www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLEtikettering Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 14.05.2020

Aantal missies Aantal operatoren
7.354 6.742


Etikettering levensmiddelen
Etikettering diervoeders
Etikettering andere producten


“Clean label” is niet steeds zo zuiver

Het FAVV stelt vast dat er een algemene tendens bestaat bij voedingsbedrijven om E-nummers (dit zijn nummers die toegekend worden aan toegelaten additieven) op het etiket van levensmiddelen niet te vermelden en producten te verdelen met een zogenaamd “clean label”. Dit kan echter leiden tot fouten in de etikettering van levensmiddelen of zelfs het gebruik van verboden additieven.

In het kader van deze “clean label”-tendens verschijnen ongebruikelijke “natuurlijke” ingrediënten op het etiket van diverse levensmiddelen. Deze ingrediënten worden als “natuurlijke” producten op de markt gebracht, terwijl ze eigenlijk worden aanbevolen aan de producent omdat ze zorgen voor onder meer een betere bewaring en kleurbehoud. Het gaat hier dus duidelijk om een verborgen additievengebruik. Deze ingrediënten vervullen immers de functie van de weggelaten E-nummers, met dit verschil dat ze niet gecontroleerd worden op zuiverheid, concentratie, veiligheid, … en niet op het etiket vermeld worden als additief. Naast een mogelijk voedselveiligheidsrisico, is er sprake van misleiding van het bedrijf dat deze ingrediënten gebruikt en misleiding van de consument die deze ingrediënten consumeert.

Om te helpen om deze “clean label”-problematiek te stoppen, heeft het FAVV in 2019 verschillende initiatieven genomen:
  • op de FAVV-website is er een hoofdstuk “clean label” gecreëerd en is er hieromtrent ook een omzendbrief gepubliceerd. Hiermee wenst het FAVV de consumenten en de bedrijven te informeren over de mogelijke gevaren;
  • het onderwerp werd op de sectorvergaderingen aangekaart, met als doel de sectoren te sensibiliseren inzake het gebruik van “clean label”-producten;
  • het probleem werd eveneens aangekaart bij de Europese Commissie.
Etikettering levensmiddelen

Hieronder vallen alle activiteiten waarbij etikettering van belang is, zowel in de primaire sector, de transformatiesector als de distributiesector.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Etikettering 8.765 86,5
Totaal 8.765 86,5

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 859
PV's 603
Inbeslagnemingen 247
Tijdelijke sluitingen 9
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 11
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een ander bedrijf 31
Andere 31
Totaal 1.791

De resultaten van de controles op de etikettering van voedingssupplementen, verrijkte levensmiddelen, voedingsmiddelen voor zuigelingen of kleuters en levensmiddelen met claims zijn minder goed dan in 2018. Deze controles zijn tevens het minst goed van alle etiketteringscontroles (63,1%).

De resultaten van controles op etikettering in de groothandel groenten en fruit en verwerking van levensmiddelen dierlijke oorsprong en/of niet dierlijke oorsprong zijn daarentegen beter dan in 2018.

De meest voorkomende zware non-conformiteiten bij controle van de etikettering van levensmiddelen hebben betrekking op:
  • de gezondheidsclaims zijn niet toegelaten (36,8%);
  • de allergeneninformatie kan niet zonder uitstel worden medegedeeld aan de consument (schriftelijk of mondeling) (26,7%);
  • er werd geen notificatiedossier ingediend bij FOD Volksgezondheid (voor voedingssupplementen, verrijkte levensmiddelen, zuigelingenvoeding, …) (23,1%);
  • een algemene gezondheidsclaim gaat niet gepaard met een specifieke toegelaten gezondheidsclaim (22,6%); en
  • de gezondheidsclaims voldoen niet aan de voorwaarden (15,5%).
Etikettering diervoeders

Hieronder vallen de fabrikanten van voormengsels, toevoegingsmiddelen, mengvoeders, voedermiddelen, kritische voedermiddelen, en gemedicineerde diervoeders waarbij de etikettering wordt gecontroleerd.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Etikettering 1.836 85,7
Totaal 1.836 85,7

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 229
PV's 41
Inbeslagnemingen 27
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een ander bedrijf 4
Andere 16
Totaal 317

De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2018, uitgezonderd voor deze van de etiketteringsinspecties van voedermiddelen, waar een verbetering wordt vastgesteld.
Etikettering andere producten

Hieronder vallen de fabrikanten, verpakkers en groot- en kleinhandelaars van gewasbeschermingsmiddelen, groot- en kleinhandelaars van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten, fabrikanten van verpakkingsmaterialen bestemd om direct met levensmiddelen in aanraking te komen, de groot- en kleinhandel van contactmaterialen, en de verkoop van houtskool in de distributie.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Etikettering 775 89,8
Totaal 775 89,8

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 83
PV's 22
Inbeslagnemingen 18
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een ander bedrijf 1
Tijdelijke sluitingen 1
Andere 4
Totaal 129

De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2018. Van alle etiketteringscontroles zijn de etiketteringsinspecties van contactmaterialen in de groothandel het minst gunstig (69%).
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren