www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2016
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Ondersteuning van de uitvoer Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 11.08.2017

Bedrijven houden zich meer en meer bezig met uitvoer en verwachten daarbij steun van de overheid. De toenemende vraag voor het openen van exportmarkten en het toenemende belang van sanitaire en fytosanitaire obstakels bij uitvoer vereisen een proactieve benadering, een nauwere samenwerking tussen de verschillende overheden en de bedrijfswereld alsook een doeltreffend gebruik van de beschikbare middelen. Op het Europese en mondiale niveau krijgen overheden en bedrijven met dezelfde uitdagingen te maken.

Het FAVV heeft dan ook verschillende acties ondernomen die erop gericht zijn de dienstverlening voor Belgische uitvoerders te verbeteren. Het FAVV heeft onder andere het initiatief genomen om overeenkomsten af te sluiten die gericht zijn op een gemeenschappelijke benadering voor het bevorderen van de export in nauw overleg met alle betrokken partners (bedrijven, federale en regionale administraties).Sectorale bemonsteringsplannen specifiek voor de uitvoer naar derde landen

De vereisten van de derde landen verschillen vaak van de vereisten die de geldende Europese en nationale wetgeving voorziet. De uitvoerders moeten via hun autocontrolesysteem garanderen dat ze aan deze vereisten voldoen. Enkele beroepsverenigingen hebben een sectoraal bemonsteringsplan opgesteld om na te gaan of de producten die bestemd zijn voor uitvoer voldoen aan de productnormen van het land van bestemming. Deze bemonsteringsplannen worden jaarlijks herzien en gevalideerd door het Agentschap.

Het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) en de uitvoerders van groenten en fruit (Fresh Trade Belgium) beschikken sinds meerdere jaren over een bemonsteringsplan dat erop gericht is aan te tonen dat hun producten voldoen aan de Russische en Japanse vereisten inzake residuen van pesticiden. De Beroepsvereniging van de Mengvoederfabrikanten (BEMEFA) heeft een bemonsteringsplan met de garanties voor de certificering van diervoeders die geëxporteerd worden naar Macedonië, de Russische Federatie, Wit-Rusland, Kazachstan en Oekraïne. De Federatie Belgisch Vlees (FEBEV), de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) en de gelatineproducenten garanderen ook de conformiteit van het product voor de Russische markt via een sectoraal bemonsteringsplan.BECERT

BECERT is een toepassing die als doel heeft om de certificeringsprocedure voor uitvoer naar derde landen te digitaliseren in het kader van administratieve vereenvoudiging, traceerbaarheid en fraudebestrijding

Sinds 2016 is BECERT operationeel in alle provincies en is het aantal beschikbare certificaten toegenomen: 22 modellen van certificaten zijn in productie eind 2016.

BECERT biedt de mogelijkheid om:
  • certificaten voor uitvoer aan te vragen, creëren, registreren, af te drukken en af te leveren;
  • de afgeleverde certificaten voor uitvoer te raadplegen;
  • alle informatie met betrekking tot een certificaat in één databank te registreren;
  • de digitale certificering op een gebruiksvriendelijke, veilige en efficiënte manier te laten verlopen;
  • de kwaliteit van de gegevens te verbeteren door de databank te linken aan andere databanken.

In een eerste fase wordt BECERT gebruikt voor de digitalisering van de aanvragen en de aflevering van de certificaten voor uitvoer. In 2016 werden 2005 certificaten afgeleverd. In een latere fase zal BECERT het mogelijk maken om de gegevens van de certificaten elektronisch ter beschikking te stellen aan derde landen.Taskforce export

Het Voedselagentschap heeft al enkele jaren geleden het initiatief genomen om de voornaamste Belgische partners die betrokken zijn bij de export van agrovoedingsmiddelen samen te brengen. Dit moet toelaten om een gezamenlijke aanpak af te spreken bij het openen van nieuwe exportmarkten. Sinds het Ruslandembargo op landbouwproducten is de noodzaak daaraan nog duidelijker geworden en onder voorzitterschap van de FOD Buitenlandse zaken werd een taskforce opgericht om met alle stakeholders alternatieve prioritaire markten te definiëren en handelsmissies en staatsbezoeken efficiënter aan te wenden ter promotie van de export van Belgische agrovoedingsmiddelen. Deze taskforce zit momenteel in een tweede fase. Na het identificeren van alle Belgische partners op zowel federaal als gewestelijk niveau en de spelers van de agrovoedingsketen is het nu de bedoeling om het takenpakket van eenieder beter af te lijnen om nog efficiënter en beter gecoördineerd nieuwe markten te openen.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren