www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLToelevering aan de landbouwsector Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 21.06.2019

Meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten
Gewasbeschermingsmiddelen
Diervoeders
Meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten

Hieronder vallen de inspecties bij fabrikanten en groot- en kleinhandelaars van meststoffen, bodemverbeterende middelen, zuiveringsslib en teeltsubstraten.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 465 95,9
Autocontrolesysteem 216 88,9
Traceerbaarheid 454 99,3
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 19 63,2
Totaal 1.154 95,4

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 42
PV's 14
Inbeslagnemingen 15
Andere 4
Totaal 75

De inspectieresultaten voor 2018 zijn vergelijkbaar met deze van 2017. Ten opzichte van 2017 is er een toenemend gebruik van dierlijke bijproducten in meststoffen. Dit betreft een relatief nieuw concept dat past binnen het streven naar een circulaire economie.
Gewasbeschermingsmiddelen

Hieronder vallen de inspecties bij operatoren die gewasbeschermingsmiddelen in de handel brengen (fabrikanten, verpakkers, groot- en kleinhandelaars).

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 275 76,0
Autocontrolesysteem 206 92,2
Traceerbaarheid 279 86,4
Totaal 760 84,2

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 41
PV's 48
Inbeslagnemingen 44
Andere 2
Totaal 135

Tijdens de inspecties op infrastructuur en hygiëne wordt nagegaan of het opslaglokaal en de producten die aanwezig zijn in dat lokaal voldoen aan de wettelijke voorschriften. Er werd ook nagegaan of de verdelers van gewasbeschermingsmiddelen over een geschikte fytolicentie beschikten  (http://www.fytolicentie.be). Het aantal gunstige checklists is licht toegenomen in vergelijking met 2017 (+3%). De voornaamste oorzaken van de non-conformiteiten die werden vastgesteld tijdens de inspecties hebben betrekking op:
  • het bezit van gewasbeschermingsmiddelen die niet meer toegelaten zijn voor verkoop naar aanleiding van de intrekking van de toelating ervan,
  • het ontbreken in de verkooppunten van producten voor hobbygebruik van communicatie over de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van pesticiden en alternatieven voor deze producten, alsook
  • de niet-naleving van bepaalde voorschriften betreffende de opslaglokalen (het lokaal moet voorzien zijn van de nodige pictogrammen en moet op slot zijn).

Tijdens de inspecties op de autocontrole wordt nagegaan of de verdelers van producten voor professioneel gebruik beschikken over de nodige procedures die garanderen dat de producten die ze in de handel brengen de wetgeving naleven en ze deze procedures toepassen. De vastgestelde non-conformiteiten zijn te wijten aan het ontbreken van deze procedures. Het aantal gunstige checklists is licht toegenomen in vergelijking met 2017 (+3,7%).

De inspecties op de traceerbaarheid bestaan erin na te gaan of de verdeler kan garanderen dat de producten die hij in de handel brengt traceerbaar zijn en dat alle wettelijk verplichte informatie wordt geregistreerd en bewaard. De voornaamste vastgestelde non-conformiteiten hebben betrekking op lacunes in de registratie van bepaalde informatie in de registers en op handelsdocumenten. Het aantal gunstige checklists is aanzienlijk afgenomen in vergelijking met 2017 (-9,4%). Dit kan niet worden verklaard door een toename van de non-conformiteiten, maar door de herziening van de inhoud en de strengere weging die sinds 2018 van toepassing is op bepaalde items van de checklist.
Diervoeders

Onder deze inspecties vallen controles bij fabrikanten (ook veehouders die zelf voeders mengen voor gebruik op het eigen bedrijf), groot- en kleinhandelaars, verpakkers, en opslagbedrijven. De diervoederinspecties bij levensmiddelenfabrikanten die hun bijproducten in diervoeder valoriseren worden gerapporteerd in het hoofdstuk van hun hoofdactiviteit.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 1.268 85,6
Autocontrolesysteem 768 90,2
Traceerbaarheid 1.229 94,7
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 296 92,6
Totaal 3.561 90,3

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 235
PV's 45
Inbeslagnemingen 24
Andere 8
Totaal 312

Er wordt een daling vastgesteld van de gunstige inspectieresultaten voor de scopes “Infrastructuur, inrichting en hygiëne” (-1,6%) en “Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie” (-1,6%). Met betrekking tot het scope "Autocontrolesysteem" werd een verbetering vastgesteld (+ 2,6%).

Het FAVV controleert ook het gebruik van diergeneesmiddelen in landbouwbedrijven (geneesmiddelenregisters, stocks...): 99,3% van de 164 missies m.b.t. gemedicineerd voeder was conform.

Tijdens de 5.785 missies die werden uitgevoerd in landbouwbedrijven werden de voorschriften met betrekking tot hygiëne van de primaire productie van grondstoffen die bestemd zijn voor diervoeders en om te worden gebruikt als voeders voor landbouwhuisdieren nagegaan: deze producten waren conform in 99,2% van de gevallen.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren