Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Diervoeders >Lokaasvoeders
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Lokaasvoeders
   

Standpunt

Registratie van fabrikanten en handelaren van lokaas

Voorwaarden waaraan operatoren van diervoederbedrijven moeten voldoen

Toegelaten en niet-toegelaten ingrediënten

Etikettering van lokaasvoeders


Standpunt

 

Lokaasvoeders voor vissen worden beschouwd als diervoeders voor voedselproducerende dieren. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen haakaas en werpaas aangezien deze producten in bepaalde gevallen voor beide gebruikt worden.

Uitzondering: Dips, sprays, rookwaar, etc. die in de handel worden gebracht als een product om vissen te lokken, maar niet bedoeld zijn om opgegeten te worden door de vis, worden niet beschouwd als diervoeders, ongeacht het gebruik dat de gebruiker er van maakt. Ook kunstaas dat niet kan opgegeten worden door de vis wordt niet beschouwd als diervoeders.

Lokaasvoeders moeten dus voldoen aan Europese en Belgische wetgeving inzake diervoeders vooraleer ze op de Belgische markt gebracht mogen worden.

Fabrikanten en/of handelaren van lokaasvoeders, zijn operatoren met activiteiten die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen. Zij zijn operatoren horende bij de sector van de diervoeders.

Meer info over de geldende wetgeving inzake diervoeders kan u terugvinden op de website van het FAVV en de FOD Volksgezondheid:


Naar bovenRegistratie van fabrikanten en handelaren van lokaas

 

Bedrijven en handelaren die actief zijn in de diervoedersector (vervaardigen, verkopen, etc. van diervoeders) moeten gekend zijn bij het FAVV.  Het soort activiteit en de gebruikte ingrediënten/producten (zoals bv. toevoegingsmiddelen (kleurstoffen, aroma’s, enz.); soort producten van dierlijke oorsprong, enz.) bepalen of een operator bij het FAVV een registratie, toelating of erkenning moet aanvragen.

Een operator die lokaasvoeders vervaardigt door meerdere producten/ingrediënten te mengen, is een fabrikant van mengvoeders en/of voeder voor aquacultuur.

  Zonder dierlijk bijproduct Met dierlijk bijproduct
   

Vismeel, di- of tricalciumfosfaat van dierlijke oorsprong en/of bloedproducten van niet herkauwers

Verwerkte dierlijke eiwitten van niet herkauwers, andere dan vismeel en andere dan verwerkte dierlijke eiwitten van insecten

Verwerkte dierlijke eiwitten van insecten

Zonder toegevoegd toevoegingsmiddel (rechtstreeks of via voormengsel)

TRA - ACT 256

TRA - ACT 256
+ ACT 431

TRA - ACT 256
+ ACT 425

TRA - ACT 256
+ ACT 427

Met toegevoegd toevoegingsmiddel (rechtstreeks of via voormengsel)

TRA - ACT 257

TRA - ACT 257
+ ACT 431

TRA - ACT 257
+ ACT 425

TRA - ACT 257
+ ACT 427

Een operator die lokaasvoeders verkoopt heeft een activiteit van groothandelaar (ACT 264) of detailhandelaar van mengvoeders voor voedselproducerende dieren (ACT 272).

Het aanvragen van de activiteiten bij het FAVV moet gebeuren via het aanvraagformulier volgens de beschreven procedure. Voor meer informatie, zie: http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkeproductie/dierenvoeding/erkenningenentoelatingen/.


Naar bovenVoorwaarden waaraan operatoren van diervoederbedrijven moeten voldoen

 

De belangrijkste wettelijke voorschriften waaraan een fabrikant van lokaasvoeders moet voldoen, zijn terug te vinden op de pagina toelatingsvoorwaarden in de vorm van fiches.

Fabrikanten van lokaasvoeders die producten van dierlijke oorsprong gebruiken, kunnen fiche 8.4 volgen.

De operatoren die geen producten van dierlijke oorsprong gebruiken in de productie van lokaasvoeders alsook de operatoren die lokaasvoeders verkopen moeten voldoen aan de vereisten in fiche 8.3. Hoewel fiche 8.3 niet bedoeld is voor detailhandelaren, zijn de basisprincipes ook voor hen van toepassing voor zover ze relevant zijn.

Daarnaast dienen deze bedrijven en handelaren ook een autocontrolesysteem op te zetten dat gebaseerd is op de HACCP principes. Om hierbij te helpen werd een ‘autocontrolegids diervoeders’ uitgewerkt. Voor meer informatie, zie: http://www.favv-afsca.fgov.be/autocontrole-nl/sectorspecifieketools/dierenvoeders/

Naar bovenToegelaten en niet-toegelaten ingrediënten

 

A. Voedermiddelen

Voedermiddelen zijn producten van plantaardige of dierlijke oorsprong waarvan het hoofddoel is te voldoen aan de voedingsbehoeften van dieren. Een toevoegingsmiddel (zie verder) kan geen voedermiddel zijn.

Voedermiddelen mogen in diervoeders gebruikt worden indien ze opgenomen zijn in de Catalogus van voedermiddelen (VO (UE) 2013/68 (de geconsolideerde wetgeving raadplegen)) of in het Feed Materials Register (https://feedmaterialsregister.eu/). Indien dit niet het geval is, moet het voedermiddel eerst aangemeld worden in het Feed Materials Register.

B. Toevoegingsmiddelen

Toevoegingsmiddelen zijn stoffen, micro-organismen of preparaten die opzettelijk aan een diervoeder worden toegevoegd voor een welbepaalde functie. Voorbeelden zijn kleurstoffen, smaakstoffen, vitamines, etc. Deze toevoegingsmiddelen moeten specifiek toegelaten zijn voor gebruik in diervoeders. Alle toegelaten toevoegingsmiddelen zijn opgenomen in een lijst (zie verder). Is een toevoegingsmiddel niet opgenomen in deze lijst, dan is het niet toegelaten voor gebruik in diervoeders.

Vaak is deze toelating beperkt tot een aantal diersoorten. Een toevoegingsmiddel kan dus bv. toegelaten zijn in voeders voor katten en honden, maar niet in voeders voor vissen (of andersom).

Voor een aantal toevoegingsmiddelen werd een maximumgehalte vastgelegd in de toelating. Dit maximumgehalte mag niet overschreden worden in volledige diervoeders. In aanvullende diervoeders mag van het toevoegingsmiddel niet meer dan 100 keer het maximumgehalte aanwezig zijn.

Meer info over toevoegingsmiddelen in diervoeders kan u terugvinden op de website van de FOD Volksgezondheid: https://www.health.belgium.be/nl/dieren-en-planten/dieren/dierenvoeding/toevoegingsmiddelen

 • Op deze website kan u de officiële lijst (‘Communautair Repertorium’) met alle toegelaten toevoegingsmiddelen voor de diervoeding terugvinden.
 • Een eenvoudigere lijst met de toegelaten toevoegingsmiddelen voor de diervoeding kan teruggevonden worden onder de ‘geconsolideerde lijst van de toegelaten additieven’. Deze officieuze lijst bevat een samenvatting van de toelatingen en wordt regelmatig geüpdatet door de FOD Volksgezondheid. Opgelet: deze lijst bevat niet alle categorieën van toevoegingsmiddelen (voor meer info: zie inleiding bij de lijst).

Indien een toevoegingsmiddel dus geen toelating heeft voor het gebruik in diervoeding voor een bepaalde diersoort binnen een bepaalde categorie van toevoegingsmiddelen, dan mag het toevoegingsmiddel hiervoor niet gebruikt worden.

Aandachtspunt: toevoegingsmiddelen die toegelaten zijn in levensmiddelen zijn niet altijd ook toegelaten voor gebruik in diervoeders. Raadpleeg bij twijfel de lijst met toelatingen voor toevoegingsmiddelen in diervoeders.

C. Producten van dierlijke oorsprong

Producten van dierlijke oorsprong of dierlijke bijproducten kunnen in sommige gevallen ook gebruikt worden in diervoeders. Echter, niet alle dierlijke bijproducten zijn toegelaten of mogen niet in voeder voor alle diersoorten gebruikt worden (zie: Samenvatting van de toegelaten en niet toegelaten dierlijke producten in diervoeders). Enkel dierlijke bijproducten die het statuut categorie 3 hebben, mogen gebruikt worden in diervoeder. Andere producten, bv. categorie 2 meststoffen, mogen niet in diervoeders en dus ook niet in lokaasvoeders verwerkt worden.

Voorbeelden van producten van dierlijke oorsprong die toegelaten zijn in lokaasvoeders:

Ei-, melk- en biestproducten

 • Gelatine van niet-herkauwers
 • Vismeel (zalmmeel, forellenmeel, garnalenmeel, etc.)
 • Di- en tricalciumfosfaat (beenderfosfaat)
 • Gehydrolyseerde eiwitten van niet-herkauwers
 • Gehydrolyseerde eiwitten van huiden van herkauwers
 • Bloedproducten van niet herkauwers
 • Verwerkte dierlijke eiwitten van niet herkauwers: kippenmeel, kanenmeel
 • Vleesbeendermeel van niet herkauwers
 • Bloedmeel van niet-herkauwers
 • Insectenmeel

Voorbeelden van producten van dierlijke oorsprong die niet toegelaten zijn in lokaasvoeders:

 • Mest, bv. duivenmest
 • Verwerkte dierlijke eiwitten van herkauwers
 • Etc.

Ook het gebruik van insecten in diervoeders is onderhevig aan een aantal regels. Voor meer informatie, zie de pagina: http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkeproductie/dierenvoeding/insekten/default.asp

Meer info hierover kan u terugvinden op de websites van het FAVV en van de FOD Volksgezondheid:

D. Verboden ingrediënten

Een aantal producten zijn verboden om als diervoeder in de handel te brengen of om in diervoeder te gebruiken, bv. duivenmest, huishoudelijk afval, verpakkingsmateriaal, etc. Een lijst is terug te vinden in Verordening (EG) Nr. 767/2009, Bijlage III. (de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

Ook technische producten (niet als diervoeder geëtiketteerd) en meststoffen mogen niet in diervoeders verwerkt worden.

Naar bovenEtikettering van lokaasvoeders

 

De etikettering van lokaasvoeders moet voldoen aan de etiketteringsvoorschriften voor mengvoeders en met name voor volledige of aanvullende diervoeders voor voedselproducerende dieren. Een aanvullend diervoeder is een mengvoeder met een hoog gehalte aan bepaalde stoffen, maar dat vanwege de samenstelling ervan alleen een dagrantsoen oplevert als het wordt gecombineerd met andere diervoeders. Volledige diervoeders zijn door hun samenstelling toereikend als dagrantsoen.

De verplichte etiketteringsvermeldingen, te vermelden in de taal van het taalgebied, zijn :

 • Soort voeder: Bv. “volledig diervoeder” of “aanvullend diervoeder” of “voedermiddel” (voor bv. levend aas, maden, etc.)
 • De diersoorten of categorieën dieren waarvoor het voeder bestemd is: bv. “aquacultuurdieren” of “vissen”
 • De naam of handelsnaam en het volledige adres van de verantwoordelijk voor de etikettering
 • Indien beschikbaar, het erkenningsnummer van de verantwoordelijke voor de etikettering toegekend volgens Verordening 183/2005 (FEED hygiëne) of Verordening 1069/2009 (dierlijke bijproducten)
 • De naam of handelsnaam en het adres van de producent of het erkenningsnummer/identificatienummer van de producent, indien de producent niet de voor de etikettering verantwoordelijke persoon is
 • Het lotnummer
 • De netto hoeveelheid uitgedrukt in massa- of volume-eenheden
 • De minimale houdbaarheidsdatum met de vermelding ‘te gebruiken tot …’ of ‘ten minste houdbaar tot …’
 • De gebruiksaanwijzing
 • De lijst van de voedermiddelen waaruit het diervoeder bestaat, in dalende volgorde van gewicht, onder de rubriek ‘samenstelling’
 • Indien de aanwezigheid van een ingrediënt benadrukt wordt door een woord (bv. in de naam van het product) of afbeelding, moet de naam en het gewichtspercentage van dit ingrediënt worden vermeld onder de rubriek ‘samenstelling’
 • Analytische bestanddelen voor volledige of aanvullende diervoeders:
  • Ruw eiwit
  • Ruwe celstof
  • Ruw vet
  • Ruwe as
  • Calcium (≥ 5 % indien aanvullend diervoeder)
  • Natrium
  • Fosfor (≥ 2 % indien aanvullend diervoeder)
 • Lijst van gebruikte toevoegingsmiddelen onder de rubriek “toevoegingsmiddelen” , met hun specifieke benaming, identificatienummer, toegevoegde hoeveelheid en de naam van de desbetreffende functionele groep

Ook producten die herverpakt worden, moeten voorzien worden van een etiket met de hierboven verplichte etiketteringsvermeldingen.

Mengvoeders (waaronder aanvullende diervoeders) en voedermiddelen mogen slechts verkocht worden in verzegelde verpakkingen die onherstelbaar worden beschadigd bij het openen.

Indien de producten worden aangeboden voor verkoop via het internet, moeten de hierboven verplichte etiketteringsvermeldingen (met uitzondering van de naam, handelsnaam en adres van de verantwoordelijke voor de etikettering, het lotnummer, de netto hoeveelheid en de houdbaarheidsdatum) vermeld worden op de website.

Meer info over de etikettering van diervoeders kan u terugvinden op de website van de FOD Volksgezondheid: https://www.health.belgium.be/nl/dieren-en-planten/dieren/dierenvoeding/handel-diervoeders/etikettering-van-voedermiddelen-en

Onder punt 11 op deze pagina wordt een voorbeeldetiket gegeven dat als leidraad kan dienen.

De firma die als verantwoordelijke op het etiket of de verpakking vermeld wordt, is ervoor verantwoordelijk dat alle nodige en correcte gegevens vermeld worden op het etiket.

Andere bedrijven en handelaren die het product op de markt brengen, zijn op hun beurt verantwoordelijk voor het op de markt brengen van correct geëtiketteerde producten.

Ook producten die door buitenlandse operatoren geproduceerd werden en in België verkocht worden, moeten voldoen aan bovenstaande regels. Het is aan de Belgische handelaar om na te gaan of het product hieraan voldoet.

Bij vragen over dit onderwerp kan u altijd terecht bij uw Lokale Controle-eenheid.

 

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 17.09.2021   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet