www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL



  Netwerk voor fraudebestrijding Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 26.04.2018

In het kader van de fraudebestrijding in de voedselketen neemt de NOE deel aan de volgende werkgroepen.


Multidisciplinaire HormonenCel (MHC)

De MHC wordt voorgezeten door de Federale Politie en is belast met de coördinatie tussen de verschillende inspectie- en politiediensten. Zij heeft een signaal-, advies- en informatiefunctie voor de bijstandsmagistraat, de politieke verantwoordelijken, de bestaande overlegstructuren en de betrokken administraties. Zij voert tevens onderzoeken uit op vraag van de politiediensten, de gerechtelijke overheden en de bijstandsmagistraat. De MHC is bijgevolg een operationele cel.


Interdepartementale Commissie voor de coördinatie van de fraudebestrijding in de economische sectoren (ICCF)

De commissie staat in voor het efficiënte beheer van de informatie-uitwisseling tussen de betrokken departementen, de uitwerking van voorstellen waarbij gezamenlijke strategieën voor fraudebestrijding worden vastgelegd en het collectieve overleg over fraudemechanismen.


Interdepartementale Coördinatiecel voor de controle van de voedselveiligheid (ICVV)

Deze cel is belast met het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende diensten die betrokken zijn bij de strategie en de controles inzake de veiligheid van de voedselketen en de farmaceutische regelgeving en het nemen van alle nuttige initiatieven om de coördinatie van de opsporingen van de inspectie- en politiediensten te verzekeren.


Multidisciplinaire fraudebestrijdingscel voor de veiligheid van de voedselketen (MFVV)

De NOE neemt het voorzitterschap waar van de MFVV die moet bijdragen tot het vastleggen van terreinacties tegen personen en organisaties die betrokken zijn bij fraude in de voedselketen, tot de coördinatie van de inspanningen van de betrokken diensten (inzameling, verwerken, uitwisselen en verspreiden van informatie) en de evaluatie van de uitgevoerde acties.

Er werden op initiatief van de MFVV verschillende gecoördineerde acties uitgevoerd met andere overheidsdiensten: FOD Economie, Financiën, Sociale Zaken en SIOD.


Food Fraud Workgroup

De Food Fraud Workgroup georganiseerd door DG Santé van de Europese Commissie beschikt per lidstaat voor een centraal aanspreekpunt aangaande voedselfraude. In samenspraak met de FOD Economie is de NOE het centraal aanspreekpunt van de Food Fraud Workgroup op Europees niveau.

In het kader van deze werkgroep werden er in 2017 diverse fraude informatie en meldingen aan andere lidstaten overgemaakt en indien nodig samengewerkt (AAC-FF).


Working Group of Enforcement Officers (WGEO)

De NOE werkt samen met een aantal internationale instanties. De veterinaire groep van de WGEO, bekend als de Small Bull Group, komt tweemaal per jaar samen. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van Engeland, Noord-Ierland, Ierland, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Nederland, België, Frankrijk, Polen, Italië, Spanje en Hongarije.

Meerdere problemen werden behandeld in de vergaderingen.



Head of Agencies Werkgroep tegen voedselfraude

De wereldhandel werkt frauduleuze activiteiten in de hand, voornamelijk wat “exotische” producten betreft die weinig gekend zijn bij de consument. Bovendien wordt fraude een lucratieve bezigheid wanneer grote zendingen van goederen verhandeld worden. Om het hoofd te bieden aan deze opkomende trend, voorziet de Europese Voedselwet een beter beleid ter bestrijding van voedselfraude.

De strijd tegen voedselfraude is een complexe uitdaging waaraan de EU-lidstaten het hoofd bieden door nationale systemen op te zetten die gekenmerkt worden door moderne en innovatieve benaderingen. Daartoe worden netwerken gecoördineerd, technische platformen beheerd en worden er mogelijkheden voor kennisoverdracht tussen bestuursorganen en tussen nationale en internationale stakeholders geïnitieerd.

Verordening (EU) 2017/625 stelt een gemeenschappelijke benadering voor alle niveaus voorop. De Heads of Agencies Werkgroep tegen voedselfraude zou een centrale rol kunnen spelen in deze gemeenschappelijke benadering door haar ervaring te bundelen en verspreiden.

Doelstellingen
De hoofddoelstelling van deze werkgroep is om een best practice approach op te stellen. Er moet advies worden verleend aan de HoAs en er kunnen ook proactief aanbevelingen voor verdere begeleiding worden uitgewerkt die bestemd zijn voor de Europese Commissie.
Bovendien dient de werkgroep zowel over korte- als langetermijnthema’s suggesties te doen aan de referentiecentra van de Europese Unie voor de authenticiteit en de integriteit van de agro-voedselketen.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren