www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2016
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Externe audits Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.06.2017

Audits door nationale instanties

Het FAVV heeft zijn geïntegreerd systeem voor het beheer van kwaliteit, veiligheid en milieu verder uitgewerkt en onderhouden: na afloop van de externe audits werden alle verkregen certificaten met betrekking tot de normen ISO 9001, ISO 17020, ISO 17025, ISO 17043 en ISO 14001 behouden in 2016.


Audits van de Europese Commissie

De directie belast met de audits en analyses inzake gezondheid en voedsel van het Directoraat-Generaal Gezondheid en Voedselveiligheid van de Europese Commissie heeft, zoals ieder jaar, in 2016 een reeks audits uitgevoerd in België. De directie voert deze audits uit overeenkomstig artikel 45 van verordening (EG) nr. 882/2004 inzake de officiële controles.

In de loop van januari werd een eerste audit uitgevoerd met betrekking tot de nationale auditsystemen (interne audit) die de Belgische overheid heeft ingesteld. Voor het FAVV heeft deze audit aangetoond dat het systeem goed geïmplementeerd, betrouwbaar en exhaustief is. Het FAVV kreeg geen enkele aanbeveling. De enige aanbeveling werd geformuleerd ten aanzien van de gewestelijke diensten die belast zijn met dierenwelzijn. Aan deze diensten werd gevraagd om zo snel mogelijk interne auditsystemen in te stellen.

In februari heeft een informatiemissie zich gebogen over de beperkende maatregelen die zijn ingesteld voor Campylobacter spp. in pluimveebedrijven. De inspecteurs van de Europese Commissie zijn tot de conclusie gekomen dat België over de nodige wetgeving beschikt en een doeltreffend toezichtsplan heeft ingesteld. Momenteel behaalt België de verhoopte resultaten echter nog niet wat betreft de reductie van de prevalentie van Campylobacter spp.

In mei werd een andere informatiemissie uitgevoerd met betrekking tot het instellen van de vereisten die van toepassing zijn op de vertegenwoordigers van de instellingen van derde landen die diervoeders uitvoeren naar de Europese Unie (om bepaalde diervoeders - bijvoorbeeld additieven - te kunnen exporteren naar de Europese Unie moeten operatoren uit derde landen "vertegenwoordigd" worden door een operator in de Europese Unie; deze "vertegenwoordiger" neemt de verantwoordelijkheid voor de producten die op de markt gebracht worden op zich). De missie heeft vastgesteld dat het gebruikte systeem globaal gezien toereikend is, maar heeft gewezen op een aantal zwakke punten in het systeem van vertegenwoordiging dat momenteel in voege is. Er werd geen enkele aanbeveling geformuleerd. Niettegenstaande is de Belgische overheid, gelet op de aard van de missie, het engagement aangegaan om de rol van de vertegenwoordigers te herzien om het systeem doeltreffender te maken.

Een derde informatiemissie in de loop van september had betrekking op de officiële controles met betrekking tot samengestelde producten. De bevinding van deze missie was dat het controlesysteem performant is (controletools, risicogebaseerde bemonsteringen, er wordt rekening gehouden met de autocontrolesystemen die de operatoren implementeren...). De missie is ook tot de bevinding gekomen dat de opleiding van de inspecteurs voor het beoogde domein moet worden versterkt, met name wat de controle van ingevoerde producten betreft.

In november werd een laatste audit uitgevoerd. Het doel van deze audit was om de systemen te evalueren die werden ingesteld voor verscherpte controles bij invoer. De diensten van de Europese Commissie hebben hun conclusies nog niet doorgestuurd.

Alle gepubliceerde rapporten kunnen worden geraadpleegd op de website van de Europese commissie.


Inspecties en audits door derde landen

Het FAVV werd ook geauditeerd door derde landen met het oog op het behoud en de uitbreiding van onze exportmarkten.

In 2016 hebben delegaties uit Canada, Japan, Vietnam, Taiwan en China het Belgische voedselveiligheidssysteem gecontroleerd.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren