www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLProgrammering van de controles Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.04.2020

Het toezicht op de voedselketen door middel van controles is de voornaamste opdracht van het FAVV. Het controleprogramma is gebaseerd op een wetenschappelijk verantwoorde evaluatie van de risico's en dit in nauwe samenwerking met het Wetenschappelijk Comité. Het FAVV vertaalt dit controleprogramma in concrete bemonsterings- en inspectieplannen, gebaseerd op objectieve en statistisch verantwoorde parameters. De verschillende fasen in de programmering en uitvoering van de controles zijn opgenomen in de procescartografie van het FAVV.

Het inspectieprogramma is een meerjarenprogramma dat tot doel heeft alle ondernemingen met een vooraf bepaalde frequentie te inspecteren. Het bemonsteringsprogramma wordt jaarlijks opgesteld op basis van de meest recente gegevens. De inspectiefrequentie van een inrichting hangt af van de activiteiten in de voedselketen en het risicoprofiel (dat rekening houdt met de validatie van het autocontrolesysteem, opgelopen sancties en met vorige inspectieresultaten).MANCP

Het FAVV werkt, samen met de andere betrokken overheden, een nationaal meerjarig geïntegreerd controleplan (MANCP – Multi Annual National Control Plan) uit in het kader van de controleverordening (EU) 2017/625. Dit plan beschrijft de te volgen strategie en organisatie met het oog op een efficiënte controle van de hele voedselketen.

Bij het MANCP zijn, naast het FAVV, diverse instanties betrokken, waaronder de FOD Volksgezondheid, het FAGG (Geneesmiddelenagentschap), de Multidisciplinaire hormonencel, het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle), het Bestuur der Douane en Accijnzen, de Gewesten en de FOD Economie alsook diverse externe controle-instanties. De tijdsduur van het MANCP volgt, voor wat het FAVV betreft, deze van het businessplan van het FAVV. Op deze manier zijn de strategische en operationele doelstellingen van het FAVV verbonden aan deze van het MANCP.

   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren