Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Invoer derde landen > Invoer van producten bestemd voor de voeding van dieren
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Invoer van producten bestemd voor de voeding van dieren

 

Inleiding
Diervoeders die onderworpen worden aan officiële controles in de grenscontroleposten
Diervoeders die niet onderworpen worden aan officiële controles in de grenscontroleposten
Meer weten


Naar bovenInleiding

Afhankelijk van hun aard en oorsprong dienen diervoeders afkomstig van derde landen al dan niet een veterinaire controle te ondergaan:

De lijst van diervoeders die onder veterinaire controles vallen (voornamelijk diervoeders die producten bevatten van dierlijke oorsprong, hooi en stro) is beschikbaar in bijlage I van uitvoeringsverordening (EU) 2019/2007. Meer informatie kan men vinden op de pagina “invoer van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong”.

Alle andere diervoeders vallen niet onder veterinaire controles bij invoer. Sommige van deze voeders moeten, omwille van een gekend of opkomend risico of als er aanwijzingen zijn dat de agro-voedselketenwetgeving van de Unie op grote schaal en op ernstig wijze niet wordt nageleefd, het voorwerp uitmaken van bijzondere aandacht bij hun binnenkomst in de Unie en dit door middel van de officiële controles die worden uitgevoerd in de grenscontroleposten.

Bedoelde productsoorten:

voedermiddelen, toevoegingsmiddelen, voormengsels, mengvoeders, alle andere producten die bestemd zijn om te worden gebruikt voor het voederen van dieren.Naar boven


Diervoeders die onderworpen worden aan officiële controles in de grenscontroleposten

Diervoeders die onderworpen zijn aan officiële controles in de grenscontroleposten worden door de Commissie opgelijst door middel van uitvoeringshandelingen.

Deze producten mogen enkel op het EU grondgebied binnenkomen via de grenscontroleposten na een voorafgaande kennisgeving.

De voorafgaande kennisgeving gebeurt door middel van het Gemeenschappelijk Gezondheidsdocument van Binnenkomst (GGB of CHED in het Engels). Het GGB is beschikbaar in tal van verschillende formaten in functie van het type product dat het dekt en moet voor iedere zending van diervoeders worden ingevuld in TRACES NT door de exploitant van de diervoedersector die verantwoordelijk is voor de zending, vóór de fysieke aankomst ervan in de Unie.  Het GGB wordt doorgestuurd naar de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost. De modaliteiten voor de kennisgeving worden samengevat (timing van de kennisgeving, te gebruiken GGB, vereisten,...)

De procedure is identiek aan de invoer van levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong die onderworpen zijn aan specifieke controles; zie de pagina “Invoer van levensmiddelen (van niet dierlijke oorsprong) en contactmaterialen (FCM)”.

Diervoeders onder Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 legt enerzijds bijzondere voorwaarden op aan zeer specifieke producten en voorziet anderzijds in een tijdelijke verhoging van de officiële controles op levensmiddelen (en diervoeders) afkomstig uit welbepaalde derde landen die bestemd zijn om in de EU in de handel te brengen.

De lijst van de te controleren diervoeders bevindt zich in de bijlage van de verordening. Deze lijst wordt om de zes maanden geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Diervoeders onder vrijwarings- of noodmaatregelen

Een aantal producten uit welbepaalde derde landen kennen een gelijkaardige invoerprocedure. De voorwaarden voor invoer en indien van toepassing, de begeleidende documenten zijn terug te vinden in de verordeningen en besluiten.

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/6 van de Commissie van 5 januari 2016 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 322/2014. (Nummer CELEX - 32016R0006 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

Omzendbrief

Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan (PCCB/S3/678219)

Uitvoeringsbesluit 2011/884/EU van de Commissie van 22 december 2011 inzake noodmaatregelen met betrekking tot niet-toegelaten genetisch gemodificeerde rijst in rijstproducten van oorsprong uit China en tot intrekking van Beschikking 2008/289/EG

Omzendbrief

 

Omzendbrief betreffende noodmaatregelen voor de controle op niet-toegelaten genetisch gemodificeerde rijst en rijstproducten van oorsprong uit China (PCCB/S3/799241)Naar boven


Diervoeders die niet onderworpen worden aan officiële controles in de grenscontroleposten

Verordening (EU) 2017/625 (OCR) heeft sinds 14/12/19 de verordening EG) 882/2004 ingetrokken welke gold als basis voor de voorafgaande kennisgeving van producten bestemd voor de voeding van dieren, niet onderworpen aan specifieke controles. Dit betekent dat deze producten zonder controle aan de punten van binnenkomst op de markt kunnen gebracht worden mits zij uiteraard voldoen aan de EU wetgeving. Zie pagina diervoeders   

Opgelet:

Verordening (EG) 183/2005 legt aan de Europese Commissie de vaststelling van lijsten van derde landen en bedrijven op die diervoeders mogen binnenbrengen in de Unie. In afwachting van de publicatie mogen bepaalde toevoegingsmiddelen, voormengsels en mengvoeders vermeld in art. 2.2 a tot d of art. 7.2. a tot c van de richtlijn 95/69/EG binnenkomen op voorwaarde dat de betrokken bedrijven een vertegenwoordiger (lijst) hebben in de invoerende lidstaat.

De invoerders die vetten, oliën of hiervan afgeleide producten verhandelen die in diervoeders gebruikt zullen worden, vallen onder de Europese dioxinemonitoring.

Omzendbrief

Omzendbrief betreffende de dioxinemonitoring van voor de diervoeding bestemde risicovolle productenNaar boven


Meer wetenNaar boven
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 13.08.2020   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet