www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2016
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Autocontrolesystemen en sectorgidsen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.06.2017

Sinds 2005 moeten alle operatoren actief in de voedselketen in hun inrichting een autocontrolesysteem implementeren om aan de consumenten een betere bescherming te bieden. Teneinde de operatoren te helpen aan deze verplichting te voldoen, worden door de beroepsorganisaties autocontrolegidsen opgesteld die door het FAVV gevalideerd worden.

Het FAVV moedigt al verscheidene jaren de sectorverenigingen aan om duidelijke en didactische gidsen op te stellen, wat ondertussen heeft geresulteerd in 34 goedgekeurde sectorgidsen. In 2016 werd de revisie van volgende gidsen goedgekeurd:
  • G-009 Gids voor de autocontrole van de ophaling, het transport en de ontvangst van rauwe melk
  • G-010 Autocontrolegids in de sector van de productie en de distributie van gewasbeschermingsmiddelen
  • G-014 Gids Autocontrole: aardappelen-groenten-fruit verwerkende industrie en handel
  • G-019 Gids voor het ontwikkelen van autocontrolesystemen bij de productie van voedingsmiddelen in de sectoren: Vleesproducten - Kant en klaar gerechten - Sauzen, bouillons en soepen - Salades – Natuurdarmen
  • G-033 Sectorgids autocontrole voor de aannemers van Land- en Tuinbouwwerken voor de Primaire Plantaardige Productie

Verder werd door het FAVV, in overleg met alle belanghebbende partijen de G-044 Generieke autocontrolegids voor de B2C-sector opgesteld en via de website ter beschikking gesteld van de betrokken operatoren. Dank zij dit initiatief kan een operator in de B2C-sector beroep doen op één enkele gids om al zijn B2C activiteiten af te dekken.

Tevens zijn verschillende revisies lopende.

Om het invoeren van de autocontrole in de bedrijven te vergemakkelijken, werden versoepelingen voorzien. Deze versoepelingen maken het voor de inrichtingen mogelijk om de HACCP-procedures die in de gids beschreven zijn over te nemen zodat zij zelf geen eigen gevarenanalyse meer moeten uitvoeren. Dit vergemakkelijkt grotendeels het implementeren van de autocontrole in kleine bedrijven die over weinig personeel en wetenschappelijke expertise beschikken.

Autocontrolegidsen voor bedrijven die rechtstreeks aan de consument leveren (B2C) worden door het FAVV beheerd, opgesteld in overleg met de betrokken sectoren, gedrukt en gepubliceerd op zijn website.
Ze worden aangevuld met quick-start fiches.


In 2014 heeft het FAVV een procedure geïntroduceerd die het mogelijk maakt voor beheerders van privésystemen om equivalentie aan te tonen met de gidsen. Equivalentie betekent dat bij een gunstige audit op basis van het equivalent systeem er geen extra audit meer nodig is op basis van de betrokken gids maar dat het geauditeerde bedrijf toch kan genieten van een bonus op de heffing van het FAVV en van de vermindering van de inspectiefrequentie. Naast de Vegaplan Standaard in relatie tot de G-040, Sectorgids voor de primaire productie (modules A – plantaardige productie en B – ruwvoeder), en de FCA-standaard (Feed Chain Alliance, voorheen GMP diervoeders) in relatie tot de G-001, Autocontrolegids diervoeders, die reeds voorgaande jaren equivalent verklaard werden, werd in 2016 aanvullend de equivalentie aangetoond van de Vegaplan Standaard voor de Aannemers van Land-en Tuinbouwwerken in relatie tot de G-033, Sectorgids autocontrole voor de aannemers van Land- en Tuinbouwwerken voor de Primaire Plantaardige Productie. Meer details omtrent de betrokken versies die equivalent zijn, zijn terug te vinden via de website.

Operatoren die hun autocontrolesysteem hebben laten valideren, genieten van een verlaging van de inspectiefrequentie door het FAVV en van een korting van 75% op de jaarlijkse heffing. De audits zijn gebaseerd op de goedgekeurde autocontrolegidsen en worden uitgevoerd aan de hand van checklists die door het FAVV zijn opgesteld in overleg met de vertegenwoordigers van de betrokken beroepsverenigingen. In 2015 werden de specifieke checklists die van toepassing waren in de B2C vervangen door één generieke checklist wat een sterke vereenvoudiging betekent voor alle betrokken partijen. Voor enkele activiteiten die nog niet door een gids gedekt zijn (er is een gids beschikbaar voor meer dan 99% van de operatoren) heeft het FAVV specifieke tools uitgewerkt om de bedrijven te helpen.

In de sectoren waarvoor er een gids bestaat, worden de audits eventueel door het FAVV maar doorgaans door een van de 14 geaccrediteerde en erkende certificeringsinstellingen (OCI) uitgevoerd. Sinds 2016 zijn er nu ook 7 OCI’s erkend voor het uitvoeren van audits op basis van de G-044 Generieke autocontrolegids voor de B2C-sector. Gelijktijdig met de audits voor de validatie van de autocontrole kunnen deze OCI’s audits uitvoeren op basis van privélastenboeken. Door deze “gecombineerde audits” kunnen de kosten worden verlaagd.

Het aantal bedrijven dat hun autocontrolesysteem heeft laten valideren met gunstig gevolg, stijgt voortdurend. Dit toont de doeltreffendheid van het doorgevoerde beleid aan.

Eind 2016 beschikten 23.603 inrichtingen over een gevalideerd autocontrolesysteem voor al hun activiteiten.Net zoals vorig jaar zijn de meeste validaties terug te vinden in de sector van de primaire productie, gevolgd door de distributiesector.

In 2012 werd de FAVV-smiley, die tot dan enkel bestemd was voor restaurants en grootkeukens, uitgebreid naar alle inrichtingen uit de sector B2C die over een gevalideerd autocontrole systeem beschikken. Eind 2012 afficheerden 1.262 vestigingseenheden een FAVV-smiley. Eind 2016 zijn er dat ondertussen 3.219. De smiley wordt afgeleverd door de OCI die de audit uitvoert en blijft 3 jaar geldig. De lijst van deze bedrijven kan geraadpleegd worden op onze website.


De resultaten van de door het FAVV uitgevoerde controles zijn duidelijk gunstiger in de bedrijven met gevalideerd autocontrolesysteem (ACS)

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren