www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Slachtingen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 03.07.2018

Slachthuizen
Noodslachtingen
Particuliere slachtingen
Slachten op de productieplaats
Slachthuizen

Hieronder vallen de slachthuizen voor runderen, varkens, schapen en geiten, paarden, pluimvee, konijnen, gekweekt wild en loopvogels, alsook het warm vervoer van vlees van varkens, schapen, geiten en runderen.

Keuring
Alle dieren moeten voor en na het slachten worden onderzocht tijdens de zogenaamde keuring. De bedoeling van deze keuring is vooral de bescherming van de volksgezondheid te waarborgen door vlees dat abnormaliteiten vertoont, besmet is met ziekteverwekkers of residuen van diergeneesmiddelen of contaminanten bevat, uit te sluiten voor menselijke consumptie.

Voor een aantal ziekten worden specifieke onderzoeken verricht: karkassen van varkens en éénhoevigen worden onderzocht op de aanwezigheid van trichinen (rondwormen), runderkarkassen worden onderzocht op de aanwezigheid van cysticercen (larvale tussenstadia van lintwormen). De keuring wordt meestal door een zelfstandige dierenarts met opdracht uitgevoerd (officiële dierenarts).

Naast de keuring zelf voert de officiële dierenarts ook inspecties uit op de voedselketeninformatie (VKI), het gespecificeerd risicomateriaal (maatregelen tegen de gekkekoeienziekte) en andere bijproducten, laboratoriumtests, de hygiënische werkwijze, de infrastructuur en de autocontrole. Als een inbreuk wordt vastgesteld op het vlak van dierenwelzijn, dan worden de gewesten hiervan op de hoogte gebracht.

Gekeurde karkassen In beslag genomen karkassen
Runderen 548.177 2.264 (0,4%)
Kalveren 374.620 278 (0,1%)
Varkens 10.978.554 28.751 (0,3%)
Paarden 5.614 28 (0,5%)
Schapen 139.238 208 (0,1%)
Geiten 16.144 72 (0,4%)
Gevogelte 305.026.056 3.648.674 (1,2%)
Konijnen 2.671.367 54.119 (2,0%)
Gekweekte hertachtigen 912 0 (0,0%)
Loopvogels 161 0 (0,0%)

De belangrijkste redenen voor afkeuring waren:
  • gestorven dieren (dood aangevoerd);
  • een gegeneraliseerde ziekte;
  • sterk vermagerde dieren;
  • een mogelijk risico voor de gezondheid van mens of dier.

Naast de werkzaamheden uitgevoerd door de zelfstandige dierenartsen met opdracht die permanent aanwezig zijn tijdens de slachtactiviteiten, worden er ook inspecties uitgevoerd door dierenartsen van het Agentschap.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 321 66,4
Autocontrolesysteem 292 91,8
Traceerbaarheid 308 98,1
Dierenwelzijn 1.817 Niet van toepassing
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 305 90,8
Etikettering 305 98,7
Totaal (inspecties ‘dierenwelzijn’ niet inbegrepen) 1.531 88,9

Het aantal checklists dat wordt gebruikt voor de scope “infrastructuur, inrichting en hygiëne” ligt veel lager in 2017 dan in 2016 (+/- 50% verschil). Dit is het gevolg van de samenvoeging van 2 checklists: sinds 2017 wordt er, in plaats van 2 checklists voor “infrastructuur, inrichting en hygiëne”, nog maar één samengevoegde checklist gebruikt.

De resultaten zijn vergelijkbaar met die van 2016, behalve voor de scope “infrastructuur, inrichting en hygiëne” waarvoor de resultaten minder goed zijn in 2017.

Details inspectieresultaten "Infrastructuur, inrichting en hygiëne" per type activiteit
  Gunstige checklists (%)
Slachthuizen runderen 54,1
Slachthuizen varkens 63,0
Slachthuizen schapen en geiten 53,8
Slachthuizen konijnen 81,8
Slachthuizen gekweekt wild 38,7
Slachthuizen paarden 48,6
Slachthuizen pluimvee 79,6
Slachthuizen loopvogels 100

Met uitzondering van de resultaten van de inspecties die werden uitgevoerd in de slachthuizen voor konijnen en loopvogels, zijn alle resultaten minder goed dan in 2016.

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 115
PV's 13
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 5
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 7
Andere 4
Totaal 144
Noodslachtingen

Met uitzondering van varkens, mogen gezonde dieren die een ongeval gehad hebben en om welzijnsredenen niet levend naar het slachthuis kunnen vervoerd worden, buiten het slachthuis geslacht worden (noodslachtingen) om nadien naar het slachthuis te worden gebracht voor de keuring.

In 2017 werden noodslachtingen uitgevoerd op 2.674 runderen en 141 kalveren.
Particuliere slachtingen

Particuliere slachtingen zijn slachtingen van dieren waarvan het vlees uitsluitend bestemd is voor de eigenaar en zijn gezin.
Varkens, schapen en geiten mogen door een particulier thuis worden geslacht, maar de slachting moet vooraf worden aangegeven bij de gemeente. De thuisslachting van runderen en éénhoevigen (paarden, ezels, …) is verboden. De thuisslachting van gevogelte en konijnen waarvan het vlees bestemd is voor het gezin is eveneens toegelaten en niet onderworpen aan een specifieke slachtaangifteplicht bij de gemeente.
Particuliere slachtingen kunnen ook in het slachthuis worden uitgevoerd.

In 2017 werden particuliere slachtingen in het slachthuis uitgevoerd voor 33.223 stuks pluimvee, 8.636 schapen, 6.085 runderen, 647 lagomorfen, 522 varkens, 79 kalveren, 29 geiten en 13 éénhoevigen.
Slachten op de productieplaats

Hieronder valt het slachten van pluimvee, konijnen en gekweekt wild op het landbouwbedrijf.

Producenten van gevogelte of konijnen kunnen de toelating krijgen om kleine hoeveelheden eigen dieren te slachten op hun bedrijf. De verkoop van uitsluitend volledige karkassen mag slechts in kleine hoeveelheden gebeuren en aan de eindconsument, ofwel in de productieplaats ofwel op de lokale markt.

Loopvogels (struisvogels, nandoes, …) en gekweekte hoefdieren (everzwijnen, reeën, …) die niet kunnen worden vervoerd omwille van een risico voor de vervoerder of om redenen van dierenwelzijn, kunnen op de plaats van oorsprong in aangepaste lokalen worden geslacht waarbij het slachten onder hygiënische omstandigheden dient te gebeuren.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 18 100
Autocontrolesysteem 3 0
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 15 93,3
Totaal 36 88,9

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 3
Totaal 3

De inspectieresultaten van 2017 zijn vergelijkbaar met deze van 2016.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren