www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Controles op intracommunautaire zendingen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 14.06.2018

De intracommunautaire zendingen van dieren en van bepaalde dierlijke producten zoals sperma en embryo's worden onderworpen aan een officiële certificering, uitgevoerd via specifieke modellen voor elke soort of product. Dat handelsverkeer wordt ook gemeld via TRACES (TRAde Control and Expert System), een informaticasysteem gedeeld door alle lidstaten van de Europese Unie en waarbij het vervoer van dieren en van bepaalde producten van dierlijke oorsprong wordt geregistreerd. TRACES meldt zo aan de bevoegde autoriteit van de plaats van bestemming het vervoer van de dieren vanuit hun plaats van herkomst en maakt het mogelijk om alle controles in te vullen die door de bevoegde autoriteiten tijdens het vervoer of op de plaats van bestemming worden uitgevoerd met betrekking tot dierengezondheid en dierenwelzijn en met betrekking tot de volksgezondheid.


Levende dieren en levende producten

  Aantal uitgaande zendingen Aantal inkomende zendingen
Soorten Certificaten Hoeveelheid Certificaten Hoeveelheid

Runderen

6.703 263.240 8.264 353.935

Varkens

7.866 1.460.665 6.764 1.529.549

Schapen

273 4.745 903 76.393

Geiten

39 6.227 164 7.058

Pluimvee

8.069 108.850.089 15.304 114.908.936

Andere vogels

853 297.493 411 355.822

Vissen en andere aquacultuurdieren

350 501.475 1.215 3.009.945

Paarden

5.328 10.535 7.295 13.870

Honden, katten, fretten

135 1.513 2.751 22.635

Lagomorfen en knaagdieren

160 22.363 117 149.876

Andere zoogdieren

165 1.429 194 978

Amfibieën en reptielen

12 112 31 400

Ongewervelde landdieren

2.150 478.523 237 19.434
Sperma en embryo's 5.878 3.402.105 6.340 1.306.130
Broedeieren en SPF-eieren 1.985 274.548.840 3.307 277.057.622

Totaal

39.966 389.848.994 53.297 398.812.583

In 2017 bleef het aantal intracommunautaire handelscertificaten dat werd uitgegeven door het FAVV bijna gelijk aan het aantal certificaten in 2016. Ten opzichte van 2010 bedraagt die stijging 47,6%. De totale handel in dieren heeft ook een terugval gekend in vergelijking met 2016, maar deze daling situeert zich vooral bij broedeieren en SPF-eieren, terwijl de handel in andere belangrijke diersoorten (runderen, varkens en pluimvee) gelijke tred houdt met voorgaande jaren of toeneemt. Het aantal binnenkomende zendingen bleef toenemen: +2,7% ten opzichte van 2016 en + 4,8% in vergelijking met 2010.

De aantallen inkomende en uitgaande runderen zijn in 2017 allebei toegenomen, maar deze stijging was sterker voor inkomende runderen (+65.354 ten opzichte van 2016) dan voor uitgaande runderen (+41.032 ten opzichte van 2016). Het verschil tussen inkomende en uitgaande runderen neemt nog toe: + 90.695 in 2017 tegen + 66.373 in 2016, ofwel een toename van 36%. Hoewel de intracommunautaire invoer van slachtrunderen het grootste deel uitmaakt van deze invoer (49% van de ingevoerde runderen), is deze afgenomen ten opzichte van 2016 (58% van de ingevoerde runderen). Mestrunderen zijn goed voor 58% van de uitgevoerde runderen tegen 30% in 2016. Deze toename kwam er ten nadele van het aantal uitgevoerde fokrunderen dat sterk is afgenomen: 64.207 (24 %) in 2017 tegen 99.828 (45 %) in 2016.

In tegenstelling tot in 2016, maar net zoals tijdens de voorgaande jaren, slaat de balans van de intracommunautaire handel in varkens opnieuw door in het voordeel van de invoer: er zijn 68.884 varkens meer ingevoerd dan uitgevoerd. Dit cijfer ligt echter nog ver van het cijfer van 2015 (in 2015 bedroeg dat saldo 356.570 in het voordeel van de invoer). De uitvoer van slachtvarkens (1.278.047) is op het hetzelfde niveau gebleven als in 2016. Dat jaar werd gekenmerkt door een toename met 1/3 van het aantal uitgevoerde slachtvarkens. Het aantal ingevoerde slachtvarkens is goed voor bijna een half miljoen (482.006). In 2017 is het aantal ingevoerde mestvarkens bijna hetzelfde gebleven als het voorgaande jaar (968.849 in 2017 tegen 905.738 in 2016), terwijl België zeer weinig mestvarkens heeft uitgevoerd (172.990).

Wat pluimvee betreft, is de grotendeels positieve invoerbalans in 2014 (+/- 37 miljoen), in 2015 (+/- 25,9 miljoen) en in 2016 (+/- 16,9 miljoen) nog verder gedaald in 2017: + 6.058.847. De oorzaak hiervan is dat er dit jaar een daling was van de invoer (een daling met 10,6 miljoen), terwijl er de voorgaande jaren nog een stijging van de uitvoer werd vastgesteld... In 2017 heeft België +/- 88 miljoen kippen voor de slacht ingevoerd (77% van het aantal ingevoerde kippen), terwijl de uitvoer van slachtkippen +/- 30 miljoen bedroeg (28% van het uitgevoerde pluimvee). De uitvoer van pluimvee bestemd voor de productie (vetmesten en eieren) vertegenwoordigt 69% van de totale uitvoer van pluimvee, terwijl de invoer van dergelijk pluimvee beperkt is (25%).

Uit de andere statistieken met informatie kan het volgende worden vermeld:
  • 702 van de 13.870 ingevoerde paarden waren bestemd voor het slachthuis. De sterke daling die al werd ingezet in 2016 in vergelijking met 2015 (daling van 46%) wordt dus voorgezet in 2017 (een daling van 22%). Bovendien, gaat geen enkel paard dat vanuit België wordt uitgevoerd nog rechtstreeks naar een intracommunautair slachthuis.
  • De cijfers voor de invoer van honden, katten en fretten liggen in het verlengde van de invoercijfers voor 2016. Sinds 2016 was de invoer van deze diersoorten opnieuw gekomen op het niveau van vóór de inwerkingtreding van de nieuwe Europese Verordening betreffende de voorwaarden voor intracommunautaire handel van gezelschapsdieren. De uitvoer blijft zwak.
  • De uitvoer naar andere landen van de EU van Belgisch genetisch materiaal (sperma en embyo's) blijft het verder goed doen, met een stijging van +/- 450.000 eenheden, dit is 15%, na een stijging van 9,4% in 2016 en 28,5% in 2015.
  • Zowel de invoer als de uitvoer van broedeieren is afgenomen in 2017. De hoeveelheden ingevoerde en uitgevoerde broedeieren zijn ongeveer gelijk. Dit is vooral te wijten aan een sterke daling van de uitvoer (17% ofwel 46 miljoen) ten opzichte van 2016.

In 2017 werden 405 dossiers behandeld met betrekking tot onregelmatigheden die werden vastgesteld bij de handel in levende dieren en gelijkgestelde producten. 287 dossiers hebben betrekking op nutsdieren: België heeft 231 vaststellingen naar andere lidstaten gestuurd en heeft er 56 vanuit andere lidstaten gekregen. De meest voorkomende onregelmatigheden hebben betrekking op gebrekkige identificatie veroorzaakt door het omwisselen van paspoorten of runderen bij het laden, fouten bij het opstellen van certificaten (verkeerd aantal dieren, foutieve gezondheidsverklaringen).

De meeste onregelmatigheden bij intracommunautaire handel van honden en katten worden doorgegeven aan het Agentschap overeenkomstig de Omzendbrief “Informatie gevraagd aan de erkende dierenartsen bij vaststelling van het illegaal binnenbrengen van honden, katten of fretten” van 11/02/2015. In vergelijking met 2016 zijn deze onregelmatigheden met een derde toegenomen: Er werden 118 dossiers behandeld met betrekking tot 229 honden of katten. Het betreft hier voornamelijk inbreuken gepleegd door particulieren met betrekking tot het niet-naleven van de regels voor identificatie (microchip en Europees paspoort) en vaccinatie tegen hondsdolheid bij de aankoop van honden en katten in Europese landen die niet vrij zijn van rabiës. 68 honden of katten werd teruggestuurd naar hun land van oorsprong, 2 moesten geëuthanaseerd worden en de andere dieren werden geregulariseerd onder voorwaarden.Dierlijke bijproducten

Voor wat betreft de dierlijke bijproducten, niet bestemd voor menselijke consumptie, en overeenkomstig de bepalingen van verordening (EG) nr. 1069/2009, staat het FAVV in voor:

  • bij inkomend handelsverkeer: het afleveren van toelatingen voor ontvangst van niet-verwerkte dierlijke mest, het afleveren van toelatingen voor ontvangst van categorie 2 vleesbeendermeel en dierlijke vetten bestemd voor organische meststoffen en bodemverbeteraars en het terugmelden via TRACES van aankomst van zendingen verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor diervoeding en organische meststoffen en bodemverbeteraars uit andere lidstaten;
  • bij uitgaand handelsverkeer: het uitreiken van gezondheidscertificaten voor niet-verwerkte mest van andere diersoorten dan paardachtigen en het melden via TRACES van de zending aan de lidstaat van bestemming voor niet-verwerkte mest van andere diersoorten dan paardachtigen, voor verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor diervoeding of organische meststoffen en bodemverbeteraars en voor categorie 2 vleesbeendermeel en dierlijke vetten bestemd voor organische meststoffen en bodemverbeteraars.

Onderstaande figuur geeft een overzicht van het aantal zendingen van niet-verwerkte mest van andere diersoorten dan paardachtigen en van verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor diervoeding vanuit België naar andere lidstaten die via het TRACES systeem werden gemeld. Voor zowel de niet-verwerkte mest als de verwerkte dierlijke eiwitten is er in 2017 een stabilisering van het aantal zendingen ten opzichte van de vorige jaren.


 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren