www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2016
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL 

Controles voor andere overheden Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 26.06.2017

Randvoorwaarden

Tijdens de inspectiebezoeken bij de landbouwbedrijven en handelaarstallen worden in het kader van de randvoorwaarden (EU-reglementering) een aantal eisen op het vlak van volksgezondheid, dierengezondheid, dierenwelzijn, gezondheid van planten en leefmilieu gecontroleerd door het FAVV. Deze controleresultaten worden overgemaakt aan de gewesten die hiervoor bevoegd zijn en instaan voor het gevolg dat hieraan gegeven wordt (met betrekking tot de eventuele intrekking van premies op basis van Europese reglementering).
In 2016 heeft het FAVV de resultaten van 33.703 inspecties uitgevoerd bij 9.107 operatoren tijdens 9.435 missies aan de gewesten doorgegeven.


Dierenwelzijn

Omwille van de zesde staatshervorming werden de bevoegdheden m.b.t. dierenwelzijn sinds 1 juli 2014 overgeheveld naar de gewesten. Voordien was de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bevoegd voor het beleid in verband met dierenwelzijn, de normatieve aspecten en de controles. Het FAVV was tot dan belast met de controle op dierenwelzijn voor dieren in de voedselketen, op alle plaatsen waar het aanwezig is voor andere missies.

Na de overgangsperiode, die afliep op 31 december 2014, wensten de gewesten een samenwerkingsprotocol af te sluiten met het FAVV: het FAVV verfieert, tijdens zijn routinecontroles bij houders van nutsdieren, de naleving van de reglementering met betrekking tot de dierenbescherming en het dierenwelzijn. De verslagen van deze observaties worden ter beschikking gesteld van de gewesten onder de vorm van checklists. Indien zware non-conformiteiten worden vastgesteld, informeert het FAVV de gewesten meteen. Zij nemen op hun beurt alle maatregelen die zij nodig achten.

In de slachthuizen informeren de dierenartsen met opdracht, behalve de observaties in de eerste lijn onder de vorm van checklists, de gewesten meteen over vastgestelde inbreuken gerelateerd aan dierenbescherming, conform de instructies die zij hierover krijgen van de gewesten.

De certificering van levende dieren bestemd voor het handelsverkeer en de export, inclusief de garanties voor dierenbescherming, wordt in essentie verzekerd door de dierenartsen met opdracht. Ook daar geven de gewesten de instructies en verzekeren zij de opvolging van alle vastgestelde inbreuken.


In 2016 stelde het FAVV informatie over dierenwelzijn verzameld tijdens 8.096 missies, waarvan 5.187 bij landbouwbedrijven, ter beschikking van de gewesten.

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren