www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLVisserij en aquacultuur Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 15.05.2020

Visserij

Aanvoer visserijproducten
Overeenkomstig zijn controleprogramma voert het FAVV in de 3 Belgische visafslagen inspecties en monsternames uit. Het FAVV voert ook steekproefsgewijs controles uit op visserijproducten aangevoerd in de vismijnen: controles op de organoleptische kwaliteit en eventueel bijkomende analyses om de versheid of de aanwezigheid van schadelijke stoffen te beoordelen.

In 2019 werd 4 kg visserijproducten ongeschikt verklaard voor menselijke consumptie. De hoeveelheid inbeslagnames is in 2019 opnieuw gedaald tot het niveau van 2016. De grote hoeveelheden inbeslagnames in 2017 en 2018 zijn vooral te wijten aan overschrijdingen van de temperatuur van aangevoerde visserijproducten en het aantreffen van het mariene biotoxine dat kan leiden tot ASP (Amnesic Shellfish Poisoning).

Aanvoer visserijproducten (kg)
Vismijn Nieuwpoort 427.749
Vismijn Oostende 6.024.619
Vismijn Zeebrugge 9.018.163
Totaal 15.470.531


Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 57 94,7
Autocontrolesysteem 4 50,0
Traceerbaarheid 55 100
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 3 100
Totaal 119 95,8

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 1
PV's 2
Andere 3
Totaal 6

De inspectieresultaten van 2019 zijn vergelijkbaar met deze van 2018.Aquacultuur

Hieronder vallen de locaties voor het tijdelijk onderbrengen van vissen en schaaldieren, zuiveringscentra en centra voor verzending van levende tweekleppige weekdieren, viskwekerijen (vis, schaaldieren), open voorzieningen (vis, schaal- en weekdieren), en het recreatief vissen.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 116 99,1
Traceerbaarheid 5 80,0
Dierengezondheid 140 95,7
Geneesmiddelen en diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding 139 93,5
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 5 97,9
Totaal 500 96,2

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 16
PV’s 2
Inbeslagnemingen 1
Totaal 19

In 2019 waren de inspecties betreffende de diergezondheid op de aquacultuurbedrijven beter dan in 2018.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren