www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Structuur en organisatie Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 02.08.2018

Personeel
Opleiding
Begroting
Heffingen, retributies, e-communicatie en beheer van geschillenHet Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), opgericht bij wet van 4 februari 2000, is een federale parastatale belast met de evaluatie en de beheersing van de risico's die niet alleen de gezondheid van de consumenten maar ook de gezondheid van dieren en planten kunnen schaden evenals met de controles op de veiligheid doorheen de hele voedselketen.

Het FAVV integreert alle controlediensten, bevoegd voor de hele voedselketen. Het controleert niet alleen levensmiddelen, diervoeders, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, maar het is ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van dierenziekten en fytosanitaire aspecten (plantaardige sector). Ook de opstelling van operationele regelgeving voor de controles, de certificering en ook de normen voor infrastructuur waar de bedrijven actief in de voedselketen zich aan moeten houden, behoort tot zijn opdrachten. Het FAVV beheert ook alle communicatie voor de materies binnen zijn bevoegdheid en in het bijzonder de voorlichting van de consumenten.

Het FAVV kan voor de uitvoering van zijn opdrachten rekenen op:

 • ongeveer 1.260 medewerkers verdeeld over:
  • de centrale diensten, ISO 9001 gecertificeerd (ongeveer 420 medewerkers);
  • 9 lokale controle-eenheden (LCE's) die ISO 17020 geaccrediteerd zijn (ongeveer 660 medewerkers);
  • 5 interne ISO 17025 geaccrediteerde laboratoria (ongeveer 150 medewerkers);
  • een dienst die gecoördineerde onderzoeken uitvoert in het kader van fraudebestrijding: de nationale opsporingseenheid (NOE) (ongeveer 20 medewerkers);

 • een nauwe samenwerking met de verschillende federale en regionale openbare diensten, waaronder de politie en de douane, evenals met privéinstellingen;

 • ongeveer 600 (600 in 2016) zelfstandige opdrachthouders (BMO), hoofdzakelijk dierenartsen maar ook ingenieurs, gelijkgesteld aan ongeveer 300 VTE, die controleopdrachten (hoofdzakelijk antemortem- en postmortemkeuringen in het slachthuis) en certificeringstaken uitvoeren onder het toezicht van ambtenaren. In het uitvoeren van hun missies voor het FAVV worden de ’BMO dierenartsen als officiële dierenartsen beschouwd;

 • een netwerk van ongeveer 60 externe door het FAVV erkende laboratoria en 9 nationale referentielaboratoria;

 • een budget van ongeveer € 166 miljoen.
Personeel

Onderstaande grafiek geeft het gemiddelde effectieven weer voor de jaren 2015, 2016 en 2017. Sinds 2015 hebben de besparingsmaatregelen die aan het Agentschap waren opgelegd, het personeelsplan verminderd. Het Agentschap neemt verschillende initiatieven om zijn personeelsplan aan te vullen.


VTE : voltijdequivalent

Op vlak van diversiteit heeft het FAVV getracht de objectieven opgenomen in het Diversiteitsplan 2015-2017 te realiseren. De diversiteitsgroep organiseerde een activiteit rond het thema armoede en voedselverspilling. Het FAVV heeft zijn inspanningen om het personeel te sensibiliseren voor mindervaliden en zijn management op te leiden in diversiteit voortgezet.
Opleiding

Permanente opleiding en voortdurende ontwikkeling van de competenties van de medewerkers behoren tot de prioriteiten. Het merendeel van de opleidingen heeft als doel professionele controles te garanderen waarbij aan de verwachtingen van de samenleving wordt voldaan (efficiënt, doeltreffend, competent, communicatie tussen controleurs en gecontroleerden, enz.). Ze maken deel uit van meerjaren-opleidingstrajecten.

  2013 2014 2015 2016 2017
Aantal opleidingsdagen FAVV 7.525 6.904 4.664 6.642 6.184
Opleidingsdagen / VTE (FAVV) 6,3 6,0 4,2 5,9 5,71
Opleidingsdagen / VTE (FEDERAAL) 4,23 3,08 3,06 3,21 -


Begroting

Naast een dotatie, afkomstig van publieke middelen, beschikt het Agentschap over eigen inkomsten. Sinds 2012 heeft de regering echter drastische besparingsmaatregelen opgelegd. Voor het FAVV betekende dit in 2017 een besparing van 1,782 miljoen €, zodat de uitgaven beperkt werden tot deze die onlosmakelijk verbonden zijn met de continuïteit van de werking van de dienst. Deze maatregelen hebben de uitvoering van een aantal projecten sterk afgeremd, maar het werk is niet afgenomen. Bovendien werd de dotatie van het FAVV voor 2017 verminderd met 7,204 miljoen € overeenkomend met de personeelskredieten en de bijhorende overheadkosten voor het personeel van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (VVVL) werkzaam op de fondsen. Het FAVV recupereert echter van de fondsen het equivalente krediet via de andere inkomsten.


Uitgaven

  Realisaties 2015 Realisaties 2016 Begroting 2017 Realisaties 2017
Personeel
Lonen en wedden
Andere personeelskosten
86.000.000 €
7.499.000 €
89.711.000 €
7.717.000 €
87.791.000 €
7.937.000 €
86.083.000 €
7.720.000 €
Werkingskosten
Personeelsgebonden werkingskosten
ICT
Prestaties externe opdrachthouders
Externe laboratoria
Andere werkingskosten
Fipronil
7.263.000 €
6.363.000 €
28.269.000 €
15.892.000 €
11.138.000 €
-
7.143.000 €
6.116.000 €
26.737.000 €
16.176.000 €
7.542.000 €
-
8.819.000 €
8.348.000 €
25.648.000 €
15.501.000 €
16.616.000 €
10.000.000 €
7.656.000 €
8.125.000 €
26.126.000 €
14.948.000 €
15.477.000 €
5.351.000 €
Investeringen
Machines, meubilair, ICT
1.598.000 € 2.287.000 € 3.239.000 € 2.959.000 €
Totaal uitgaven
164.022.000 €
163.429.000 €
183.898.000 €
174.445.000 €

Inkomsten

  Realisaties 2015 Realisaties 2016 Begroting 2017 Realisaties 2017
Dotatie 95.102.000 € 87.556.000 € 86.526.000 € 86.506.000 €
Interdep. provisie 2.958.000 € 184.000 € 7.300.000 € 7.300.000 €
Personeel FOD VVVL 0 € 5.776.000 € 7.204.000 € 7.204.000 €
Heffingen 30.875 .000 € 29.532.000 € 27.607.000 € 29.751.000 €
Retributies 39.487.000 € 40.263.000 € 39.289.000 € 38.737.000 €
Andere 3.005.000 € 4.071.000 € 6.198.000 € 6.923.000 €
Totaal inkomsten
171.427.000 €
167.382.000 €
174.124.000 €
176.421.000 €Heffingen, retributies, e-communicatie en beheer van geschillen


Heffingen

De campagne 2017 is gestart in maart en was volledig afgesloten in november 2017. Het gefactureerde bedrag op het einde van het jaar bedroeg 28,9 miljoen €. Dit komt overeen met het vastgelegde bedrag en is conform de voorspellingen die geformuleerd werden bij de uitwerking van de nieuwe tarieven.

Het percentage inrichtingen dat beschikt over een gevalideerd ACS verhoogde van 8% in 2011, 12% in 2012, 16,7% in 2013, 18,4% in 2014, 23,1% in 2015, 23,2% in 2016 en 22,9% in 2017. Al die inrichtingen konden genieten van een verminderde heffing. Het totaalbedrag van die vermindering bedraagt meer dan 10,7 miljoen €. Sinds 2013 stelt het FAVV de autocontrolegidsen gratis ter beschikking van de B2C-sector, hetgeen deze operatoren aanmoedigt om stappen te zetten voor certificering.


Retributies

Het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de retributies legt het bedrag vast dat gefactureerd wordt voor de prestaties geleverd door de medewerkers van het FAVV en door de zelfstandige dierenartsen met opdracht (keuringen, controles, certificaten…), ofwel op verzoek van de operatoren, ofwel op grond van de regelgeving.

In 2017 werd voor een bedrag van 38,7 miljoen € gefactureerd.


E-communicatie bij de financiering

De dienst financiering geeft de voorkeur aan elektronische communicatie.
In 2011 gaven 69% van de operatoren zelf hun gegevens in voor de berekening van de jaarlijkse heffing via het portaal dat aan hen ter beschikking werd gesteld; in 2015 waren er meer dan 80%, 74% in 2016 en 87% in 2017. Tijdens de campagne van 2017 hebben 77.000 operatoren, tegenover 68.000 in 2016 en 46.000 in 2015, een gevalideerd e-mailadres verschaft en 28.000 daarvan hebben gevraagd om voortaan hun factuur via mail te ontvangen. Dit laatste aantal is niet gewijzigd in vergelijking met de campagne van 2016.


Beheer van geschillen

Om de gelijkheid tussen de operatoren te garanderen, heeft de dienst financiering zijn actie met betrekking tot het recupereren van schuldvorderingen verdergezet.

In geval geweigerd wordt om de facturen te betalen, kan het FAVV maatregelen treffen om de toelatingen en/of erkenningen en de prestaties op te schorten en de producten in beslag te nemen krachtens art. 12 van de financieringswet van 9 december 2004, om op die manier de betaling van de verschuldigde sommen te verkrijgen. In 2017 werden bovendien 397 dossiers ingediend bij het vredegerecht of de rechtbank van koophandel, met een gunstige afloop voor het Agentschap voor het overgrote deel van de dossiers.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren