www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2015
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL 

Raadgevend Comité Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 20.06.2016

Het Raadgevend Comité van het FAVV verleent op eigen initiatief of op vraag van de minister of de Gedelegeerd bestuurder advies over alle materies die betrekking hebben op het door het FAVV gevolgde en te volgen beleid. Het comité vormt ook een overlegplatform dat een transparante discussie mogelijk moet maken tussen het FAVV en zijn partners over de actualiteit, de evolutie van de reglementering, de financiering, de obstakels bij uitvoer, enz.

Dit comité bestaat uit 39 leden die de belangrijkste beroepssectoren, de consumentenverenigingen en de overheden, betrokken bij de werking van het Agentschap, vertegenwoordigen: consumentenorganisaties, de sector landbouwproductie, de sector van de diervoederfabrikanten, de organisaties die actief zijn in de levensmiddelenindustrie, de chemische industrie, de handel die onder de bevoegdheid van het FAVV valt, de horeca, de transportsector, de FOD’s Volksgezondheid en Economie, de Gewesten en de Gemeenschappen.

De effectieve en plaatsvervangende leden worden aangesteld bij koninklijk besluit voor een periode van 4 jaar.

In 2015 heeft het Raadgevend Comité 8 keer vergaderd waarvan 1 keer samen met het Wetenschappelijk Comité van het Agentschap. Er werden tijdens dit overleg 2 thema’s besproken : de vooruitzichten voor een monitoring van risico-indicatoren van opkomen van dierziekten en de captatie van signalen binnen het Voedselagentschap en door de keten.


Nieuwe samenstelling

In 2015 heeft het Raadgevend Comité verschillende besprekingen gevoerd m.b.t. een herziening van de samenstelling en de werking van het Raadgevend Comité. Volgende principes zijn naar voren geschoven:

 • behoud van de drie grote groepen van belanghebbenden: de consumenten, de sectoren en de andere overheden,
 • vereenvoudiging van de benoemingsprocedure,
 • voordracht van de leden, plaatsvervangers door sector- en consumentenorganisaties en de overheden met nominatieve aanduiding door het Raadgevend Comité,
 • het niet-behoud van dierenrechtenorganisaties gezien de overdracht van dierenwelzijn aan de Gewesten.

Op 4 december 2015 heeft de Ministerraad zijn instemming betuigd bij het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het Raadgevend Comité ingesteld bij het FAVV.

In 2015 werden adviezen en informatie verstrekt bij het Raadgevend Comité over:

 • het financiële beleid van het FAVV (de heffingen, de retributies, de begroting van het FAVV, de evolutie van Foodweb),
 • het controleprogramma en de uitvoering van het controleplan,
 • de werking van AMCRA en de samenwerking FAVV-AMCRA,
 • de publicatie van de inspectieresultaten,
 • de operationele doelstellingen van het nieuw businessplan van het FAVV,
 • de gecertificeerde autocontrolesystemen (gidsen, audits, FAVV-smiley),
 • de administratieve vereenvoudiging,
 • het activiteitenverslag van het FAVV, van de Multidisciplinaire hormonencel en van de Commissarissen voor administratieve boetes, het communicatieplan, de interne audits en het jaarverslag van de ombudsdienst,
 • verschillende actualiteitsonderwerpen (impact van de 6de staatshervorming op de bevoegdheden en de werking van het FAVV, uitvoer naar derde landen, herziening van de controleverordening, …).

De verslagen van de vergaderingen zijn beschikbaar op de website van het FAVV.

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren