Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
Professionelen > Over het FAVV > Cartografie en lijst van de processen

Cartografie en lijst van de processenIntroductie
 
       
  Het FAVV had snel na de opstart in 2002 gekozen voor een nieuwe aanpak in zijn werkwijze en herzag al zijn activiteiten/processen in een BPR project (Food@work) dat van 2003 tot 2006 liep. In het businessplan 2006-2008 werd een high level activiteitenmodel uitgetekend en werd het kernproces van het FAVV gedefinieerd. Kerngedachte was een globale aanpak over alle entiteiten van de organisatie heen. De BPR werd succesvol geïmplementeerd maar in de aanloop naar dit nieuwe businessplan werd de noodzaak aangevoeld om het model te actualiseren, wat resulteerde in dit nieuw procesmodel.

Onder proces wordt verstaan een geheel van samenhangende of elkaar beïnvloedende activiteiten dat input omzet in output (ISO 9001). De cartografie van de processen biedt een globaal zicht op de werking van de organisatie en maakt het mogelijk om de hoofdactiviteiten te identificeren die worden ingesteld om te voldoen aan de behoeften van de klanten.

Drie strategische processen of stuurprocessen hebben tot doel om de operationele activiteiten te plannen, te organiseren en te volgen.Interactieve kaart (Klik in de kaders)
Het betreft de risico-evaluatie, de uitwerking van het businessplan en het overleg met de stakeholders. De stakeholders zijn personen of instanties die een rechtstreeks,
maatschappelijk, financieel of ander belang hebben bij de prestatie of het succes van het FAVV, of waarvan hun werking een invloed of gevolg heeft op de organisatie. Worden beschouwd als stakeholders in de processen van het FAVV: de sectororganisaties, de beroepsorganisaties, de consumentenorganisaties, de burgers, de overheid, de personeelsleden, de vakbonden, de derde landen, de voogdijminister, de regering, het management, de onderaannemers en de leveranciers.

Er worden vervolgens zes grote gehelen van operationele processen onderscheiden die tot doel hebben te voldoen aan de behoeften van onze klanten:
- uitwerken en implementeren van de operationele reglementering;
- ter beschikking stellen van de hulpmiddelen aan de operatoren;
- controleren van de producten en activiteiten;
- implementeren van het beleid inzake crisispreventie en crisisbeheer;
- communiceren naar / informeren van de stakeholders en verslag uitbrengen aan derden.

Het gaat hier om activiteiten die de kern van het werk van het FAVV vormen en die verschillende soorten producten of diensten (uitgaande elementen, outputs) zullen genereren, weergegeven rechts in het schema.

De ondersteunende processen leveren de noodzakelijke middelen voor de verwezenlijking van de operationele activiteiten. De interne terbeschikkingstelling van de middelen gebeurt ook via externe dienstverleners (leveranciers). Parallel met dat beheer verstrekt het FAVV ook diensten voor derden (bijvoorbeeld laboratoriumanalyses).

De cartografie van de processen legt dus de nadruk op de doelmatigheid van de activiteiten van de organisatie en de bezorgdheid van het Agentschap om te beantwoorden aan de behoeften en aan de verwachtingen van de klanten door producten en diensten

 
Definities :

Input : ingaand element ; element dat verwerkt, geconsumeerd, verbruikt of ingezet zal worden.

Output : uitgaand element ; elementen die geproduceerd worden door de organisatie.

Stakeholder : Stakeholders zijn personen of instanties die een rechtstreeks, sociaal, financieel of ander belang hebben bij de prestatie of het succes van de organisatie, of waarvan hun werking een invloed of gevolg heeft op de organisatie. Worden beschouwd als stakeholders in de processen van het FAVV: de sectororganisaties, de beroepsorganisaties, de consumentenorganisaties, de burgers, de overheid, de personeelsleden, de vakbonden, de derde landen, de voogdijminister, de regering, het topmanagement, de onderaannemers en de leveranciers.
 


Strategische processen : hebben als doelstelling de operationele en ondersteunende processen te plannen, organiseren en volgen. Activiteiten voor het uitwerken van interne informatie die toelaat de activiteit van het bedrijf aan te sturen.

Operationele processen : hebben als doel te voldoen aan de noden van de klanten. Die processen stellen de kernactiviteiten van de organisatie voor die toelaten de producten en diensten te leveren aan de klanten.

Ondersteunende processen  : hebben als doel de nodige middelen te verschaffen voor het uitvoeren van de operationele processen. Activiteiten voor het intern ter beschikking stellen van de nodige hulpmiddelen voor het uitvoeren van de operationele processen.
 


Bemerking : de cartografie bevat de voornaamste organisatieprocessen. Die processen zijn zowel onder normale omstandigheden als in geval van crisis van toepassing op de voedselketen. In geval van crisis, de organisatie van de processen en de prioriteiten kunnen aangepast worden in functie van de behoeftes.


Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 16.02.2018   |   Naar bovenConsument Operator Overheid Input van de stakeholders Input van de voogdijminister Normen en reglementering Wetenschappelijke en technologische input Informatie en communicatie Klacht Vraag De risico's evalueren Uitwerken en beheren van de uitvoering van het businessplan Overleg plegen met stakeholders Opstellen en implementeren van operationele regelgeving / normen Ter beschikking stellen van hulpmiddelen en diensten aan stakeholders Registreren, controleren en opsporen Het beleid voor crisispreventie en -beheer implementeren Communiceren met / rapporteren aan / informeren van stakeholders Ontwikkelen en uitvoeren van een sanitair beleid ivm dieren en planten Beantwoorden aan financiële noden Beantwoorden aan de noden inzake competenties en human ressources Beantwoorden aan de noden inzake facilities Beantwoorden aan de informatienoden Beantwoorden aan de organisatorische noden Beantwoorden aan juridische noden Uitvoeren van laboanalyses Diensten beheren die geleverd worden door derden Beheren van diensten geleverd aan derden Reglementering en normen Advies Tools Missierapport + analyseresultaat Erkenning/toelating/registratie Controlemaatregel Verslag Certificaat Communicatie/informatie Tevredenheidsenquête Preventie Contract/erkenningeovereenkomst Financieel en juridische element Klant-vereiste Inputs Strategische processen Operationele processen Ondersteunende processen Outputs