www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2016
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Administratieve vereenvoudiging Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 27.06.2017

Het FAVV streeft ernaar om de reglementering en de daarmee samenhangende verplichtingen zo bevattelijk en toegankelijk mogelijk te houden. Daarom worden altijd heel wat inspanningen geleverd niet alleen op het vlak van informatie en sensibilisering van de operatoren, maar ook op wetgevend en procedureel vlak.

In de businessplannen 2009 – 2011, 2012 – 2014 en 2015 – 2017 neemt de administratieve vereenvoudiging een prominente plaats in. Tot nu toe werden onder meer de volgende vereenvoudigingen gerealiseerd.


Versoepelingen in het kader van autocontrole in de sector B2C

Het FAVV hecht veel belang aan de kleine ondernemingen. In dat kader werden en worden heel wat versoepelingen toegekend aan deze kleine ondernemingen. Enkele belangrijke verwezenlijkingen in dit kader zijn:

 • Het FAVV heeft het beheer van de gidsen voor de B2C-sector overgenomen, waardoor het zelf in staat voor het actualiseren en drukken van de gidsen. Bovendien worden deze gidsen gratis ter beschikking gesteld van de operatoren via de website van het FAVV. In 2016 werd de generieke autocontrolegids voor de B2C-sector gepubliceerd. Deze generieke autocontrolegids bestaat uit een generiek praktijkhandboek die van toepassing is op alle operatoren uit de B2C-sector, en specfieke modules die van toepassing zijn naargelang de activiteit(en) van de operator.
 • Quick-start-fiches werden uitgewerkt als aanvulling op de autocontrolegidsen in de B2C-sector en bevatten op een eenvoudige, duidelijke manier de belangrijkste punten waarop een operator moet letten om te voldoen aan de wettelijke vereisten. Deze fiches worden uitgebreid van zodra er nieuwe wetgeving van toepassing is.
 • In 2016 werd gestart met de ontwikkeling van een website die zich specifiek richt tot de operatoren met een activiteit in de B2C-sector. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar startende operatoren. De website zal zodanig opgebouwd zijn dat alle informatie op een duidelijke en eenvoudige manier beschikbaar is. De ontwikkeling van deze website zal verder lopen in 2017.
 • Begin 2017 werd een nieuwe website gelanceerd als informatie- en meldpunt voor de vulgarisatie van de wettelijke vereisten en de begeleiding van kleine ondernemingen en zelfstandigen actief in de voedingssector. Deze nieuwe website van de Voorlichtings- en begeleidingscel geeft een overzicht van de lopende begeleidingsprojecten, de opleidingen en initiatieven van de cel, alsook de resultaten van de studieprojecten. In de toekomst zal de website ook nuttige en praktische informatie bevatten voor kleine ondernemingen die zich in een ontwikkelings- of diversificatiefase bevinden.
 • Verschillende activiteiten werden geneutraliseerd bij de bepaling van de heffing van de operatoren zodat het feit dat deze activiteiten (nog) niet afgedekt zijn door een validatie van het autocontrolesysteem geen invloed zouden hebben op de heffing. Het betreft bijvoorbeeld nieuwe activiteiten gedurende het eerste jaar, bepaalde activiteiten die nog niet opgenomen zijn in bepaalde gidsen, activiteiten waarvoor enkel een registratie nodig is in de horeca, detailhandel…
 • De mogelijkheid om de administratieve boete te vervangen door een validatie van het autocontrolesysteem.
 • De Europese verordening over voedselinformatie aan consumenten laat uitzonderingen op de etikettering toe voor levensmiddelen die wel verpakt worden maar toch bedoeld zijn voor onmiddellijke verkoop, en levensmiddelen die door kleine producenten worden verkocht en waarvan de voedingsinformatie niet moet worden vermeld. De vermelding van allergenen blijft wel in alle gevallen verplicht. De begrippen “levensmiddelen die met het oog op de onmiddelijke verkoop worden voorverpakt”, “kleine hoeveelheden” en “plaatselijke detailhandel” zijn in de verordening echter niet gedefinieerd. Om duidelijkheid te scheppen over deze begrippen en opdat de operatoren deze uniform zouden interpreteren en de overheden de regelgeving adequaat toepassen heeft het FAVV samengewerkt met de FOD Volksgezondheid en de FOD Economie om een verklarend document op te stellen.
 • De “rechtstreekse levering, door de producent, van kleine hoeveelheden van primaire producten aan de eindverbruiker of de plaatselijke detailhandel die rechtstreeks aan de eindverbruiker levert” is onderworpen aan versoepelde wettelijke eisen (KB van 7 januari 2014). Voor de rechtstreekse verkoop van rauwe melk bijvoorbeeld, al dan niet via een melkautomaat op het productiebedrijf, volstaat de registratie van deze activiteit. België aanvaardt een verlaagde analysefrequentie (celgetal, kiemgetal, residuen van antibiotica) voor de levering van kleine hoeveelheden.
 • Een aantal operatoren in de detailhandel wordt vrijgesteld van de erkenningsplicht als zij producten van dierlijke oorsprong leveren aan andere detailhandelszaken en het gaat om een marginale, plaatselijke en beperkte activiteit.
 • De Europese reglementering voorziet dat de lidstaten kunnen toestaan dat melk met een te hoog kiemgetal kan gebruikt worden voor de productie van kaas met een rijpingsduur van meer dan 60 dagen. België heeft deze afwijking toegestaan via het koninklijk besluit van 30 november 2015 betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong.
 • De flexibiliteit m.b.t. HACCP wordt in België geregeld via het ministerieel besluit van 22 maart 2013 betreffende de versoepeling van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige inrichtingen in de voedselketen. De operatoren moeten zelf geen risicoanalyse uitvoeren en kunnen direct de autocontrolegids toepassen. In dat kader moeten bovendien enkel de non-conformiteit, correctieve acties en corrigerende maatregelen geregistreerd worden. De documenten m.b.t. traceerbaarheid moeten maar gedurende 6 maanden bewaard worden na afloop van de houdbaarheidsdatum of bij ontbreken van deze datum, gedurende 6 maanden na de productiedatum in plaats van 2 jaar.
 • De B2C-sector mag het aantal registraties in het kader van de autocontrole beperken. De registratie is niet meer nodig voor reiniging en ontsmetting, ongediertebestrijding, opleidingen, klachten. Er zijn geen verklaringen van overeenstemming meer nodig voor materialen die in contact komen met levensmiddelen en er moeten geen productfiches meer bijgehouden of opgesteld worden voor de levensmiddelen die rechtstreeks aan de consument worden geleverd.
 • De Europese verordening (EG) nr. 2073/2005 legt een minimale bemonsteringsfrequentie op voor gehakt vlees, vleesbereidingen, separatorvlees en vers pluimveevlees. De bevoegde autoriteiten kunnen inrichtingen die gehakt vlees, vleesbereidingen en vers pluimveevlees in kleine hoeveelheden produceren vrijstellen van deze bemonsteringsfrequenties. In België ziet het FAVV elke detailhandelszaak in vlees (vleeswinkel, slagerij) als een inrichting die slechts kleine hoeveelheden gehakt vlees en vleesbereidingen produceert. De bemonsteringsfrequentie wordt voor deze bedrijven verlaagd tot 1 analyse per jaar.


Binnen de perken van zijn financiële mogelijkheden financiert het FAVV jaarlijks een beperkt aantal studieprojecten die binnen de beleidsondersteuning en de ondersteuning van kleine bedrijven in de voedselketen kaderen. De resultaten van deze studieprojecten worden onder meer aangewend bij het controleprogramma van het FAVV, voor het toekennen van wetenschappelijk onderbouwde invullingen van in de wetgeving voorziene derogatiemogelijkheden, of nog als basis voor de uitwerking van de op HACCP-gebaseerde procedures in het kader van de autocontrole. In 2015-2016 werden vier studieprojecten gefinancierd. Een eerste project ging over de microbiologische kwaliteit van levensmiddelen op basis van insecten op de Belgische markt. In het onderzoek werden actielimieten voor microbiologische parameters voorgesteld. Deze worden toegepast bij de monsternemingen en analyses door het FAVV van producten op basis van insecten. Een tweede project ging over de microbiologische risico’s van ‘dry aged meat’. In het onderzoek werden microbiologische risico’s en kritische controlepunten geïdentificeerd van een langdurige droge afrijping van rundsvlees, een praktijk die meer en meer wordt toegepast door slagers en gespecialiseerde restaurants. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor het aanpassen van de autocontrolegids van de slagerijen. Een derde project ging over de microbiologische risico’s van niet-gekoelde rijsttaarten. De resultaten worden gebruikt door het Wetenschappelijk Comité om de risico’s van een in de wetgeving voorziene derogatiemogelijkheid van de wettelijke bewaartemperatuur van rijsttaarten beter te kunnen inschatten. In het vierde project werd een verkennende studie uitgevoerd naar de mogelijkheden van metagenoomanalyse bij de controle van de voedselveiligheid van zachte rauwmelkse kazen. Met metagenoomanalyse wordt bedoeld de studie van al het genetisch materiaal dat direct wordt teruggevonden in een complex biologisch monster. In deze beperkte studie kon echter niet worden aangetoond dat metagenoomanalyse een meerwaarde heeft ten opzichte van de klassieke microbiologische technieken.Ontwikkeling van een interactieve portaal voor het publiek en de operatoren

De portaalsite Foodweb laat het publiek toe de registratie van operatoren en de resultaten van de controles in de bedrijven die behoren tot de distributie en de horeca te bekijken.

De operatoren kunnen via een beveiligde toegang hun administratieve gegevens betreffende hun registratie bij het FAVV consulteren, de activiteiten van hun bedrijf (bedrijven) wijzigen, de controlechecklisten, de analyseresultaten, hun autocontrolestatus, te downloaden facturen en hun financiële status consulteren, hun jaarlijkse aangifte voor de heffingen invoeren, ad hoc documentatie raadplegen evenals de historiek van hun jaarlijkse aangifte... De operatoren worden uitgenodigd hun e-mailadres door te geven en te valideren (33% van de betrokken operatoren in 2016) en om ervoor te kiezen hun facturen per e-mail te ontvangen (20% van de operatoren).

Via de applicatie BECERT kunnen de operatoren eveneens hun elektronische certificaten aanvragen. Sinds 2016 is BECERT operationeel in alle provincies en eind 2016 konden er reeds 22 modellen van elektronische exportcertificaten gebruikt worden. In 2016 werden op die manier reeds 2.005 certificaten afgeleverd. Het gebruik van de toepassing zal in 2017 verder gepromoot worden. Tevens zal de applicatie in 2017 verder worden uitgebreid met bijkomende modellen van elektronische exportcertificaten.

Op korte termijn zullen de operatoren zelf hun paswoord voor de toegang tot Foodweb kunnen beheren. De toegang wordt ook beter beveiligd door het gebruik van eID mogelijk te maken.

In de loop van 2018 zal de portaalsite zodanig aangepast worden dat de operatoren, bij de invoering van hun jaarlijkse aangifte, hun activiteiten die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen, moeten bevestigen en/of aanpassen voor al hun vestigingseenheden. Op deze manier zal het FAVV over kwaliteitsvolle en actuele gegevens beschikken en zullen de operatoren zich vlot op onder kunnen stellen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen betreffende de aangifte van de activiteiten. We kunnen dus spreken over een win-win situatie.

Foodweb


Tijdens hun dagelijkse activiteiten waken de medewerkers van het FAVV ook over de administratieve vereenvoudiging.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren