www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Opleiding en begeleiding van professionelen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.08.2018

Voorlichtingscel
Begeleidingscel voor kleine producenten


Sinds meerdere jaren neemt het FAVV tal van initiatieven om professionelen op te leiden en te begeleiden om de situatie op het terrein inzake voedselveiligheid en hygiëne te verbeteren. Preventie, sensibilisering en voorlichting vormen immers belangrijke opdrachten van het FAVV.

Hierbij enkele initiatieven die de operatoren de mogelijkheid geven om zich te vormen en zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de controles.
  • De checklists die gebruikt worden tijdens inspecties zijn gepubliceerd op de website van het FAVV, deze maken het voor de operatoren mogelijk om precies te weten waaruit een controle bestaat.
  • Ieder jaar voert het FAVV een tiental aangekondigde lokale controleacties uit in de sector B2C. Voor die gelegenheid organiseert het FAVV, steeds in samenwerking met de betrokken gemeentes, voorafgaande opleidingssessies waarvoor alle operatoren uitgenodigd zijn.
  • De opleidings- en begeleidingscel van het FAVV organiseert op regelmatige basis en verspreid over België gratis opleidingen voor groepen van operatoren die rechtstreeks aan de consumenten leveren, alsook voor kleine producenten of kleine ondernemingen. De cel richt zich meer bepaald tot de kleine ondernemingen die moeilijkheden ondervinden om de reglementering te begrijpen en deze toe te passen in hun ondernemingen.
  • Sinds begin 2011 is het mogelijk voor de operatoren van de horeca om administratieve boete te laten kwijtschelden, mits deelname aan een opleiding van de voorlichtingscel die speciaal daarvoor georganiseerd wordt.
  • Didactisch materiaal wordt gratis ter beschikking gesteld van de operatoren: specifieke brochures voor de verschillende sectoren en een film die uitlegt hoe een controle in de horeca verloopt.
  • Het FAVV stelt de autocontrolegidsen gratis ter beschikking van de sector B2C. Het doel is om de operatoren van die sector de nodige informatie te verschaffen en hen te helpen om de goede hygiënepraktijken te respecteren, alsook aan het opstellen van hun eigen autocontrolesysteem. «Quick-start»-fiches worden ter beschikking gesteld.
  • Een individuele opvolging van de inrichtingen wordt uitgevoerd naar aanleiding van de controles. In het geval van een ongunstige controle hangen de sancties af van het belang van de non-conformiteiten die werden vastgesteld: waarschuwing, proces-verbaal van inbreuk vergezeld van een administratieve boete, (tijdelijke) sluiting en/of inbeslagname van non-conforme producten en het opstarten van een procedure voor schorsing of intrekking van de toelating of erkenning van de inrichting. Er worden opvolgingsinspecties uitgevoerd om zich ervan te vergewissen dat de operatoren die een sanctie gekregen hebben (PV, waarschuwing) en zich in regel hebben gesteld op lange termijn in orde blijven: daarom wordt een percentage (verschillend volgens de activiteiten) van die operatoren gecontroleerd vóór de inspectie die voorzien is volgens de inspectiefrequentie.Voorlichtingscel

De voorlichtingscel is actief sinds 01/09/2008. Deze helpt de operatoren die direct contact hebben met consumenten (horeca, detailhandel) om zich in orde te stellen met de regelgeving. Ieder jaar organiseert zij talrijke opleidingssessies voor groepen van operatoren.
Opleidingen als alternatief voor de administratieve boete

Om het hygiëneniveau in de horeca te verbeteren (restaurants, pitabars, frituren, snackbars...), biedt het FAVV sinds 01/01/2011 en in samenwerking met de beroepsfederaties van de horeca, aan operatoren de mogelijkheid om hun administratieve boete niet te moeten betalen, indien ze een opleiding volgen die georganiseerd wordt door de voorlichtingscel van het FAVV. Deze actie is slechts van toepassing op de eerste boete en is niet van toepassing op boetes met betrekking tot het rookverbod.

In 2017 werden 58 informatiesessies (53 in 2016) georganiseerd voor 1.038 deelnemers (1.082 deelnemers in 2016).


Aangekondigde controleacties

Om de hygiëne in de distributiesector te verbeteren organiseert het FAVV vorming- en informatieacties voor de professionelen, waaronder – sinds 2009 - aangekondigde controleacties in bepaalde steden, die worden voorafgegaan door informatiesessies. Die vinden plaats in de horeca, in slagerijen, kruidenierszaken, bakkerijen, supermarkten, grootkeukens en bij de groothandelaars.

In 2017 vonden acties plaats in Beringen, Gembloux, Ieper, Neupré, Nandrin, Esneux, Amay, Rosière, Genval, Rixensart, Wilrijk, Mortsel, Aalst, Bertrix, Leuven en Etterbeek. Het FAVV heeft, in samenwerking met de betrokken gemeenten, 16 opleidingssessies georganiseerd (9 in 2016) waaraan 956 personen hebben deelgenomen (572 in 2016). Deze campagnes hebben veel aandacht gekregen in de media en hebben de aandacht van het publiek gevestigd op de veiligheid van de voedselketen.
Begeleidingscel voor kleine producenten

Om veilige levensmiddelen te kunnen produceren legt de wetgeving de producenten van levensmiddelen bepaalde verplichtingen op. Voor kleine ondernemingen met een beperkte productie is het niet altijd evident om de weg te vinden in deze wetgeving en te voorzien in alle noodzakelijke middelen om de voedselveiligheid te waarborgen.

De begeleidingscel is een contactpunt voor de operatoren die informatie willen verkrijgen over de wetgeving inzake voedselveiligheid. Om tegemoet te komen aan de kleine producenten en aan de kleine ondernemingen neemt de begeleidingscel deel aan verschillende evenementen en beurzen die voor dit doelpubliek worden georganiseerd.

In 2017 heeft de cel meer dan 200 vragen per mail en telefoon beantwoord*. De meeste vragen hadden betrekking op groenteteelt, verwerking van fruit en groenten, productie van honing, vervaardiging van zuivelproducten, verkoop van eieren, verkoop van vlees op de hoeve, vervaardiging van bier,...Om meer rechtstreekse contacten te hebben met de kleine producenten neemt de cel deel aan beurzen, seminaries en diverse evenementen. Ook in 2017 heeft de cel deelgenomen aan een tiental publieke evenementen.

Om de operatoren te informeren heeft de cel zijn eigen website ontwikkeld. Deze is beschikbaar sinds maart 2017. Daarop kan informatie worden gevonden over alle activiteiten van de cel. Sinds de oprichting ervan in 2017 werd de website meer dan 22.000 keer bezocht.Er werden opleidingen over de etikettering van artisanale producten georganiseerd (6 sessies voor een totaal van 53 deelnemers). Het publiek was heel divers en had betrekking op verschillende activiteitensectoren: vervaardiging van fruitsappen, koekjes, zuivelproducten, voorverpakt vlees, verwerking van groenten op kleine schaal,...

Er werden ontmoetingen georganiseerd met landbouwers die te maken krijgen met problemen inzake Listeria: in totaal 5 sessies voor 19 landbouwers. Het doel van die ontmoetingen was om uitleg te geven over de gevaren die verbonden zijn aan deze bacterie, over de wetgeving die erop betrekking heeft en ook om te luisteren naar de moeilijkheden van de landbouwers.

Er hebben ook verschillende ontmoetingen plaatsgevonden met een groepering van viskwekers die hun producten willen aanbieden aan restauranthouders. Het werk is nog steeds aan de gang en zou, dankzij een zeer actieve bijdrage van de sector, moeten leiden tot de terbeschikkingstelling van een autocontrolegids aan de viskwekers in 2018.

De begeleidingscel coördineert tevens een “overlegplatform voor de begeleiding”. Dat platform vergadert één keer per jaar om een globaal zicht uit te werken van de moeilijkheden die de operatoren ondervinden, van de eisen opgelegd door de verschillende autoriteiten, van de beschikbare begeleidingsvormen en van de behoeften van de operatoren. In 2017 is het platform 3 keer bijeengekomen. Het is samengesteld uit vertegenwoordigers van de sectoren, producentenverenigingen, de Gewesten, opleidings- en begeleidingscentra en alle organisaties die regelmatig contact hebben met kleine producenten. Het platform groepeert 35 organismen en een zestigtal leden.


Andere initiatieven van het FAVV ondersteund door de cel

Het FAVV kan zelf onderzoeksprojecten lanceren die het financiert en waarvan de resultaten het werk van de kleine producenten moeten vergemakkelijken. De resultaten die daaruit voortvloeien, kunnen door het FAVV worden opgenomen in de autocontrolegidsen en zo door de operatoren worden gebruikt. In 2017 werd een onderzoeksproject over het groeipotentieel van Listeria in Belgische artisanale kaas gelanceerd en dit wordt voortgezet in 2018.
* Gewijzigde gegevens op 22 augustus 2018.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren