Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Over het FAVV > Cartografie en lijst van de processen > Klant-vereiste
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Cartografie en lijst van de processen


(EXTERNE) OUTPUT
Reglementering en normen

KB
MB
Bijdrage aan EU-wetgeving
Wetten
Programmawet


  Vorige pagina  

(EXTERNE) OUTPUT
Advies

Wetenschappelijke adviezen
Juridische adviezen DG labo (beheer van erkenningen)
Beleidsvoorstellen aan de Minister


  Vorige pagina  

(EXTERNE) OUTPUT
Tools

Gevalideerde autocontrolegidsen
Omzendbrieven
Protocollen (bijvoorbeeld : gewesten, derde landen)


  Vorige pagina  

(EXTERNE) OUTPUT
Missierapport + analyseresultaat

Analyserapport (KV)
Analyserapport Foodnet
Notificaties/Analyseresultaten aanvaard door het FAVV
Keuringsverslagen
Validatie van de ACS


  Vorige pagina  

(EXTERNE) OUTPUT
Erkenning/ toelating/ registratie


  Vorige pagina  

(EXTERNE) OUTPUT
Controlemaatregel

PV van inbreuk, van verhoor, PV van vaststelling/informatie, PV met betrekking op meerdere LCE's, maatregelen tegen overheidsinstellingen, maatregelen ten laste van feitelijke verenigingen, maatregelen ten laste van een buitenlandse operator, verbroken zegels, waarschuwing, terugroeping, tijdelijke sluiting, bewarend beslag, inbeslagname, vrijwillige afstand, schorsing/ uit de handel nemen en weigering tot erkenning/toelating, maatregelen slechte betalers, maatregelen in slachthuizen, maatregelen in het kader van verboden substanties, maatregelen in het kader van controles bij invoer, maatregelen in het kader van controles bij uitvoer, uiteenlopende maatregelen, maatregelen naar aanleiding van een RASFF, maatregelen naar aanleiding van een notificatie via Europhyt, voorstel van administratieve boete, hercontrole
Beperking van afgebakende gebieden
Bepalen van niet-conforme partijen
Gezondheidsmerk op vlees
Vernietiging, slacht, verhoogde controle, euthanasie


  Vorige pagina  

(EXTERNE) OUTPUT
Verslag

Jaarverslagen (activiteitenverslagen en jaarverslagen over het Multi Annual National Control Plan)
Verslagen voor andere overheden
Beheer databanken
Externe rapportering (bijvoorbeeld : resultaten monitoring aan EU)
Jaarrekeningen
Antwoorden op parlementaire vragen
Auditverslagen
MANCP
Verslagen van overleg/coördinatie met de stakeholder
Verslag bemonstering
Verslag administratieve boetes
Globale verslaggeving


  Vorige pagina  

(EXTERNE) OUTPUT
Certificaat

Exportcertificaten
Middelen voor het faciliteren van export (ex. : model certificaten, protocols)
Invoer machtiging


  Vorige pagina  

(EXTERNE) OUTPUT
Communicatie/informatie

Communicatiemiddelen
Website (bijvoorbeeld : FAQ, technische informatie, lijst van erkende laboratoria, lijst operatoren, CL)
Sociale netwerken
Webapplicaties
Newsletter dierenartsen, intralab
Brochures
beurzen, events
Barometers
Nieuwsbrief
B2C-gidsen
Infosessies
Conferenties
Overleg met derde partijen (bijvoorbeeld : Raadgevend comité)
Opleidingen

Informatie
Productterugroeping
Businessplan Advies van het Wetenschappelijk Comité
ISO-certificaten, EMAS
Labinfo
Informatie i.v.m. reglementering
Informatie bestemd voor de pers (bijvoorbeeld: persberichten, interviews)
Crisiscommunicatie
RASFF
Europhyt
Communiqués
Kwalitatieve en kwantitatieve informatie komende uit gestructureerde databanken
Syllabus
Methodes (bijvoorbeeld : documenten, validatiedossiers, film)
Lijst van methodes die het FAVV erkent
Lijst van erkende laboratoria
Instructiebundel
Checklists
Antwoorden op aanvragen
Antwoorden op klachten
Operationele briefwisseling (bijvoorbeeld : Brief tot weigering of toekenning van ETR)  Vorige pagina  

(EXTERNE) OUTPUT
Tevredenheidsenquête


  Vorige pagina  

(EXTERNE) OUTPUT
Preventie

Vaccinatiecampagne
Draaiboek voor de campagne (instructies voor dierenarts, veehouder, groothandelaars)
Dossiers cofinanciering EU
Rapporten betreffende de campagne
Vergoedingsdossiers en betalingen aan operatoren
Crisisdraaiboek
Resultaten crisisoefeningen
Diagnose handboek per onderwerp
Promotie
Smiley


  Vorige pagina  

(EXTERNE) OUTPUT
Contract/ erkenning/ overeenkomst

Lijst van nationale referentielaboratoria (en overeenkomst met de NRL)
Organisatie van de PT
Erkende OCI's
CDM uitvoeringsovereenkomst
Overeenkomst en Lastenboek voor delegatie aan de Gewesten
MoU
Bilaterale/multilaterale akkoorden
Lastenboek


  Vorige pagina  

(EXTERNE) OUTPUT
Financieel en juridische element

Facturen
Betalingen
Herinneringen
Ingebrekestellingen
Bestelbonnen
Schuldvordering voor de FOD Volksgezondheid
Rekeningstelsel
Budgetfiches
Dagvaardingen, verzoek, besluiten, memories
Beroep
Strafrechtelijke klacht
Burgerlijke partijstelling
Betekening, significatie

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.08.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet