www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLSoorten controles Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 27.04.2020

Het FAVV voert verschillende soorten opdrachten uit bij of voor operatoren actief in de voedselketen:

  • Inspecties waarbij de controleurs van het FAVV de naleving van de Belgische en Europese wetgeving nagaan. Deze vinden plaats hetzij in het kader van het controleplan, volgens een bepaalde inspectiefrequentie of volgens een vast aantal, hetzij naar aanleiding van een klacht, een verdenking van een dierenziekte, een maatregel tegen een andere operator, een verplichte melding, een RASFF (snel Europees waarschuwingsssyteem), een voedseltoxi-infectie, een onregelmatigheid bij in- of uitvoer, een erkenningsaanvraag, een incident in de voedselketen (traceerbaarheid van een dier of besmet product, bijkomende enquête...), enz.

  • Hercontroles: in geval van een ongunstige inspectie worden systematisch één of meerdere hercontroles uitgevoerd na de periode die nodig is om de noodzakelijke aanpassingen uit te voeren.

  • Opvolgingsinspecties: een bepaald percentage (variërend volgens de activiteiten) van de operatoren die een sanctie hebben gekregen (PV, waarschuwing) en die zich in orde hebben gesteld, wordt gecontroleerd vóór de eerstvolgende inspectie die voorzien is volgens de vooraf bepaalde inspectiefrequentie. Dit om zich ervan te vergewissen dat de operator niet hervalt in slechte gewoonten.

  • Monsternemingen: een product wordt bemonsterd (een of meerdere monsters) voor analyse in een van de labo's van het FAVV of in een door het FAVV erkend labo.

  • Keuring: alle dieren moeten voor en na het slachten worden onderzocht tijdens de zogenaamde keuring. De bedoeling van deze keuring is vooral de volksgezondheid te beschermen door vlees dat abnormaliteiten vertoont, besmet is met ziekteverwekkers of residuen van diergeneesmiddelen of contaminanten bevat, uit te sluiten voor menselijke consumptie. De keuring wordt meestal door een zelfstandige dierenarts met opdracht uitgevoerd (officiële dierenarts).

  • Import- en exportcontroles: vooraleer goederen en dieren de Europese Unie mogen binnenkomen, moeten deze speciale controles ondergaan. Deze kunnen bestaan uit documentaire controles, overeenstemmingscontroles en materiële controles (monsternemingen). Goederen en dieren bestemd voor de export moeten vergezeld zijn van certificaten die worden afgeleverd door het FAVV. Net als bij de keuring worden import- en exportcontroles dikwijls uitgevoerd door zelfstandige opdrachthouders.

  • Audits in het kader van de validatie van autocontrolesystemen: deze audits gebeuren enkel op vraag van de operator en zijn meestal gebaseerd op goedgekeurde autocontrolegidsen. Ze worden uitgevoerd aan de hand van checklists die door het FAVV zijn opgesteld in overleg met de vertegenwoordigers van de betrokken beroepsverenigingen. Het uitvoeren van dergelijke audits wordt meestal toevertrouwd worden aan geaccrediteerde en door het FAVV erkende inspectie- of certificeringsorganismen. Een operator kan er echter ook steeds voor kiezen om geauditeerd te worden door het FAVV.

Eén opdracht (of missie) kan bestaan uit verschillende soorten controles, bijvoorbeeld het uitvoeren van een inspectie samen met het nemen van monsters.

Tijdens de inspecties in het kader van het controleplan, vullen de FAVV-controleurs checklists (CL) in: hierin staan de verschillende te controleren items. Deze CL's zijn beschikbaar op de website van het FAVV, zodat alle operatoren kunnen nagaan of hun inrichting in overeenstemming is met de reglementering.

Andere soorten controles maken het voorwerp uit van een verslag en niet van checklists
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren