www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2016
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Raadgevend Comité Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.06.2017

Het Raadgevend Comité van het FAVV verleent op eigen initiatief of op vraag van de minister of de Gedelegeerd bestuurder advies over alle materies die betrekking hebben op het door het FAVV gevolgde en te volgen beleid. Het comité vormt ook een overlegplatform dat een transparante discussie mogelijk moet maken tussen het FAVV en zijn partners over de actualiteit, de evolutie van de reglementering, de financiering, de obstakels bij uitvoer, enz.

Dit comité bestaat uit 36 leden die de belangrijkste beroepssectoren, de consumentenverenigingen en de overheden, betrokken bij de werking van het Agentschap, vertegenwoordigen: consumentenorganisaties, de sector landbouwproductie, de sector van de diervoederfabrikanten, de organisaties die actief zijn in de levensmiddelenindustrie, de chemische industrie, de handel die onder de bevoegdheid van het FAVV valt, de horeca, de transportsector, de FOD’s Volksgezondheid en Economie, de Gewesten en de Gemeenschappen.

De effectieve en plaatsvervangende leden worden aangesteld bij koninklijk besluit voor een periode van 4 jaar.

In 2016 heeft het Raadgevend Comité 8 keer vergaderd waarvan 1 keer samen met het Wetenschappelijk Comité van het Agentschap. Tijdens dit overleg werden verschillende thema’s besproken waaronder het beheer van belangenconflicten binnen het Wetenschappelijk Comité, de aankondiging van de barometer en de aanbevelingen van het Wetenschappelijk Comité, etc.


Nieuwe samenstelling

De besprekingen m.b.t. een herziening van de samenstelling en de werking van het Raadgevend Comité, waarover de Minsterraad op 4 december 2015 zijn instemming had betuigd, werden in 2016 gefinaliseerd. Volgende principes zijn naar voren geschoven:
 • behoud van de drie grote groepen van belanghebbenden: de consumenten, de sectoren en de andere overheden;
 • vereenvoudiging van de benoemingsprocedure;
 • voordracht van de leden, plaatsvervangers door sector- en consumentenorganisaties en de overheden met nominatieve aanduiding door het Raadgevend Comité; en
 • aanpassingen aan de gewijzigde bevoegdheden, met name het niet-behoud van dierenrechtenorganisaties gezien de overdracht van dierenwelzijn aan de Gewesten.


In 2016 werden adviezen en informatie verstrekt bij het Raadgevend Comité over:
 • het financiële beleid van het FAVV (de heffingen, de retributies, de begroting van het FAVV, de evolutie van Foodweb);
 • het controleprogramma en de uitvoering van het controleplan;
 • de werking van AMCRA en de samenwerking FAVV-AMCRA;
 • de publicatie van de inspectieresultaten;
 • de operationele doelstellingen van het nieuw businessplan van het FAVV;
 • de gecertificeerde autocontrolesystemen (gidsen, audits, FAVV-smiley);
 • de administratieve vereenvoudiging;
 • het activiteitenverslag van het FAVV, van de Multidisciplinaire hormonencel en van de Commissarissen voor administratieve boetes, het communicatieplan, de interne audits en het jaarverslag van de ombudsdienst; en
 • verschillende actualiteitsonderwerpen (uitvoer naar derde landen, herziening van de controleverordening…).
De verslagen van de vergaderingen zijn beschikbaar op de website van het FAVV.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren