Brief met toekenning van een registratie
6.2 Het controleprogramma realiseren    
6.2.1 Het controleprogramma uitwerken Controleprogramma, BOOD, kennis LCE's, resultaten van de controles, risicoanalyses PCCB, input sectoren, input wetenschappelijk comité, normen en regelgeving Controleprogramma
6.2.2 Het controleprogramma omzetten in een controleplan en analyses aan laboratoria toewijzen Controleprogramma Controleplan
6.2.3 Uitvoeren van het controleplan Controleplan en toewijzing van analyses aan labo's /
ad-hoc controles
Verslag, maatregelen
6.3 Controleren buiten het controleplan
Vraag, informatie
Verslag van de missie, controlemaatregelen
6.3.1 Controleren in het kader van fraude
Ontvangst info's
Verslag van de missie
6.3.2 Controleren in het kader van anomalieën / incidenten / crisissen / klachten van consumenten
Ontvangst info ; Monster, aanvraag van analyse ; meldingsplicht, RASFF, VTI
Verslag van de missie
6.3.3 Audits uitvoeren met het oog op de validatie van autocontrole systemen
Aanvraag voor een audit
Auditverslag
6.4 Controleren op aanvraag van operatoren / stakeholders
Aanvraag voor een contrôle
Verslag van de missie
6.4.1 Uitvoeren van keuringen
Normen en reglementering, ad-hoc in functie van de activiteiten van de slachthuizen
Keuringsbeslissing in beltrace

6.4.2 Afleveren van certificaten
Instructiebundel, model van certificaat
Uitgereikend certificaat
6.4.3 Uitvoeren van controles in de GIP
Aanvraag van controles
Bemonsteringsrapport, certificaat
6.4.4 Controles uitvoeren in het kader van de aanvragen voor toelatingen en erkenningen
Aanvraag ETR
Brief met toekenning van ETR
6.5 De post-controle acties uitvoeren    
6.5.1 Opvolgen van genomen maatregelen
Waarschuwingen, PV's, P0, P15, P30
Hercontroles, heropening na tijdelijke sluiting, enz.
 
6.5.2 Opvolgen van anomalieën (vb. product terugroeping)
   
6.5.3 Beheren van administratieve boetes
   
6.5.4 Behandelen van bezwaarschriften
   


  Vorige pagina  

OPERATIONELE PROCESSEN
Communiceren met / rapporteren aan / informeren van stakeholders

  Processen Input Output
7.1 Het Agentschap bekend maken, vertegenwoordigen en promoten
   
7.2 Communiceren met - /informeren van de operatoren
Vragen, verzoeken, eisen
Communicatie / informatie
7.3 Communiceren met - /informeren van de consumenten
Vragen, verzoeken, eisen
Communicatie / informatie
7.4 Communiceren met -/informeren van nationale of internationale overheden
Vragen, verzoeken, eisen
Communicatie / informatie
7.5 Communiceren met - / informeren van de personeelsleden
Alle inputs
Geüpdate intranetsite, infosessies, foodnotes, e-notes, enz.
7.6 Rapporteren aan derden
Aanvraag, vereiste, verplichting
Verslagen (bijvoorbeeld : jaarlijks activiteitenverslag, MANCP, EG, Parlement, EFSA, Auditcomité voor de Fedrale Overheid, controleresultaten, rapportering aan het federaal netwerk voor klachten)


  Vorige pagina  

OPERATIONELE PROCESSEN
Het beleid voor crisispreventie en -beheer implementeren

  Processen Input Output
8.1 Doorvoeren van crisisoefeningen
Aard van de vorige oefeningen, aanbevelingen van de vorige oefeningen, lessen uit de incidenten, tekortkomingen inzake de werking van het FAVV, informatie stakeholders, basisplan van de oefening, draaiboek van de oefening
Eindverslag met aanbevelingen en actieplan voor het FAVV, eindverslag met aanbevelingen voor de stakeholders
8.1 Vaccinatiecampagnes organiseren
Sanitelgegevens, overleg met stakeholders, gegevens met betrekking tot vaccins
Vaccinatiegegevens m.b.t. de campagne, draaiboek voor de campagne, dossier cofinanciering EU, dossiers schadevergoeding en betalingen aan de operatoren
8.3 Ontwikkelen van tools voor het crisisbeheer 
Actuele (nieuwe) dreigingen en reeds gekende dreigingen voor de voedselveiligheid, dierlijke en plantaardige gezondheid, ervaring met vorige incidenten, informatie van andere EU-landen, crisishandleidingen van andere Lidstaten, overleg met de stakeholders
Algemeen crisishandboek, operationele handleidingen per onderwerp, indien dierziekte : diagnosehandboek per onderwerp, noodplannen, Business Continuity Plan (BCP)
8.4 Beheren van incidenten en crisissen
Wetenschappelijke en technische input, informatie, communicatie, analyseverslagen, crisishandleidingen Controlestrategie, controlemaatregelen, uitvoering van de controles, bemonsterings-/analyseverslagen, communicatie-advies-omzendbrieven aan de sector


  Vorige pagina  

OPERATIONELE PROCESSEN
Ontwikkelen en uitvoeren van een sanitair beleid ivm dieren en planten

  Processen Input Output
9.1 De sanitair toezichtsprogramma's beheren    
9.1.1 Sanitair toezichtsprogramma's uitwerken   Overeenkomsten, registraties, wetgeving, infrastructuur en diensten ter beschikking
9.1.2 Het sanitair toezicht over dieren en planten verzekeren   Verslag, maatregelen
9.2 De sanitair bestrijdingsprogramma's beheren    
9.2.1 Sanitair bestrijdingsprogramma's uitwerken   Overeenkomsten, registraties, wetgeving, infrastructuur en diensten ter beschikking
9.2.2 De bestrijding in het kader van het sanitair beleid ivm dieren en planten verzekeren   Verslag, maatregelen
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 16.02.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet