Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Over het FAVV > Cartografie en lijst van de processen > Klant-vereiste
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Cartografie en lijst van de processen


KLANT-VEREISTE
Consument

Veiligheid van de voedselketen
Voedselveiligheid
Bewaking v/d voedselketen
Strikte wettelijke vereisten
Prioriteit voor het voorzorgsprincipe

Controles
Efficiënte controles
Opvolging van klachten (snel en doeltreffend)
Afschrikwekkende sancties
Efficiënt crisisbeheer
De operatoren responsabiliseren

Informatie
Bereikbaarheid/beschikbaarheid
(Correcte/coherente/transparante) info omtrent voedselveiligheid
Openheid voor overleg
Luisterbereidheid voor klanten

Diensten
Goed beheer van hulpbronnen
Rekening houden met de notie duurzaamheid  Vorige pagina  

KLANT-VEREISTE
Operator

Informatie
Communicatie van de resultaten (niveau sectoriële operator)
Kwaliteitsvolle informatie : correct, coherent en begrijpbaar, pertinent, actueel, beschikbaar
Openheid voor overleg
Bereikbaarheid/beschikbaarheid (alle informatie en uitleg geven die nuttig is voor de operator)
Gegevensbescherming

Diensten
Transparant en exhaustief juridisch kader, proportionele en niet-discriminerende maatregelen die wetenschappelijk gefundeerd zijn
Exportcertificaten
Andere attesten (bijvoorbeeld: fytosanitaire paspoorten)
(snelle, klantgerichte) dienstverlening (controles op vraag van de operator)
(snelle en betrouwbare) analyseresultaten
(correcte en tijdige) facturatie
Lijst van erkende laboratoria
Methodes van erkende laboratoria
Eenvoudige administratieve stap (bijvoorbeeld: in het kader van de export)
(correct en snel) antwoord op vragen/klachten

Controles
Audit voor de validatie van het ACS
(duidelijke) missirapporten
Transparantie van controles
Efficiënt crisisbeheer
Technische competenties en moderne uitrusting (tools)

Competitiviteit
Openheid voor nieuwe markten voor export
Realistische wettelijke vereisten (evenredigheidsbeginsel)
Harmonisatie van controles en getroffen maatregelen
Billijkheid in de behandeling van operatoren
Redelijke kosten
Goed beheer van hulpbronnen  Vorige pagina  

KLANT-VEREISTE
Overheid

Volgens de normen
Implementatie van en naleven van de wetgeving/reglementering (Europa; nationaal)
Garanties dat aan importeisen is voldaan (derde landen)
Correcte en tijdige rapportering
Goed beheer van hulpbronnen (bijvoorbeeld budget, personeel, ...)
Garanties over de voedselveiligheid
Beantwoorden aan de eisen van de samenleving
De internationale reputatie van het FAVV versterken
Bescherming van het patrimonium (bijvoorbeeld: gebouw, financiën, materiaal, bronnen)
Bescherming van het patrimonium (bijvoorbeeld : landbouw, bossector, sierteelt)
Garanties voor duurzaamheid (bijvoorbeeld: sociale-, economische- en milieuaspecten)

Samenwerking en overleg
Correcte toepassing van afspraken in protocols (ex. : met andere federale overheidsdiensten, gewesten, internationaal)
Doeltreffende samenwerking
Beschikbaarheid voor overleg en samenwerking met andere overheden (bijvoorbeeld vraag voor info m.b.t. een operator)
Informatie over onze werking en specifieke onderwerpen (ex. : antwoorden op parlementaire vragen)


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 04.03.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet