www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Fysico-chemisch contaminanten Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 29.01.2019

Dioxines en PCB's
Mycotoxines
Zware metalen
PAK's (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
Mariene biotoxines en histamine
Migratie uit contactmaterialen
Radioactiviteit
Andere contaminanten
Dioxines en PCB's

PCB's en dioxines zijn stoffen die een kankerverwekkend effect kunnen hebben. Dioxines behoren tot de familie van de organochloorverbindingen en hebben dus dezelfde fysico-chemische eigenschappen. Naast de "echte" dioxines (polychloordibenzodioxines of PCDD's), omvat deze groep eveneens de furanen (polychloordibenzofuranen of PCDF's) en de dioxineachtige PCB's. Deze verbindingen zijn allemaal lipofiel (in vet oplosbaar), chemisch en fysisch zeer stabiel en bijna niet bioafbreekbaar. Hierdoor hopen ze zich op in het vet van dieren en bij de mens. Eventuele non-conformiteiten worden bijgevolg meestal vastgesteld in producten van dierlijke oorsprong.

Dioxines hebben geen technisch of ander doel. Ze zijn een ongewild en vaak onvermijdbaar bijproduct van een aantal thermische en industriële processen. Belangrijke bronnen door menselijke activiteit zijn o.a. metaalproductie en -verwerking, afvalverbranding en huishoudelijke haarden.

De polychloorbifenylen (PCB's) vinden hun oorsprong terug in menselijke activiteiten. Ze werden gedurende decennia gebruikt in verschillende industriële toepassingen, o.a. als koelvloeistof in elektrische transformatoren, in pigmenten, verven... Ze werden niet als individuele congeneer gebruikt, maar onder de vorm van complexe mengsels. Op dit ogenblik is het gebruik van PCB's in de EU verboden.

Preventie en reductie van humane blootstelling gebeurt o.m. door de bronnen aan te pakken, bijvoorbeeld door industriële processen onder controle te houden, door maatregelen te nemen die de emissie beperken of elimineren… Hoewel het gebruik van PCB's verboden is, kunnen ze nog teruggevonden worden in bijvoorbeeld oude elektrische installaties. Een gepaste afvalverwerking is in dat opzicht dus zeer belangrijk.

Het FAVV besteedt in het bijzonder aandacht aan het risico voor contaminatie van de voedselketen door dioxines en PCB's en neemt jaarlijks monsters in de levensmiddelensector en de diervoedersector. In België is het verplicht in de diervoedersector om analyses uit te voeren op dioxines en dioxineachtige PCB's voordat kritische grondstoffen op de markt worden gebracht en dit op kosten van de operator. Na herhaalde incidenten werd de Europese Commissie geïnspireerd door deze aanpak en verplicht ze sinds 2012 een monitoring van de kritische grondstoffen (oliën, vetten en hun afgeleide producten) en de samengestelde voeders die deze bevatten.


Aantal missies Aantal operatoren
2.356 1.223


  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Dierenvoeders 1.253 100 -
Zuiveringsslib 18 100 -
Organische matrices van dierlijke oorsprong 409 100 -
Verwerkte dierlijke producten niet bestemd voor menselijke consumptie 20 100 -
Zaden, oliehoudend fruit en plantaardige oliën 45 100 -
Melk, melkproducten en bereidingen op basis van melk 232 100 -
Eieren, eiproducten en bereidingen op basis van eieren 165 95,8 1
Bereide producten 70 100 -
Vlees, vleesproducten en -bereidingen 138 99,3 1
Producten en bereidingen van de visserij of de aquacultuur 541 100 -
Bijenteeltproducten 1 100 -
Contactmaterialen 10 100 -
Planten en vermeerderingsmaterialen 5 100 -
Totaal 2.907 99,7 2

  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Dioxineachtige PCB’s 2.815 100 1
Dioxines 1.519 99,5 1
PCB's 2.814 100 1
Som dioxines et dioxineachtige PCB’s 2.815 100 1
Totaal 2.907 99,7 2


Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal
maatregelen
Andere 2
Totaal 2


Non-conformiteiten
  Aantal
monsternemingen
Non-conforme
parameters
Eieren 7 PCB's
Vlees 1 Som dioxines et dioxineachtige PCB’s, Dioxines, Dioxineachtige PCB’s
Mycotoxines

De mycotoxines worden geproduceerd door schimmels en kunnen zich ontwikkelen in plantaardige producten vóór de oogst, alsook tijdens het vervoer en de opslag. Bepaalde mycotoxines aanwezig in diervoeders kunnen ook worden aangetroffen in geproduceerde levensmiddelen van dierlijke oorsprong (bijvoorbeeld aflatoxines in melk).

Het FAVV besteedt bijzondere aandacht aan het risico op besmetting door mycotoxines die een niet-verwaarloosbaar effect hebben op de gezondheid van mens en dier, zoals aflatoxines, Fusarium-toxines (fumonisines, zearalenon, trichothecenen), ochratoxine A, patuline, alsook moederkoren-alcaloïden (Claviceps purpurea).


Aantal missies Aantal operatoren
1.896 1.255


  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Dierenvoeders 843 99,5 6
Organische matrices van dierlijke oorsprong 58 100 -
Andere levensmiddelen 143 100 -
Bijzondere voeding voor zuigelingen en kleuters 150 100 -
Voedingssupplementen 2 100 -
Granen, afgeleide producten van granen en bereidingen op basis van graan 443 99,8 -
Zaden, oliehoudend fruit en plantaardige oliën 128 96,9 4
Noten 222 95,0 6
Diverse fruit 78 100 -
Dranken 48 100 -
Melk, melkproducten en bereidingen op basis van melk 116 100 -
Specerijen 78 100 -
Producten en bereidingen van de visserij of de aquacultuur 2 100 -
Totaal 2.311 99,1 16


Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal
maatregelen
Waarschuwingen 1
PV 2
Inbeslagnemingen 2
Andere 11
Totaal 16


Non-conformiteiten
  Aantal
monsternemingen
Non-conforme
parameters
Fruit: Pistachenoten 8 Aflatoxine B1
Zaden, oliehoudend fruit en plantaardige oliën: Aardnoten 4 Aflatoxine B1
Dierenvoeders: Rogge 2 Claviceps purpurea (moederkoren)
Fruit: Hazelnoten 2 Aflatoxine B1
Dierenvoeders: Volledige diervoeders 1 Deoxynivalenol (DON)
Dierenvoeders: Zonnebloemzaad 1 Aflatoxine B1
Granen, afgeleide producten van granen en bereidingen op basis van graan: Basmati 1 Aflatoxine B1
Fruit: Hazelnoten 1 Aflatoxine B2
Fruit: Hazelnoten 1 Aflatoxine G1
Fruit: Hazelnoten 1 Aflatoxine G2
Zware metalen

Zware metalen zijn toxische stoffen die van nature aanwezig zijn in het leefmilieu of afkomstig zijn uit industriële activiteiten. Wanneer ze worden geabsorbeerd via de voeding, kunnen ze leiden tot gezondheidsproblemen of zich opstapelen in het organisme. Het FAVV controleert het gehalte aan cadmium, lood, kwik en arseen in een reeks levensmiddelen.

De levensmiddelen waarbij het vaakst hoge cadmiumgehaltes worden gedetecteerd, zijn producten op basis van cacao, slachtafval, champignons, oliehoudende planten, schaaldieren, mariene weekdieren en algen. Indien cadmium gedurende een lange periode in grote hoeveelheden wordt geabsorbeerd, kan het leiden tot nierstoornissen.

De levensmiddelen waarbij het vaakst hoge gehaltes aan lood worden gedetecteerd, zijn granen en producten afgeleid van granen (brood en gebakjes), water, groenten (aardappelen), bier en zuivelproducten. Bij vrij wild geschoten tijdens de jacht kunnen ook zeer hoge loodgehaltes worden aangetroffen door het traject en de fragmentatie van de kogel in het vlees van het dier. Een chronische blootstelling aan hoge loodgehaltes kan de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel bij jonge kinderen en bij foetussen aantasten.

Hoge concentraties aan kwik kunnen worden vastgesteld in vissen, hoofdzakelijk de roofsoorten zoals tonijn, zwaardvis, kabeljauw en snoek. Een blootstelling aan te hoge kwikgehaltes kan leiden tot schade aan de nieren.

De levensmiddelen waarbij het vaakst te hoge arsenicumgehaltes worden gedetecteerd, zijn granen, alsook afgeleide producten zoals tarwebrood, rijst en levensmiddelen op basis van rijst, zoals rijstkoeken. De chronische inname van grote hoeveelheden anorganisch arseen is gelinkt aan een reeks nefaste gevolgen voor de gezondheid, zoals huidletsels, cardiovasculaire ziektes en bepaalde vormen van kanker.


Aantal missies Aantal operatoren
1.622 1.100


  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Dierenvoeders 484 99,8 1
Organische matrices van dierlijke oorsprong 250 100 -
Meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten 229 99,6 -
Producten en bereidingen van de visserij of de aquacultuur 166 97,6 2
Water (dranken) 146 99,3 -
Granen, afgeleide producten van granen en bereidingen op basis van graan 118 100 -
Groenten 99 98,0 -
Water (niet gebruikt als drank) 69 100 -
Voedingsadditieven 61 96,7 1
Melk, melkproducten en bereidingen op basis van melk 43 100 -
Dranken 40 100 -
Bijzondere voeding voor zuigelingen en kleuters 38 100 -
Bereide producten (bakkerij, gebakjes, chocolade, koeken) 35 100 -
Vlees, vleesproducten en -bereidingen 28 100 -
Fruit 24 100 -
Voedingssupplementen 22 100 -
Zaden, oliehoudend fruit en plantaardige oliën 19 100 -
Verwerkte dierlijke producten niet bestemd voor menselijke consumptie 2 100 -
Bijenteeltproducten 1 100 -
Totaal 1.874 99,4 4


Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal
maatregelen
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 2
Andere 2
Totaal 4


Non-conformiteiten
  Aantal
monsternemingen
Non-conforme
parameters
Vissen 4 Kwik (Hg)
Spinazie 2 Cadmium (Cd)
Zout 2 Lood (Pb)
Aanvullende diervoeders 1 Arseen (As)
Aanvullende diervoeders 1 Lood (Pb)
Zuiveringsslib 1 Lood (Pb)
Water 1 Arseen (As)
PAK’s (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen)

Bij onvolledige verbranding van organische producten worden polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) gevormd waarvan sommige wellicht genotoxisch en kankerverwekkend zijn voor de mens. PAK's worden in levensmiddelen gevormd bij het opwarmen en drogen wanneer verbrandingsproducten rechtstreeks met het levensmiddel in contact komen. Dat is het geval voor koffie tijdens het roosterproces, het roken van vis en vlees, grillades en roosteren, meer in het bijzonder op houtvuur.

Grote hoeveelheden PAK's kunnen ook in geraffineerde olie worden aangetroffen. In dat geval kunnen de PAK's via een behandeling met actieve kool worden geëxtraheerd.

Een andere mogelijke bron van blootstelling aan PAK's via levensmiddelen is de afzetting uit het milieu op vis en zeevruchten besmet door verontreiniging van de zee. Voor bepaalde levensmiddelen is een maximale limiet voor de PAK benzo(a)pyreen vastgesteld. Sinds 1 juli 2012 is ook een norm voor de som van 4 PAK's (benzopyreen, benzantraceen, benzofluorantheen en chryseen) van toepassing in bepaalde levensmiddelen en bepaalde diervoeders. Voor natuurlijk mineraalwater en andere types water van drinkwaterkwaliteit zijn er aangepaste normen voor PAK’s. In 2017 werd, afhankelijk van het type water, een selectie uit volgende PAK’s geanalyseerd: benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen, benzo(ghi)peryleen, indeno(1,2,3-cd)pyreen) en fluoranteen.


Aantal missies Aantal operatoren
701 619


  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Bijzondere voeding voor zuigelingen en kleuters 19 100 -
Diervoeders 210 100 -
Voedingssupplementen 13 100 -
Water (dranken) 183 100 -
Water (niet gebruikt als drank) 64 100 -
Fruit 10 100 -
Zaden, oliehoudend fruit en plantaardige oliën 19 100 -
Groenten 25 100 -
Bijenteeltproducten 5 100 -
Chocoladeproducten 25 100 -
Producten en bereidingen van de visserij of de aquacultuur 168 100 -
Thee, koffie, infusies en cacao 5 100 -
Vlees, vleesproducten en -bereidingen 55 100 -
Totaal 801 100 -
Mariene biotoxines en histamine

Tweekleppige schaaldieren zoals mosselen, oesters en sint-jakobsschelpen voeden zich met microalgen (fytoplankton) door deze uit het water te filteren. Bepaalde soorten fytoplankton produceren toxines die accumuleren in de schaaldieren: mariene biotoxines. De consumptie van dergelijke schaaldieren kan bij mensen aanleiding geven tot braken en diarree (DSP: Diarrhetic Shellfish Poisoning, veroorzaakt door lipofiele toxines), desoriëntatie en geheugenverlies (ASP: Amnesic Shellfish Poisoning), zenuwsymptomen en verlammingsverschijnselen (PSP: Paralytic Shellfish Poisoning).

De aanwezigheid van tetrodotoxine (TTX) in tweekleppige weekdieren (bij voorbeeld oesters en mosselen) wordt als een opkomend risico beschouwd. Het is een toxine dat door sommige bacteriën wordt geproduceerd (o.a. Pseudomonas species en Vibrio species). TTX is een krachtig neurotoxine dat tot progressieve verlamming leidt en snel dodelijk kan zijn.

Histaminevorming in vis kan plaatsvinden wanneer het van nature aanwezige histidine door bacteriën wordt omgezet tot histamine. Bepaalde vissoorten zoals tonijn, makreel, sardines, haring, ansjovis, … bevatten veel histidine en houden bijgevolg meer risico in op vorming van hoge gehaltes aan histamine. Dit is vooral het geval bij het hanteren of stockeren in verkeerde omstandigheden (bv. bewaren bij te hoge temperatuur). Het consumeren van vis die hoge gehaltes aan histamine bevat, kan vergiftigingsverschijnselen veroorzaken (misselijkheid, huiduitslag, hoofdpijn, maag-darmklachten, …). Histamine wordt niet vernietigd bij het koken of bakken van vis. Gekoeld bewaren van verse vis (0-4°C) is dus een zeer belangrijke maatregel om histaminevorming te beperken.


Aantal missies Aantal operatoren
151 92


  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Tweekleppige weekdieren - ASP 98 82,7 5
Tweekleppige weekdieren - PSP 90 100 -
Tweekleppige weekdieren - Lipofiele toxines 90 97,8 -
Tweekleppige weekdieren - TTX 15 100 -
Vissen - Histamine 51 96,1 1
Totaal 164 88,4 6


Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal
maatregelen
Waarschuwingen 1
Inbeslagnemingen 1
Andere 4
Totaal 6


Non-conformiteiten
  Aantal
monsternemingen
Non-conforme
parameters
Tweekleppige weekdieren 17 Okadazuurgroep en pectenotoxinegroep (som), Amnesic shellfish poisoning toxin (ASP)
Vissen 2 Histamine
Migratie uit contactmaterialen

Levensmiddelen kunnen gecontamineerd worden door de materialen of voorwerpen waarmee ze in contact komen. Controle gebeurt aan de hand van migratietesten, waarbij de materialen gedurende een zekere tijd met een levensmiddel of een vloeistof die dat levensmiddel kan vervangen, in contact gebracht worden. Daarnaast wordt ook nagegaan of de levensmiddelen zelf geen stoffen bevatten die afkomstig zijn van de materialen of voorwerpen waarmee ze in aanraking komen.


Aantal missies Aantal operatoren
771 652


  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Globale migratie-analyse van diverse plastic materialen en silicone 90 100 -
Migratie van primaire aromatische amines 151 96,7 2
Migratie van foto-initiatoren 44 100 -
Migratie van bisfenol A uit voorwerpen uit andere polymeren 83 98,8 -
Migratie van bisfenol A uit voorwerpen uit polycarbonaat 24 100 -
Migratie van formaldehyde uit voorwerpen in melamine 68 97,1 1
Migratie van melamine 110 94,5 1
Migratie van metalen uit aluminiumschaaltjes en -folie 114 99,1 -
Migratie van zware metalen uit metalen keukengerei 116 98,3 -
Migratie van zware metalen uit keramisch materiaal 59 100 -
Migratie van ftalaten in levensmiddelen verpakt in bokalen met een metalen deksel 197 100 -
Migratie van SEM in levensmiddelen verpakt in bokalen met een metalen deksel 56 100 -
Migratie van ethylbenzeen van diverse materialen uit silicone 118 100 -
Migratie van geëpoxideerde sojaboonolie (ESBO) in levensmiddelen verpakt in bokalen met een metalen deksel 39 100 -
Migratie van BADGE 36 100 -
Totaal 1.060 98,6 4


Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal
maatregelen
PV 4
Totaal 4


Non-conformiteiten
  Aantal
monsternemingen
Non-conforme
parameters
Materiaal in aluminium 2 Migratie-analyse van Aluminium, Fysische aantasting bij contact met levensmiddelensimulant, Aluminium (som 1ste en tweede migratie), Aluminium (derde migratie)
Materiaal in melamine 7 Migratie van melamine, Migratie-analyse van formaldehyde
Materiaal in nylon 5 Migratie van primaire aromatische amines (som), Migratie van primaire aromatische amines (screening)
Materiaal in PP 1 Migratie-analyse van bisfenol A
Radioactiviteit

De controle op radioactiviteit in de voedselketen is een gedeelde bevoegdheid tussen het FAVV en het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle (FANC) op basis van de Europese regelgeving die na de kernramp van Tsjernobyl tot stand kwam. Er zijn ook controles uitgevoerd in opvolging van het nucleair incident in Japan (Fukushima) van 2011. De monsters worden genomen in grensinspectiepost en op de Belgische markt.


Aantal missies Aantal operatoren
169 52


  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Levensmiddelen (Fukushima)
10 100 -
Levensmiddelen (Tchernobyl)
164 100 -
Totaal 174 100 -

Andere contaminanten

Europese verordening voor de reductie van acrylamidegehalten in levensmiddelen

Acrylamide is een kankerverwekkende en neurotoxische stof. Acrylamide wordt voornamelijk gevormd wanneer zetmeelrijke levensmiddelen in de oven worden gebakken of worden gefrituurd aan hoge temperaturen (meer dan 120°C) bij een laag vochtgehalte. Levensmiddelen waarvan bekend is dat ze hoge acrylamidegehalten kunnen bevatten zijn gefrituurde producten op basis van aardappelen (aardappelchips, frieten), graanproducten (koekjes, beschuiten, peperkoek, toast, enz.) en geroosterde koffie en koffiesurrogaten. Er bestaan geen maximale limieten voor acrylamide in levensmiddelen, noch op het Europese niveau, noch op het nationale niveau.

Gezien het belang van deze problematiek, heeft de Europese Commissie echter beslist om operatoren te verplichten een reeks maatregelen toe te passen om de vorming van acrylamide bij de productie van levensmiddelen te beperken. Deze maatregelen zijn vastgesteld in verordening (EU) 2017/2158. Deze verordening is van toepassing vanaf 11 april 2018. In deze verordening zijn bovendien de risicobeperkende maatregelen opgenomen die dienst doen als performantie-indicatoren om zich te vergewissen van de doeltreffendheid van de maatregelen die erop gericht zijn de vorming van acrylamide bij de productie van levensmiddelen te beperken. Deze risicobeperkende maatregelen zijn geen veiligheidsdrempels, maar richtwaarden. Wanneer deze richtwaarden overschreden worden, moeten de controleautoriteiten controleren of de verschillende verwerkingsstappen waarbij mogelijk acrylamide wordt gevormd duidelijk zijn vastgesteld in het HACCP-systeem. Daarnaast moeten ze nagaan of de risicobeperkende maatregelen die zijn opgenomen in de verordening ook effectief worden toegepast. Een vragenlijst waarin de risicobeperkende maatregelen zijn opgenomen doet dienst als checklist voor de FAVV-inspecteur of -controleur bij zijn onderzoek in de fabriek naar een levensmiddel waarin een overschrijding van de richtwaarde werd vastgesteld.

De voedingsindustrie is zich al jaren bewust van deze problematiek. In 2009 heeft de sectororganisatie van de Europese voedingsindustrie in samenwerking met de Europese Commissie en de nationale overheden van de Lidstaten een “toolbox” ontwikkeld om het acrylamidegehalte in levensmiddelen te beperken. Het doel van deze toolbox was om levensmiddelenbedrijven te helpen om de beste middelen in kaart te brengen om het acrylamidegehalte in hun producten te reduceren. Deze toolbox wordt regelmatig geüpdatet, rekening houdende met het meest recente wetenschappelijk onderzoek en de feedback van de operatoren van de levensmiddelensector. Het is trouwens deze toolbox die grotendeels werd opgenomen in de bepalingen van de bijlagen van de nieuwe Europese verordening.

Het Voedselagentschap houdt sinds meer dan 15 jaar rekening met de risico’s van de aanwezigheid van acrylamide in levensmiddelen. De acrylamideanalyses in gevoelige levensmiddelen zijn namelijk sinds 2002 opgenomen in het controleprogramma. Ieder jaar worden ongeveer 180 analyses uitgevoerd. Daarbij komen nog de analyses die worden uitgevoerd in het kader van gerichte acties, bijvoorbeeld voor frieten in 2015 en voor levensmiddelen op basis van granen in 2016. In 2017 werden zeer hoge acrylamidegehalten vastgesteld in 2 soorten koeken bestemd voor jonge kinderen. Deze producten werden uit de handel gehaald en teruggeroepen. Een van de fabrikanten die in België gevestigd is, werd onderworpen aan een grondig onderzoek. Dit heeft toegelaten om vast te stellen dat de operator niet de correcte risicobeperkende maatregelen voor acrylamide toepaste. De andere fabrikant was niet gevestigd in België. De autoriteiten van de betrokken Lidstaat werden op de hoogte gebracht van de hoge acrylamidegehalten die werden vastgesteld.


Diervoeders

Gerecycleerde vetten zijn verboden omwille van de risico's die ze voor de dierengezondheid of de veiligheid van dierlijke producten kunnen inhouden.

Het FAVV spoort hydroxymethylfurfural (HMF) op in producten op basis van suiker bestemd voor bijenvoeder. HMF kan in dit voeder worden gevormd wanneer het slecht wordt bewaard en aan hitte wordt blootgesteld (zon). Deze stof is schadelijk voor bijen.

Er wordt eveneens toezicht gehouden op verschillende ongewenste zaden (o.a. Crotalaria, Ambrosia, Datura en Ricin). Deze kunnen voor sommige dieren giftig zijn.


Aantal missies Aantal operatoren
143 106


  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Cyaniden 88,9 1
Fluor 56 100 -
Ongewenste zaden 70 97,1 2
HMF (Hydroxymethylfurfural) 16 100 -
Totaal 151 98,0 3


Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal
maatregelen
PV 1
Inbeslagnemingen 1
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 1
Totaal 3


Non-conformiteiten
  Aantal
monsternemingen
Non-conforme
parameters
Aanvullende diervoeders 1 Ambrosiazaden
Lijnzaad 1 Cyaniden
Oliehoudende zaden, oliehoudende vruchten en daarvan afgeleide producten 1 AmbrosiazadenLevensmiddelen

Nitraten komen van nature voor in groenten en fruit. De concentratie ervan verschilt naargelang de soort, het seizoen en de teeltwijze. Ze komen vooral voor in bladgroenten. Nitraten zijn weinig toxisch maar de metabolieten ervan kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.

Bij de inspecties op de hygiëne in de horeca wordt de kwaliteit van de frituurvetten systematisch gecontroleerd met een draagbaar meettoestel waarbij de polaire bestanddelen worden gemeten (een teken dat de olie degradeert). Bij een non-conform resultaat en als de operator niet onmiddellijk de olie of het frituurvet vervangt, wordt het gehalte aan gepolymeriseerde triglyceriden in het laboratorium bepaald.

Niet-eetbare soorten:
  • Klein kruiskruid (Senecio vulgaris) en alle andere in België voorkomende kruiskruiden bevatten pyrrolizidine alkaloïden die giftig zijn voor de meeste zoogdieren. Het regelmatig eten van planten die pyrrolizidinealkaloïden bevatten, gaat gepaard met leverschade. Aangezien de bladeren van het klein kruiskruid erg lijken op die van rucola werd deze plant soms aangetroffen in rucola die zich in de handel bevond.
  • In 2009 en 2010 rapporteerden de Europese lidstaten – en het FAVV – een toenemend aantal consumentenklachten over een bittere nasmaak na consumptie van niet-eetbare pijnboompitten. De oorzaak hiervan was het frauduleus bijmengen van niet-eetbare soorten met andere partijen ingevoerd vanuit China. In 2011 heeft de Europese Commissie in samenwerking met de Chinese autoriteiten en de Chinese Kamer van Koophandel een lijst opgesteld van geaccrediteerde Chinese exporteurs die enkel eetbare soorten exporteren naar de EU en er werd ook een certificatiesysteem ingesteld.


Aantal missies Aantal operatoren
462 395


  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Tin 56  100 6
Frituurolie 24 29,2 -
Gehalogenneerde koolwaterstoffen 134 100 2
Methanol 28 85,7 -
Nitraten 99 100 -
Fytotoxines 115 100 -
Pijnboompitten 31 100 -
Klein kruiskruid 59 100 -
Totaal 546 96,2 8


Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal
maatregelen
PV 8
Totaal 8


Non-conformiteiten
  Aantal
monsternemingen
Non-conforme
parameters
Frituurvet 17 Gepolymeriseerde triglyceriden
Sterke drank 3 Methanol
Likeur 1 MethanolContaminanten waarvoor geen norm werd vastgelegd

Naast de contaminanten waarvoor een norm vastgelegd is in de nationale of de Europese wetgeving, worden ook analyses uitgevoerd op niet-genormeerde contaminanten. De bedoeling is data te verzamelen en deze over te maken aan het EFSA die ze zal gebruiken in haar risico-beoordelingen:
  • Acrylamide, een neurotoxische en cancerogene stof die wordt gevormd tijdens de bereiding van bepaalde voornamelijk koolhydraatrijke levensmiddelen bij hoge temperaturen (>120°) en lage vochtigheidsgraad, zoals frituren, bereiden in de oven en braden, maar ook bij industriële verwerking. Door deze reactie krijgen voedingswaren een goudgele kleur. De voedingswaren die het meest leiden tot blootstelling van de consument aan acrylamiden zijn gefrituurde producten op basis van aardappelen, koffie, koekjes, geroosterd en vers brood.
  • Ethylcarbamaat is een contaminant die vrijkomt bij de transformatie van steenvruchten tot alcohol. Het wordt dan ook vooral aangetroffen in "eau de vie" van steenvruchten (kersen, pruimen, mirabellen en abrikozen). De Europese streefwaarde is 1 mg/l.
  • Benzeen, een kankerverwekkende stof die vele toepassingen kent in de industrie (chemicaliën, detergenten, verven, plastics) en ook voorkomt in o.a. uitlaatgassen en sigarettenrook. Daardoor is benzeen in ons milieu aanwezig en kan het dus in de voedselketen terecht komen. Benzeen kan ook in voedingsmiddelen gevormd worden door de decarboxylatie van de zouten van benzoëzuur (benzoaten) in aanwezigheid van ascorbinezuur (vitamine C). Benzoëzuur wordt aan heel wat voedingsproducten toegevoegd als bewaarmiddel en ascorbinezuur kan als natuurlijke stof of als voedingsadditief aanwezig zijn. De inname van benzeen via voeding is zeer beperkt. De belangrijkste bron van inname is door blootstelling aan de lucht (bijvoorbeeld via inhalatie).

Aantal missies Aantal operatoren
244 232


  Aantal
monsternemingen
Voedingsmiddelen - Acrylamide 178
Voedingsmiddelen - Benzeen 68
Voedingsmiddelen - Ethylcarbamaat 41
Totaal 287
 
   
Notre mission est de veiller à la sécurité de la chaîne alimentaire et à la qualité de nos aliments, afin de protéger la santé des hommes, des animaux et des plantes.

NOS SITES : - AFSCA Professionnels
- AFSCA Consommateurs
- Le smiley
- Comité scientifique
- Foodweb
- Enquêtes AFSCA
CONTACTS :
- Les porte-parole
- Les unités locales de contrôle (ULC)
- Les laboratoires internes et externes
- Le point de contact consommateurs
- Le service de médiation