www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2016
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Internationale uitstraling Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 28.06.2017

Het FAVV heeft verschillende delegaties ontvangen die interesse toonden voor de verschillende missies van het Agentschap, waaronder:

 • Brazilië: algemene informatie voor invoer
 • China: studiebezoek betreffende traceerbaarheid
 • China: inspectiebezoek betreffende varkensvlees
 • Indonesië: inspectiebezoek betreffende zuivelproducten
 • Japan: inspectiebezoek betreffende peren
 • Nieuw-Zeeland: inspectie- en informatiebezoek betreffende de invoer en uitvoer van groenten en fruit
 • Taiwan: studiebezoek betreffende regionalisering
 • Taiwan: inspectiebezoek betreffende varkensvlees, vlees van gevogelte en vleesproducten
 • Taiwan: inspectiebezoek betreffende petfood
 • Vietnam: samenwerking betreffende de controle op planten
 • Vietnam: inspectiebezoek betreffende levende dieren, kalfsvlees en slachtafval van kalveren en runderen
 • Zuid-Afrika: informeel bezoek
Er werd bijzonder aandacht besteed aan de Aziatische markt. Sinds het Russische handelsembargo zijn de Belgische bedrijven nog sterker vertegenwoordigd op de Aziatische markt en dit voornamelijk in China. Steeds meer bedrijven dienen een erkenningsaanvraag in voor uitvoer naar China. In 2016 is het FAVV drie keer naar China geweest, maar ook naar Vietnam en Thailand.

Naar aanleiding van de verschillende contacten die het Agentschap heeft gehad met de Braziliaanse autoriteiten en naar aanleiding van de prospectiegesprekken die het Agentschap heeft gevoerd voor een nauwere samenwerking tussen de inspectiediensten van de twee landen in de Belgische en Braziliaanse havens, werd een "memorandum of understanding" opgesteld in nauwe samenwerking met de ambassade. Dit akkoord zou het mogelijk moeten maken om de autoriteiten van de agrovoedselsector dichter bij elkaar te brengen een de uitwisseling van informatie over de organisatie van controles en controlemethodes te bevorderen. Dit type van akkoord versterkt het wederzijds vertrouwen en kan ook het handelsverkeer tussen beide landen bevorderen.

Het project rond de herziening van de Engelstalige website van het FAVV moet ook toelaten om de internationale uitstraling van het FAVV te vergroten en de overheden van derde landen, de Commissie... de mogelijkheid geven om informatie betreffende de werking en de organisatie van het FAVV te raadplegen.


China

De Chinese markt biedt veel perspectieven voor Belgische exporteurs. Belgische producten zoals bier en chocolade zijn al langer zeer gegeerd in China, maar ook voor andere Belgische kwaliteitsproducten zoals peren, zuivelproducten en vlees is er een sterk groeipotentieel. In 2016 werden grote stappen gezet om de export van varkensvlees in de nabije toekomst te kunnen uitbreiden en ervoor te zorgen dat ook onderdelen van het zogenaamde ‘vijfde kwartier’ kunnen geëxporteerd worden. Deze producten, zoals varkenspoten, worden in Europa weinig geconsumeerd maar zijn in China een ware delicatesse.

Eind december 2016 heeft het FAVV een belangrijke delegatie ontvangen van de Chinese autoriteiten (CNCA) die instaan voor de registratie van alle levensmiddelenbedrijven wereldwijd die willen exporteren naar China, onder leiding van de directeur-generaal zelf. Dit inspectiebezoek is uitstekend verlopen. Hoewel de nadruk lag op het inspectiebezoek van varkensvleesbedrijven werden ook brouwerijen en een chocoladebedrijf bezocht met het oog op een samenwerkingsprotocol tussen China en België voor de registratie van Belgische levensmiddelenbedrijven. Dergelijke samenwerking zal het vertrouwen van de Chinese autoriteiten en consumenten in de Belgische producten en in ons voedselveiligheidssysteem nog versterken, wat de Belgische export alleen maar ten goede kan komen. Hoewel vele bedrijven onmiddellijk naar China zouden willen exporteren, vraagt het tijd om vertrouwen te winnen en (fyto)sanitaire barrières weg te werken.

Gunstige CNCA-inspectiebezoeken in België, alsook de regelmatige bezoeken van het FAVV aan zijn collega’s in Peking, de nauwe samenwerking met de Belgische ambassade in China, engagementen van de betrokken beroepssectoren en exporteurs en demarches op politiek niveau zorgen ervoor dat de Belgische dossiers gestaag vooruitgang boeken. Het succesvolle inspectiebezoek van 2016 was dan ook de vrucht van jarenlange inspanningen en een mooi voorbeeld van uitstekende samenwerking tussen verschillende partners op federaal, gewestelijk en provinciaal niveau en de beroepssectoren.Deelname aan internationale vergaderingen

Het overleg tussen de nationale en Europese overheden wordt geformaliseerd via permanente werkgroepen (SCoPAFF - Standing Committees on Plants, Animals, Food and Feed) en expertgroepen met de Europese Commissie (EC) alsook via de werkgroepen van de Raad. Er bestaan eveneens informele werkgroepen, voorgezeten door de EC, die als doel hebben de Lidstaten te helpen bij het uitwerken van de wetgeving door de ervaring van nationale experts uit te wisselen.

In de Raadswerkgroepen neemt het FAVV deel aan enkele bijzondere overlegfora, namelijk het overleg van de CVO’s (Chief Veterinary officers), COPHS (Chief Officers of Plant Health Services) en de Potsdam- en Roosendaalwerkgroepen.

De EC en het voorzitterschap van de Raad van de EU - dit voorzitterschap roteert tussen de EU-lidstaten en wisselt om de 6 maanden - nodigen de CVO’s en de COPHS uit om strategische kwesties in verband met de werkzaamheden van de Raad op respectievelijk veterinair en fytosanitair gebied te bespreken. Daarnaast kunnen de CVO’s en de COPHS algemene richtsnoeren vaststellen voor belangrijke teksten voordat die in detail worden besproken door de deskundigengroepen. Omgekeerd bespreken de CVO’s en de COPHS voorstellen die de deskundigengroepen aangaande cruciale technische aspecten van bepaalde belangrijke teksten hebben gedaan, voordat deze teksten verder gaan in de formele goedkeuringsprocedure. Ze werken samen met de komende voorzitterschappen van de EU bij het opstellen van het werkprogramma en behandelen cruciale vraagstukken i.v.m. bilaterale en multilaterale onderhandelingen met derde landen over veterinaire en fytosanitaire kwesties.

Terwijl het overleg van de CVO’s en de COPHS gericht is op strategische richtsnoeren, worden de details van de EU-positie in veterinaire en fytosanitaire onderhandelingen inzake handelsbetrekkingen met derde landen meestal onderzocht door respectievelijk de Potsdam- en de Roosendaalwerkgroepen, samen met de EC. Op deze manier kunnen uiteindelijk overeenkomsten inzake veterinaire en fytosanitaire aspecten (SPS) worden afgesloten tussen de Europese Gemeenschap en derde landen zodat de handel in dieren, dierlijke producten, planten en plantaardige producten wordt gefaciliteerd, zonder dat de gezondheid van mens, dier en plant in het gedrang komt.

Naast bovenstaand overleg wordt er ook overleg gepleegd tussen de Europese voedselveiligheidsagentschappen (HoA - Heads of Agencies).

In de plenaire meetings van de HoA’s, die twee maal per jaar worden georganiseerd, zijn de verschillende Europese voedselagentschappen vertegenwoordigd. Deze overlegmomenten zijn bedoeld om de onderlinge samenwerking te bevorderen, ervaringen en visies uit te wisselen met betrekking tot goede management praktijken om de efficiëntie en effectiviteit te bevorderen van de implementatie van de EU regelgeving door operatoren. In de plenaire meeting van de HoA worden werkgroepen aangestuurd voor de ontwikkeling en goedkeuring van “tools” en “best practices”, dit komt ook de harmonisatie tussen de agentschappen ten goede. Ook de EC erkent de rol die dit overlegorgaan kan spelen om een efficiënt beleid uit te bouwen, gevoed door de verschillende benchlearning projecten.

In 2016 nam het FAVV deel aan de meetings in Amsterdam en Bratislava en de HoA werkgroep “Influencing behaviour” geïnitieerd door DG Controle heeft zijn activiteiten voortgezet. Van juli 2016 tot juli 2018 verzorgt het FAVV het secretariaat. Het FAVV heeft ook het platform voor de werkgroepen en een website HoA ontwikkeld.

Uitwisseling van informatie, ervaring en samenwerking op het vlak van handhaving van de voedselwetgeving gebeurt eveneens via informele werkgroepen, vergaderingen en seminaries van de FLEP (Food Law Enforcement Practitioners).

Het FAVV neemt deel aan de jaarvergadering van de Commissie van de Codex Alimentarius (CAC). Dit forum ontwikkelt geharmoniseerde internationale voedselnormen die bestemd zijn om de gezondheid van de consument te beschermen en loyale praktijken met betrekking tot de handel in levensmiddelen te bevorderen. Het neemt ook deel aan enkele Codexcomités waarbinnen de voorstellen voor internationale normen en richtlijnen worden uitgewerkt, zoals onder andere het CCFICS (Codex Committee on Food Import and Export Certification and Inspection). Het FAVV vertegenwoordigt België ook op de World Organisation for Animal Health (OIE), waar de internationale normen en aanbevelingen m.b.t. de dierengezondheid worden vastgelegd, evenals bij het Comité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO-SPS Committee) te Genève.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren