www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Internationale uitstraling Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 08.05.2018

Het FAVV heeft verschillende delegaties ontvangen die interesse toonden voor de verschillende missies van het Agentschap, waaronder:

 • Brazilië: bezoek Braziliaanse minister van Landbouw, Blairo Maggi
 • China: bezoek Chinese minister van Landbouw aan minister Borsus en een landbouwbedrijf
 • China: inspectiebezoek betreffende rundersperma
 • China: inspectiebezoek betreffende sierteelt
 • China: studiebezoek in het kader van catering en de samenwerking tussen beide diensten
 • Cuba: inspectiebezoek betreffende zuivelproducten, pluimveevlees, varkensvlees en -producten
 • Japan: inspectiebezoek betreffende diepvriesproducten en suikergoed
 • Mexico: inspectiebezoek betreffende varkensvlees
 • Oezbekistan: infovergadering betreffende certificatie om producten te kunnen exporteren naar Europa, algemene voorstelling van het FAVV
 • Russische Federatie: inspectiebezoek betreffende plantenkwekerijen
 • Russische Federatie: inspectiebezoek boomkwekerijen
 • Thailand: informatief bezoek betreffende Novel Food (vraag van de Thaise ambassade in Brussel)
 • Thailand: inspectiebezoek betreffende rundvlees en runderafval
 • Thailand: overleg betreffende verwerkte dierlijke eiwitten en toelichting van het nieuwe Thaise auditsysteem
 • Thailand: studiebezoek betreffende dierlijke eiwitten
 • Verenigde Staten van Amerika: inspectiebezoek betreffende appelen en peren
 • Vietnam: inspectiebezoek betreffende peren
 • Zuid-Korea: infovergadering betreffende de Belgische aanpak van het fipronilincident
 • Zuid-Korea: inspectiebezoek betreffende pluimvee en eieren
 • Zuid-Korea: inspectiebezoek betreffende varkensvlees


Het FAVV heeft ook zelf landen buiten Europa bezocht om ter plaatse de sanitaire en fytosanitaire voorwaarden te onderhandelen met zijn buitenlandse collega’s. Er werden twee bezoeken gebracht aan China om de lopende exportdossiers te bespreken met de verschillende bevoegde overheden en om de samenwerkingsakkoorden voor te bereiden omtrent elektronische certificering en een pilootproject voor de registratie van levensmiddelenbedrijven. In de marge van de Prinselijke missie naar Zuid-Korea heeft het FAVV vergaderingen gehouden met de bevoegde overheden in Seoel en aansluitend werd ook Taiwan bezocht waar de marktoegangsdossiers voor varkensvlees, pluimveevlees en vleesproducten in een vergevorderd stadium zijn. Verder werd nog Japan bezocht voor een technische vergadering omtrent de exportvoorwaarden voor Belgische peren. Azië is duidelijk een belangrijke potentiële markt voor de afzet van Belgische agrovoedingsmiddelen, maar ook elders hebben de sectoren opportuniteiten gevonden. In Mexico heeft het FAVV onderhandelingen gevoerd over de export van Belgisch varkensvlees.

Het project rond de herziening van de Engelstalige website van het FAVV moet toelaten om de internationale uitstraling van het FAVV verder te vergroten en de overheden van derde landen, de Commissie... de mogelijkheid geven om informatie betreffende de werking en de organisatie van het FAVV te raadplegen.


Export van Belgische peren naar Brazilië

Momenteel liggen Belgische peren in de Braziliaanse winkelrekken. Het kwam sneller dan verwacht tot een akkoord tussen de Braziliaanse en Belgische autoriteiten omtrent de fytosanitaire invoereisen. Dit heeft alles te maken met de uitstekende samenwerking tussen de sector, het Voedselagentschap en de Belgische ambassade in Brazilië, onder meer door besprekingen in Brasilia in 2015. Tijdens dat bezoek werden ook de eerste fundamenten gelegd voor een nauwere samenwerking tussen het Braziliaanse ministerie van landbouw en het Voedselagentschap. Dit werd bekrachtigd door een samenwerkingsakkoord dat begin 2017 werd ondertekend door de Braziliaanse en Belgische ministers van landbouw en zal de volgende maanden en jaren geïmplementeerd worden. Het Braziliaanse ministerie van landbouw was tijdens het bezoek in Brussel uitermate geïnteresseerd in de organisatie en de risicogebaseerde aanpak van het Voedselagentschap. Een beter begrip van elkaars controlesystemen en uitwisseling van expertise is niet alleen nuttig om onze voedselveiligheidssystemen continu te verbeteren maar is ook een opportuniteit om de in- en uitvoer van agrovoedingsmiddelen tussen onze landen te faciliteren door efficiëntere controles in de grensinspectieposten. Brazilië beschikt met Santos immers over de grootste haven van Zuid-Amerika en België beschikt met Antwerpen over één van de voornaamste invoerhavens van Europa. Een win-winsituatie dus. Nog meer investeren in samenwerking is een must gezien de internationalisering van de handel in agrovoedingsmiddelen.


Ontmoeting tussen de Braziliaanse en Belgische ministers van landbouw met als hoogtepunt de ondertekening van een samenwerkingsakkoord tussen het Braziliaanse ministerie van landbouw en het Voedselagentschap.


De Braziliaanse minister van landbouw brengt een bezoek aan het Voedselagentschap waarmee zijn administratie in de toekomst nog nauwer zal samenwerken, zoals geofficialiseerd in het samenwerkingsakkoord dat beide ministers van landbouw in Brussel ondertekenden.Deelname aan internationale vergaderingen

Het overleg tussen de nationale en Europese overheden wordt geformaliseerd via permanente werkgroepen (SCoPAFF - Standing Committees on Plants, Animals, Food and Feed) en expertgroepen met de Europese Commissie (EC) en via de werkgroepen van de Raad. Er bestaan eveneens informele werkgroepen, voorgezeten door de EC, die als doel hebben de Lidstaten te helpen bij het uitwerken van de wetgeving door de ervaring van nationale experts uit te wisselen.

In de Raadswerkgroepen neemt het FAVV deel aan enkele bijzondere overlegfora, namelijk het overleg van de CVO’s (Chief Veterinary officers), COPHS (Chief Officers of Plant Health Services) en de Potsdam- en Roosendaalwerkgroepen.

De EC en het voorzitterschap van de Raad van de EU - dit voorzitterschap roteert tussen de EU-lidstaten en wisselt om de 6 maanden - nodigen de CVO’s en de COPHS uit om strategische kwesties in verband met de werkzaamheden van de Raad op respectievelijk veterinair en fytosanitair gebied te bespreken. Daarnaast kunnen de CVO’s en de COPHS algemene richtsnoeren opstellen voor belangrijke teksten voordat die in detail worden besproken door de deskundigengroepen. Omgekeerd bespreken de CVO’s en de COPHS voorstellen die de deskundigengroepen hebben gedaan over cruciale technische aspecten van bepaalde belangrijke teksten, alvorens deze teksten verder gaan in de formele goedkeuringsprocedure. Ze werken samen met de komende voorzitterschappen van de EU bij het opstellen van het werkprogramma en behandelen cruciale vraagstukken i.v.m. bilaterale en multilaterale onderhandelingen met derde landen over veterinaire en fytosanitaire kwesties.

Terwijl het overleg van de CVO’s en de COPHS gericht is op strategische richtsnoeren, worden de details van de EU-positie in veterinaire en fytosanitaire onderhandelingen inzake handelsbetrekkingen met derde landen meestal onderzocht door respectievelijk de Potsdam- en de Roosendaalwerkgroepen, samen met de EC. Op deze manier kunnen uiteindelijk overeenkomsten over veterinaire en fytosanitaire aspecten (SPS) worden afgesloten tussen de Europese Gemeenschap en derde landen zodat de handel in dieren, dierlijke producten, planten en plantaardige producten wordt gefaciliteerd, zonder dat de gezondheid van mens, dier en plant in het gedrang komt.

Naast bovenstaand overleg wordt er ook overleg gepleegd tussen de Europese voedselveiligheidsagentschappen (HoA - Heads of Agencies).

In de plenaire meetings van de HoA’s, die twee maal per jaar worden georganiseerd, zijn de verschillende Europese voedselagentschappen vertegenwoordigd. Deze overlegmomenten zijn bedoeld om de onderlinge samenwerking te bevorderen, ervaringen en visies uit te wisselen met betrekking tot goede management praktijken om de efficiëntie en effectiviteit te bevorderen van de implementatie van de EU regelgeving door operatoren. In de plenaire meeting van de HoA worden werkgroepen aangestuurd voor de ontwikkeling en goedkeuring van “tools” en “best practices”, dit komt ook de harmonisatie tussen de agentschappen ten goede. Ook de EC erkent de rol die dit overlegorgaan kan spelen om een efficiënt beleid uit te bouwen, gevoed door de verschillende benchlearningprojecten.

In 2017 nam het FAVV deel aan de meetings in Oslo en Tallinn en werd er in diverse werkgroepen door de experts actief meegewerkt. De HoA werkgroep “Influencing behaviour” onder voorzitterschap van DG Controle finaliseerde zijn “toolkit” Van juli 2016 tot juli 2018 verzorgt het FAVV het secretariaat en de opvolging van de agendapunten van de plenaire meetings. Het FAVV bouwde verder het platform voor de werkgroepen en de website HoA uit.

Uitwisseling van informatie, ervaring en samenwerking op het vlak van handhaving van de voedselwetgeving gebeurt eveneens via informele werkgroepen, vergaderingen en seminaries van de FLEP (Food Law Enforcement Practitioners).

Het FAVV neemt deel aan de jaarvergadering van de Commissie van de Codex Alimentarius (CAC). Dit forum ontwikkelt geharmoniseerde internationale voedselnormen die bestemd zijn om de gezondheid van de consument te beschermen en loyale praktijken met betrekking tot de handel in levensmiddelen te bevorderen. Het neemt ook deel aan enkele Codexcomités waarbinnen de voorstellen voor internationale normen en richtlijnen worden uitgewerkt, zoals onder andere het CCFICS (Codex Committee on Food Import and Export Certification and Inspection). Het FAVV vertegenwoordigt België ook op de World Organisation for Animal Health (OIE), waar de internationale normen en aanbevelingen m.b.t. de dierengezondheid worden vastgelegd, evenals bij het Comité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO-SPS Committee) te Genève.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren