www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2016
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Netwerk voor fraudebestrijding Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 26.06.2017

In het kader van de fraudebestrijding in de voedselketen neemt de NOE deel aan de volgende werkgroepen.


Multidisciplinaire HormonenCel (MHC)

De MHC wordt voorgezeten door de Federale Politie en is belast met de coördinatie tussen de verschillende inspectie- en politiediensten. Zij heeft een signaal-, advies- en informatiefunctie voor de bijstandsmagistraat, de politieke verantwoordelijken, de bestaande overlegstructuren en de betrokken administraties. Zij voert tevens onderzoeken uit op vraag van de politiediensten, de gerechtelijke overheden en de bijstandsmagistraat. De MHC is bijgevolg een operationele cel.


Interdepartementale Commissie voor de coördinatie van de fraudebestrijding in de economische sectoren (ICCF)

De commissie staat in voor het efficiënte beheer van de informatie-uitwisseling tussen de betrokken departementen, de uitwerking van voorstellen waarbij gezamenlijke strategieën voor fraudebestrijding worden vastgelegd en het collectieve overleg over fraudemechanismen.

In de schoot van deze commissie heeft de NOE het initiatief genomen voor een evaluatie van de bestaande coördinatiecellen en samenwerkingsprotocollen met de bedoeling deze te overlopen en daar waar nodig aan te passen op het vlak van de samenstellingen en/of de missie. Tevens werd nagegaan of de erin opgenomen cellen en samenwerkingsprotocollen nog actief en geldig zijn.


Interdepartementale Coördinatiecel voor de controle van de voedselveiligheid (ICVV)

Deze cel is belast met het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende diensten die betrokken zijn bij de strategie en de controles inzake de veiligheid van de voedselketen en de farmaceutische regelgeving en het nemen van alle nuttige initiatieven om de coördinatie van de opsporingen van de inspectie- en politiediensten te verzekeren.

In 2016 werd, op vraag van het FAVV, door het ICVV aandacht besteed aan:
  • het ontwerp van de “Lex Alimentaria” die beoogt verschillende basiswetten waarvoor het FAVV bevoegd is, samen te brengen in één wet en waarin diverse bepalingen van controle zullen worden opgenomen;
  • de opvolging van de dopingproblematiek en daaraan gekoppeld de bestemming van duiven (al dan niet voedselproducerend); en
  • het voorstel om de systematische bemonstering met blokkering van de vrouwelijke runderkarkassen boven de 630 kg op te heffen. Na akkoord hierover werd er een strikte evaluatie binnen het jaar na de inwerkingtreding ervan vooropgesteld met een eventuele herziening van de werkwijze aan de hand van de vaststellingen op het terrein (evolutie van het aantal blokkeringen en het aantal monsters).

Multidisciplinaire fraudebestrijdingscel voor de veiligheid van de voedselketen (MFVV)

De NOE neemt het voorzitterschap waar van de MFVV die moet bijdragen tot het vastleggen van terreinacties tegen personen en organisaties die betrokken zijn bij fraude in de voedselketen, tot de coördinatie van de inspanningen van de betrokken diensten (inzameling, verwerken, uitwisselen en verspreiden van informatie) en de evaluatie van de uitgevoerde acties.

Er werden op initiatief van de MFVV 21 gecoördineerde acties uitgevoerd met andere overheidsdiensten: FOD Economie, Financiën, Sociale Zaken en SIOD. De controles waren vooral gericht op de namaak van voedingsmiddelen, thuiskoks via internet, de invoer van diepgevroren garnalen, de bepaling van vissoorten, de slachtgewichten, de paardensector, de vleesverwerkende bedrijven in arrondissement Halle Vilvoorde en een slachthuis.


Food Fraud Workgroup

De Food Fraud Workgroup georganiseerd door DG Santé van de Europese Commissie. Deze werkgroep wordt opgericht met per lidstaat een centraal aanspreekpunt aangaande voedselfraude. In samenspraak met de FOD Economie is de NOE het centraal aanspreekpunt van de Food Fraud Workgroup op Europees niveau.

In het kader van deze werkgroep werden er in 2016 diverse fraude informatie en meldingen aan andere lidstaten overgemaakt en indien nodig samengewerkt.


Working Group of Enforcement Officers (WGEO)

De NOE werkt samen met een aantal internationale instanties. De veterinaire groep van de WGEO, bekend als de Small Bull Group, komt tweemaal per jaar samen. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van Engeland, Noord-Ierland, Ierland, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Nederland, België, Frankrijk, Polen, Italië, Spanje en Hongarije.

Meerdere problemen werden behandeld in de vergaderingen die in 2016 georganiseerd werden:
  • de fraude door export van "processed animals proteins" naar derde landen; en
  • de fraude met paardenpaspoorten.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren