www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLFysico-chemisch contaminanten Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 13.06.2019

Dioxines en PCB's
Mycotoxines
Zware metalen
PAK's (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
Mariene biotoxines en histamine
Migratie uit contactmaterialen
Radioactiviteit
Andere contaminanten

Dioxines en PCB's

Dioxines en PCB’s zijn stoffen die een kankerverwekkend effect kunnen hebben. Dioxines behoren tot de familie van de organochloorverbindingen en hebben dus dezelfde fysico-chemische eigenschappen. De groep dioxines omvat polychloordibenzodioxines of PCDD's, maar omvat eveneens de furanen (polychloordibenzofuranen of PCDF's) en de dioxineachtige PCB's. Deze verbindingen zijn allemaal lipofiel (in vet oplosbaar), chemisch en fysisch zeer stabiel en bijna niet bioafbreekbaar. Hierdoor hopen ze zich op in het vet van dieren en bij de mens. Eventuele non-conformiteiten worden bijgevolg meestal vastgesteld in producten van dierlijke oorsprong.

Dioxines hebben geen technisch of ander doel. Ze zijn een ongewild en vaak onvermijdbaar bijproduct van een aantal thermische en industriële processen. Belangrijke bronnen door menselijke activiteit zijn o.a. metaalproductie en -verwerking, afvalverbranding en huishoudelijke haarden.


Ook polychloorbifenylen (PCB's) vinden hun oorsprong terug in menselijke activiteiten. Ze werden gedurende decennia gebruikt in verschillende industriële toepassingen, o.a. als koelvloeistof in elektrische transformatoren, in pigmenten, verven... Ze werden gebruikt onder de vorm van complexe mengsels. Op dit ogenblik is het gebruik van PCB's in de EU verboden.

Preventie en reductie van humane blootstelling gebeurt o.m. door de bronnen aan te pakken, bijvoorbeeld door industriële processen onder controle te houden, door maatregelen te nemen die de emissie beperken of elimineren… Hoewel het gebruik van PCB's verboden is, kunnen ze nog teruggevonden worden in bijvoorbeeld oude elektrische installaties. Een gepaste afvalverwerking is in dat opzicht dus zeer belangrijk.

Het FAVV besteedt in het bijzonder aandacht aan het risico voor contaminatie van de voedselketen door dioxines en PCB's en neemt jaarlijks monsters in de levensmiddelensector en de diervoedersector. In België is het verplicht in de diervoedersector om analyses uit te voeren op dioxines en dioxineachtige PCB's voordat kritische grondstoffen op de markt worden gebracht en dit op kosten van de operator. Na herhaalde incidenten werd de Europese Commissie geïnspireerd door deze aanpak en verplicht ze sinds 2012 een monitoring van de kritische grondstoffen (oliën, vetten en hun afgeleide producten) en de samengestelde voeders die deze bevatten.


Aantal missies Aantal operatoren
2.195 1.162


  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Dierenvoeders 1.234 100 -
Zuiveringsslib 19 100 -
Organische matrices van dierlijke oorsprong 400 100 -
Verwerkte dierlijke producten niet bestemd voor menselijke consumptie 20 100 -
Zaden, oliehoudend fruit en plantaardige oliën 43 100 -
Melk, melkproducten en bereidingen op basis van melk 230 100 -
Eieren, eiproducten en bereidingen op basis van eieren 186 98,4 -
Bereide producten 65 100 -
Vlees, vleesproducten en -bereidingen 140 100 -
Producten en bereidingen van de visserij of de aquacultuur 422 100 -
Bijenteeltproducten 5 100 -
Totaal 2.764 99,9 -


  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Dioxineachtige PCB’s 2.656 100 -
Dioxines 2.656 100 -
PCB's 1.224 99,8 -
Som dioxines et dioxineachtige PCB’s 2.656 100 -
Totaal 2.764 99,9 -
Mycotoxines

Mycotoxines worden geproduceerd door schimmels en kunnen zich ontwikkelen in plantaardige producten vóór de oogst, alsook tijdens het vervoer en de opslag. Bepaalde mycotoxines aanwezig in diervoeders kunnen ook worden aangetroffen in geproduceerde levensmiddelen van dierlijke oorsprong (bijvoorbeeld aflatoxines in melk).

Het FAVV besteedt bijzondere aandacht aan het risico op besmetting door mycotoxines die een niet-verwaarloosbaar effect hebben op de gezondheid van mens en dier, zoals aflatoxines, Fusarium-toxines (fumonisines, zearalenon, trichothecenen), ochratoxine A, patuline, alsook moederkoren-sclerotiën (Claviceps purpurea) en-alcaloïden.


Aantal missies Aantal operatoren
1.988 1.308


  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Dierenvoeders 884 99,3 5
Organische matrices van dierlijke oorsprong 59 100 -
Andere levensmiddelen 180 99,4 1
Bijzondere voeding voor zuigelingen en kleuters 161 100 -
Voedingssupplementen 5 100 -
Granen, afgeleide producten van granen en bereidingen op basis van graan 494 99,2 5
Zaden, oliehoudend fruit en plantaardige oliën 112 98,2 2
Noten 207 97,1 3
Diverse fruit 94 95,7 2
Dranken 47 100 -
Melk, melkproducten en bereidingen op basis van melk 115 100 -
Specerijen 75 98,7 1
Producten en bereidingen van de visserij of de aquacultuur 2 100 -
Totaal 2.435 99,0 19


Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal
maatregelen
PV 5
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 1
Andere 13
Totaal 19


Non-conformiteiten
  Aantal
monsternemingen
Non-conforme
parameters
Dierenvoeders : Grondnoot 5 Aflatoxine B1
Fruit : Pistachenoten 5 Aflatoxine B1
Granen, afgeleide producten van granen en bereidingen op basis van graan : Graanmeel 3 Alkaloïden som
Fruit : Vijgen 3 Aflatoxine B1
Zaden, oliehoudend fruit en plantaardige oliën : Aardnoten 2 Aflatoxine B1
Dierenvoeders : Triticale 1 Claviceps purpurea (moederkoren)
Granen, afgeleide producten van granen en bereidingen op basis van graan : Rogge 1 Alkaloïden som
Granen, afgeleide producten van granen en bereidingen op basis van graan : Rogge 1 Claviceps purpurea (moederkoren)
Specerijen : Kruidenmix 1 Aflatoxine B1
Fruit : Druiven 1 Ochratoxine A
Zaden, oliehoudend fruit en plantaardige oliën : Aardnoten 1 Som aflatoxine B1, B2, G1 et G2
Bereide producten : Smeerpasta 1 Aflatoxine B1
Zware metalen

Zware metalen zijn toxische stoffen die van nature aanwezig zijn in het leefmilieu of afkomstig zijn uit industriële activiteiten. Wanneer ze worden geabsorbeerd via de voeding, kunnen ze leiden tot gezondheidsproblemen of zich opstapelen in het organisme. Het FAVV controleert het gehalte aan cadmium, lood, kwik en arseen in een reeks levensmiddelen.

De levensmiddelen waarbij het vaakst hoge cadmiumgehaltes worden gedetecteerd, zijn producten op basis van cacao, slachtafval, champignons, oliehoudende planten, schaaldieren, mariene weekdieren en algen. Indien cadmium gedurende een lange periode in grote hoeveelheden wordt geabsorbeerd, kan het leiden tot nierstoornissen.

De levensmiddelen waarbij het vaakst hoge gehaltes aan lood worden gedetecteerd, zijn granen en producten afgeleid van granen (brood en gebakjes), water, groenten (aardappelen), bier en zuivelproducten. Bij vrij wild geschoten tijdens de jacht kunnen ook zeer hoge loodgehaltes worden aangetroffen door het traject en de fragmentatie van de kogel in het vlees van het dier. Een chronische blootstelling aan hoge loodgehaltes kan de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel bij jonge kinderen en bij foetussen aantasten.

Hoge concentraties aan kwik kunnen worden vastgesteld in vissen, hoofdzakelijk de roofsoorten zoals tonijn, zwaardvis, kabeljauw en snoek. Een blootstelling aan te hoge kwikgehaltes kan leiden tot schade aan de nieren.

De levensmiddelen waarbij het vaakst te hoge arsenicumgehaltes worden gedetecteerd, zijn granen, alsook afgeleide producten zoals tarwebrood, rijst en levensmiddelen op basis van rijst, zoals rijstkoeken. De chronische inname van grote hoeveelheden anorganisch arseen is gelinkt aan een reeks nefaste gevolgen voor de gezondheid, zoals huidletsels, cardiovasculaire ziektes en bepaalde vormen van kanker.


Aantal missies Aantal operatoren
1.640 1.116


  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Dierenvoeders 508 100 -
Organische matrices van dierlijke oorsprong 278 100 -
Meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten 225 99,1 3
Producten en bereidingen van de visserij of de aquacultuur 191 97,4 2
Water (dranken) 153 99,3 1
Granen, afgeleide producten van granen en bereidingen op basis van graan 112 100 -
Groenten 99 100 -
Water (niet gebruikt als drank) 75 98,7 1
Voedingsadditieven 65 100 -
Melk, melkproducten en bereidingen op basis van melk 43 100 -
Dranken 39 100 -
Bijzondere voeding voor zuigelingen en kleuters 37 100 -
Bereide producten (bakkerij, gebakjes, chocolade, koeken) 34 100 -
Vlees, vleesproducten en -bereidingen 31 100 -
Fruit 23 100 -
Voedingssupplementen 22 100 -
Zaden, oliehoudend fruit en plantaardige oliën 5 100 -
Verwerkte dierlijke producten niet bestemd voor menselijke consumptie 4 100 -
Bijenteeltproducten 2 100 -
Totaal

1.946

99,5 7


Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal
maatregelen
PV 4
Inbeslagnemingen 1
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 1
Andere 1
Totaal 7


Non-conformiteiten
  Aantal
monsternemingen
Non-conforme
parameters
Vissen 5 Kwik (Hg)
Vissen 1 Methylkwik
Organische teeltsubstraten 2 Nikkel (Ni)
Organische teeltsubstraten 1 Koper (Cu)
Water 1 Lood (Pb)
Water gebruikt in bereidingen 1 Lood (Pb)
PAK’s (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen)

Bij onvolledige verbranding van organische producten worden polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) gevormd waarvan sommige wellicht genotoxisch en kankerverwekkend zijn voor de mens. PAK's worden in levensmiddelen gevormd bij het opwarmen en drogen wanneer verbrandingsproducten rechtstreeks met het levensmiddel in contact komen. Dat is het geval voor koffie tijdens het roosterproces, het roken van vis en vlees, grillades en roosteren, meer in het bijzonder op houtvuur.

Grote hoeveelheden PAK's kunnen ook in geraffineerde olie worden aangetroffen. In dat geval kunnen de PAK's via een behandeling met actieve kool worden geëxtraheerd.

Een andere mogelijke bron van blootstelling aan PAK's via levensmiddelen is de afzetting uit het milieu op vis en zeevruchten besmet door verontreiniging van de zee. Voor bepaalde levensmiddelen is een maximale limiet voor de PAK benzo(a)pyreen vastgesteld. Sinds 1 juli 2012 is ook een norm voor de som van 4 PAK's (benzopyreen, benzantraceen, benzofluorantheen en chryseen) van toepassing in bepaalde levensmiddelen en bepaalde diervoeders. Voor natuurlijk mineraalwater en andere types water van drinkwaterkwaliteit zijn er aangepaste normen voor PAK’s. In 2017 werd, afhankelijk van het type water, een selectie uit volgende PAK’s geanalyseerd: benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen, benzo(ghi)peryleen, indeno(1,2,3-cd)pyreen) en fluoranteen.


Aantal missies Aantal operatoren
638 547


  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Bijzondere voeding voor zuigelingen en kleuters 13 100 -
Diervoeders 221 99,5 1
Voedingssupplementen 14 100 -
Water (dranken) 176 100 -
Water (niet gebruikt als drank) 69 100 -
Fruit 10 100 -
Zaden, oliehoudend fruit en plantaardige oliën 17 100 -
Groenten 24 95,8 1
Bijenteeltproducten 4 100 -
Chocoladeproducten 28 100 -
Producten en bereidingen van de visserij of de aquacultuur 56 100 -
Thee, koffie, infusies en cacao 5 100 -
Vlees, vleesproducten en -bereidingen 54 98,1 1
Totaal 691 99,6 3


Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal
maatregelen
Inbeslagnemingen 1
Waarschuwingen 1
Andere 1
Totaal 3


Non-conformiteiten
  Aantal
monsternemingen
Non-conforme
parameters
Laurierblad 1 PAK4 (som: BaP, BA, BbF, CRY), benzo(a)pyreen
Luzernepulp 1 PAK4 (som: BaP, BA, BbF, CRY)
Vlees 1 Benzo(a)pyreen
Mariene biotoxines en histamine

Tweekleppige schaaldieren zoals mosselen, oesters en sint-jakobsschelpen voeden zich met microalgen (fytoplankton) door deze uit het water te filteren. Bepaalde soorten fytoplankton produceren toxines die accumuleren in de schaaldieren: mariene biotoxines. De consumptie van dergelijke schaaldieren kan bij mensen aanleiding geven tot braken en diarree (DSP: Diarrhetic Shellfish Poisoning, veroorzaakt door lipofiele toxines), desoriëntatie en geheugenverlies (ASP: Amnesic Shellfish Poisoning), zenuwsymptomen en verlammingsverschijnselen (PSP: Paralytic Shellfish Poisoning).

De aanwezigheid van tetrodotoxine (TTX) in tweekleppige weekdieren (bij voorbeeld oesters en mosselen) wordt als een opkomend risico beschouwd. Het is een toxine dat door sommige bacteriën wordt geproduceerd (o.a. Pseudomonas species en Vibrio species). TTX is een krachtig neurotoxine dat tot progressieve verlamming leidt en snel dodelijk kan zijn.

Histaminevorming in vis kan plaatsvinden wanneer het van nature aanwezige histidine door bacteriën wordt omgezet tot histamine. Bepaalde vissoorten zoals tonijn, makreel, sardines, haring, ansjovis, … bevatten veel histidine en houden bijgevolg meer risico in op vorming van hoge gehaltes aan histamine. Dit is vooral het geval bij het hanteren of stockeren in verkeerde omstandigheden (bv. bewaren bij te hoge temperatuur). Het consumeren van vis die hoge gehaltes aan histamine bevat, kan vergiftigingsverschijnselen veroorzaken (misselijkheid, huiduitslag, hoofdpijn, maag-darmklachten, …). Histamine wordt niet vernietigd bij het koken of bakken van vis. Gekoeld bewaren van verse vis (0-4°C) is dus een zeer belangrijke maatregel om histaminevorming te beperken.


Aantal missies Aantal operatoren
199 118


  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Tweekleppige weekdieren - ASP 89 100 -
Tweekleppige weekdieren - PSP 90 100 -
Tweekleppige weekdieren - Lipofiele toxines 89 100 -
Tweekleppige weekdieren - TTX 87 100 -
Vissen - Histamine 61 100 -
Voedingsmiddelen - Histamine 12 91,7 -
Totaal 250 99,6 -


Non-conformiteiten
  Aantal
monsternemingen
Non-conforme
parameters
Warme kant-en-klare maaltijden 1 Histamine
Migratie uit contactmaterialen

Levensmiddelen kunnen gecontamineerd worden door de materialen of voorwerpen waarmee ze in contact komen. Controle gebeurt aan de hand van migratietesten, waarbij de materialen gedurende een zekere tijd met een levensmiddel of een vloeistof die dat levensmiddel kan vervangen, in contact gebracht worden. Daarnaast wordt ook nagegaan of de levensmiddelen zelf geen stoffen bevatten die afkomstig zijn van de materialen of voorwerpen waarmee ze in aanraking komen.


Aantal missies Aantal operatoren
805 676


  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Globale migratie-analyse van diverse plastic materialen en silicone 86 100 -
Migratie van primaire aromatische amines 155 100 -
Migratie van bisfenol A uit voorwerpen uit polycarbonaat 23 100 -
Migratie van bisfenol A uit voorwerpen uit andere polymeren 83 100 -
Migratie van formaldehyde uit voorwerpen in melamine 72 97,2 2
Migratie van melamine 114 94,7 4
Migratie van metalen uit aluminiumschaaltjes en -folie 111 97,3 1
Migratie van zware metalen uit metalen keukengerei 111 98,2 -
Migratie van zware metalen uit keramisch materiaal 68 100 -
Migratie van foto-initiatoren 45 100 -
Migratie van ftalaten in levensmiddelen verpakt in bokalen met een metalen deksel 231 99,6 1
Migratie van SEM in levensmiddelen verpakt in bokalen met een metalen deksel 53 100 -
Migratie van ethylbenzeen van diverse materialen uit silicone 118 100 -
Migratie van geëpoxideerde sojaboonolie (ESBO) in levensmiddelen verpakt in bokalen met een metalen deksel 60 95,0 3
Migratie van BADGE 34 100 -
Totaal 1.110 98,6 10


Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal
maatregelen
PV 7
Inbeslagnemingen 1
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 1
Andere 1
Totaal 10


Non-conformiteiten
  Aantal
monsternemingen
Non-conforme
parameters
Gekweekte paddenstoelen : Verpakt in glazen bokaal met metalen deksel 1 ESBO (epoxidized soya bean oil)
Materiaal in een legering 1 Fysische aantasting bij contact met levensmiddelensimulant
Materiaal in aluminium 3 Migratie-analyse van Aluminium, Aluminium (eerste migratie)
Materiaal in melamine 7 Migratie van melamine, Migratie-analyse van formaldehyde
Vissen : Verpakt in glazen bokaal met metalen deksel 1 DEHP (di-2-ethylhexyl]ftalaat)
Sauzen : Verpakt in glazen bokaal met metalen deksel 2 ESBO (epoxidized soya bean oil)
Radioactiviteit

De controle op radioactiviteit in de voedselketen is een gedeelde bevoegdheid tussen het FAVV en het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle (FANC) op basis van de Europese regelgeving die na de kernramp van Tsjernobyl tot stand kwam. Er zijn ook controles uitgevoerd in opvolging van het nucleair incident in Japan (Fukushima) van 2011. De monsters worden genomen in grensinspectiepost en op de Belgische markt.


Aantal missies Aantal operatoren
194 64


  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Levensmiddelen (Fukushima)
10 100 -
Levensmiddelen (Tchernobyl)
195 100 -
Totaal 205 100 -

Andere contaminanten


Diervoeders

Het FAVV spoort hydroxymethylfurfural (HMF) op in producten op basis van suiker bestemd voor bijenvoeder. HMF kan in dit voeder worden gevormd wanneer het slecht wordt bewaard en aan hitte wordt blootgesteld (zon). Deze stof is schadelijk voor bijen.

Er wordt eveneens toezicht gehouden op verschillende ongewenste zaden (o.a. Crotalaria, Ambrosia, Datura en Ricin). Deze kunnen voor sommige dieren giftig zijn.

Aantal missies Aantal operatoren
203 140


  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Cyaniden 41 100 -
Fluor 75 100 -
HMF 18 100 -
Ongewenste zaden 79 94,9 1
Totaal 213 98,1 1


Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal
maatregelen
PV 1
Totaal 1


Non-conformiteiten
  Aantal
monsternemingen
Non-conforme
parameters
Volledige diervoeders 2 Ambrosiazaden
Zonnebloemzaad 1 Ambrosiazaden
Gierst 1 AmbrosiazadenLevensmiddelen

Nitraten komen van nature voor in groenten en fruit. De concentratie ervan verschilt naargelang de soort, het seizoen en de teeltwijze. Ze komen vooral voor in bladgroenten. Nitraten zijn weinig toxisch maar de metabolieten ervan kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.

Bij de inspecties op de hygiëne in de horeca wordt de kwaliteit van de frituurvetten systematisch gecontroleerd met een draagbaar meettoestel waarbij de polaire bestanddelen worden gemeten (een teken dat de olie degradeert). Bij een non-conform resultaat en als de operator niet onmiddellijk de olie of het frituurvet vervangt, wordt het gehalte aan gepolymeriseerde triglyceriden in het laboratorium bepaald.

Niet-eetbare soorten:
  • Klein kruiskruid (Senecio vulgaris) en alle andere in België voorkomende kruiskruiden bevatten pyrrolizidine alkaloïden die giftig zijn voor de meeste zoogdieren. Het regelmatig eten van planten die pyrrolizidinealkaloïden bevatten, gaat gepaard met leverschade. Aangezien de bladeren van het klein kruiskruid erg lijken op die van rucola werd deze plant soms aangetroffen in rucola die zich in de handel bevond.
  • In 2009 en 2010 rapporteerden de Europese lidstaten – en het FAVV – een toenemend aantal consumentenklachten over een bittere nasmaak na consumptie van niet-eetbare pijnboompitten. De oorzaak hiervan was het frauduleus bijmengen van niet-eetbare soorten met andere partijen ingevoerd vanuit China. In 2011 heeft de Europese Commissie in samenwerking met de Chinese autoriteiten en de Chinese Kamer van Koophandel een lijst opgesteld van geaccrediteerde Chinese exporteurs die enkel eetbare soorten exporteren naar de EU en er werd ook een certificatiesysteem ingesteld.


Aantal missies Aantal operatoren
475 411


  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Tin 58 100 -
Frituurolie 24 50 5
Gehalogenneerde koolwaterstoffen 135 100 -
Nitraten 99 100 -
Fytotoxines 136 100 -
Pijnboompitten 30 100 -
Klein kruiskruid 59 100 -
Totaal 541 97,8 5


Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal
maatregelen
PV 4
Andere 1
Totaal 5


Non-conformiteiten
  Aantal
monsternemingen
Non-conforme
parameters
Frituurvet 12 Gepolymeriseerde triglyceridenContaminanten waarvoor geen norm werd vastgelegd

Naast de contaminanten waarvoor een norm vastgelegd is in de nationale of de Europese wetgeving, worden ook analyses uitgevoerd op niet-genormeerde contaminanten. De bedoeling is data te verzamelen en deze over te maken aan het EFSA die ze zal gebruiken in haar risico-beoordelingen:
  • Ethylcarbamaat is een contaminant die vrijkomt bij de transformatie van steenvruchten tot alcohol. Het wordt dan ook vooral aangetroffen in "eau de vie" van steenvruchten (kersen, pruimen, mirabellen en abrikozen). De Europese streefwaarde is 1 mg/l.
  • Benzeen, een kankerverwekkende stof die vele toepassingen kent in de industrie (chemicaliën, detergenten, verven, plastics) en ook voorkomt in o.a. uitlaatgassen en sigarettenrook. Daardoor is benzeen in ons milieu aanwezig en kan het dus in de voedselketen terecht komen. Benzeen kan ook in voedingsmiddelen gevormd worden door de decarboxylatie van de zouten van benzoëzuur (benzoaten) in aanwezigheid van ascorbinezuur (vitamine C). Benzoëzuur wordt aan heel wat voedingsproducten toegevoegd als bewaarmiddel en ascorbinezuur kan als natuurlijke stof of als voedingsadditief aanwezig zijn. De inname van benzeen via voeding is zeer beperkt. De belangrijkste bron van inname is door blootstelling aan de lucht (bijvoorbeeld via inhalatie).

Aantal missies Aantal operatoren
330 304


  Aantal
monsternemingen
Acrylamide 186
Benzeen 63
Polybroombifenylen 40
Ethylcarbamaat 40
Perfluoralkylverbindingen 35
HBCD 39
MCPD 20
Totaal 379
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren