www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLGlobale controleresultaten Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 30.06.2020

Aantal missies Aantal operatoren
106.143 55.098
Tijdens een missie kunnen meerdere types controles gerealiseerd worden: inspecties, monsternemingen en andere.
Het totaal is dus kleiner dan de som van de verschillende lijnen in de tabel.


De resultaten van de inspectiemissies zijn beduidend beter in bedrijven die beschikken over een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS).Maatregelen

  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 14.739
PV's 9.600
Inbeslagnemingen 2.092
Tijdelijke sluitingen 166
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning. 109
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 430
Andere 1.368
Totaal 28.504Resultaten van de inspecties (met checklists)

Resultaten van de checklists: alle sectoren
  2017 2018 2018 vs. 2017 (%) Conformiteit 2017 (%) Conformiteit 2018 (%)

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

18.732 17.071 -8,9 93,0 90,7

Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning)

297 370 24,6 91,2 92,4
Infrastructuur, inrichting en hygiëne & autocontrole 29.926 25.053 -16,3 65,6 53,3

Autocontrolesysteem

4.032 5.612 39,2 87,3 86,5

Traceerbaarheid

34.886 33.256 -4,7 88,6 87,3

Meldingsplicht

26.640 24.408 -8,4 98,2 97,8

Administratieve gegevens operator

44.268 3.698 -8,8 94,8 91,5
Fytosanitaire controle 2.699 3.232 19,7 Niet van toepassing
Gewasbeschermingsmiddelen 2.797 2.887 3,2 90,0 90,4
Dierengezondheid 4.056 3.698 -8,8 94,5 92,9
Geneesmiddelen en diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding 5.239 4.729 -9,7 94,8 91,5
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 4.008 4.593 14,6 92,5 93,6
Etikettering 12.829 10.604 -17,3 85,1 82,7
Nevenproducten van levensmiddelen 1.088 1.161 6,7 98,5 98,0
Rookverbod 10.214 8.798 -13,9 95,6 94,6
Vervoer 2.665 1.467 -45,0 90,3 89,5
Erkenning uitvoer 110 96 -12,7 97,3 96,9

Totaal

204.486 193.887 -5,2 87,5 85,6

Bij het berekenen van het totaalpercentage wordt er geen rekening gehouden met de scope ‘fytosanitaire controle’.

De resultaten van de inspecties worden in de specifieke hoofdstukken meer in detail beschreven.

Het is belangrijk op te merken dat de cijfers en resultaten van het activiteitenverslag voor 2018 niet zomaar te vergelijken zijn met deze voor 2017. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

  • Op basis van een grondige evaluatie in 2017 werden de inspectiefrequenties en de frequenties voor de opvolgingsinspecties in een aantal sectoren herzien. Zo werden de inspectiefrequenties vanaf januari 2018 verlaagd voor o.a. een aantal diervoederfabrikanten en -groothandelaars, meststoffabrikanten, groothandelaars in levensmiddelen, slagerijen en viswinkels, en verhoogd voor o.a. de fabrikanten van en gekoelde opslag en herverpakkingscentra voor kikkerbillen en slakken, en een aantal grootkeukens zonder bereiding ter plaatse.

  • Vanaf januari 2018 werd het systeem ‘Dynamo’ geïmplementeerd. Kort gesteld komt dit erop neer dat men is afgestapt van de ‘klassieke’ checklists en men een ‘template’-checklist dynamisch kan aanwenden zodat tijdens eenzelfde missie meerdere activiteiten van een operator kunnen worden geïnspecteerd met één checklist. Waar bv. in de transformatiesector voorheen voor de scope infrastructuur, inrichting en hygiëne werd gewerkt met een één algemene checklist voor meerdere activiteiten en één specifieke checklist per activiteit, werd één dynamische geïntegreerde checklist gecreëerd. In de FoodNet-databank worden de resultaten van deze checklist vervolgens zo opgeslagen dat er per plaats-activiteit-product-combinatie (PAP-combinatie) een uitkomst van de inspectie wordt weergegeven.
    In een aantal gevallen wordt een generieke checklist gebruikt die voor alle activiteiten van de operator geldt en die niet wordt opgesplitst per activiteit, aangezien deze verbonden is aan het gedrag van de operator. Dit is het geval voor de scopes meldingsplicht en administratieve gegevens. Ook voor de scope etikettering is er geen opsplitsing per activiteit voorzien omdat het hier eerder over productcontroles gaat.
    Het gebruik van Dynamo met de verschillende soorten checklists heeft ook een effect op de wijze van rapportering van de inspecties en de aantallen uitgevoerde inspecties. Zo worden de inspecties m.b.t. etikettering niet langer als aparte scope in de verschillende hoofdstukken geplaatst, maar is er een nieuwe sectie voorzien met de resultaten van alle etiketteringsinspecties, onderverdeeld in etikettering van levensmiddelen, diervoeders, en andere producten. De generieke checklists voor de scope administratieve gegevens en meldingsplicht werden reeds niet meer opgenomen in de aparte hoofdstukken maar wel in de globale inspectieresultaten. Voor de scope transport worden dit jaar alle betreffende checklists opgenomen in een aparte sectie aangezien het geheel gaat over vervoer van levensmiddelen, diervoeders en levende dieren.

  • Hoewel de controles in het kader van het controleplan verhoudingsgewijs nog altijd de belangrijkste hoofdmoot vormen, worden er de laatste drie jaar meer en meer controles uitgevoerd buiten het controleplan (bv. in het kader van de meldingsplicht, RASFF, klachten, hercontroles en opvolgingsinpecties). Met de voor het Agentschap beschikbare middelen wordt er prioriteit gegeven aan het beheer en opvolging van non-conformiteiten en wordt de focus minder gelegd op die operatoren waarbij de voorgaande inspecties gunstig waren en geen recente non-conformiteiten (zoals in het kader van de meldingsplicht, RASFF, …) werden vastgesteld. Deze benadering vertaalt zich ook in het relatief groter aantal maatregelen zoals de opmaak van PV’s, inbeslagnemingen en de opstart van procedures voor opschorting of intrekking van een erkenning.
    Daarnaast hebben ook de opvolging van bepaalde incidenten (zoals fipronil, Veviba) en het uitbreken van bepaalde planten- (Xylella) en dierziekten (ziekte van Newcastle, Afrikaanse varkenspest) een impact gehad op de controleactiviteiten.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren