www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLGDPR (General Data Protection Regulation) Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 05.06.2019

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend als de GDPR (General Data Protection Regulation) van kracht. Deze verordening is een geheel van regels om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen en heeft als belangrijkste doelen:
  • uniformiteit creëren in de privacywetgeving binnen de Europese Unie (EU),
  • de burgers een betere bescherming bieden tegen inbreuken op hun persoonsgegevens,
  • eenduidigheid creëren voor internationale organisaties,
  • een betere controle hebben op het respecteren van de privacy van de burgers.

In het kader van zijn wettelijke opdrachten verwerkt ook het FAVV persoonsgegevens die onder deze verordening vallen. Het FAVV is zich terdege bewust van het belang om de vertrouwelijkheid van deze persoonsgegevens te waarborgen en heeft daartoe reeds een aantal belangrijke acties genomen.

Sommige acties hadden betrekking op de omgang van het Agentschap en zijn personeel met persoonsgegevens, zoals het sensibiliseren van het personeel, het inventariseren van de persoonsgegevensverwerkingen die het verricht en het aanpassen van zijn privacybeleid. Andere acties hadden eerder betrekking op de rechten die de burgers hebben om misbruik van hun eigen persoonsgegevens tegen te gaan, zoals het recht van inzage, het recht op rectificatie, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen.

Het recht van inzage mag niet verward worden met het recht op informatie in het kader van de openbaarheid van bestuur. Hierbij zijn alle bestuursdocumenten in principe openbaar, behalve als blijkt dat het belang van openbaarheid niet opweegt tegenover andere belangen, zoals de bescherming van privacy, vertrouwelijkheid en geheimhouding. Het FAVV draagt deze transparantie hoog in het vaandel, echter met respect voor de GDPR-verordening.

In april 2018 werd het FAVV in dit kader ook onderworpen aan een audit van de Federale Interne Audit (FIA), in samenwerking met PriceWaterhouseCoopers (PWC), die het Agentschap als 4e heeft gerangschikt van de 19 federale entiteiten voor wat betreft GDPR compliancy. Een mooi resultaat waar het FAVV verder wil op bouwen om naast de voedselveiligheid ook zijn informatieveiligheid blijvend te waarborgen.
Voor meer informatie kan u de FAVV-website raadplegen of zijn Data Protection Officer (DPO) contacteren.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren