www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2015
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Controles op intracommunautaire zendingen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.06.2016

De intracommunautaire zendingen van dieren en van sommige dierlijke producten zoals sperma en embryo's moeten via TRACES (TRAde Control and Expert System) worden genotificeerd. Dit informaticasysteem, gebruikt in alle Lidstaten van de Europese Unie, registreert de verplaatsingen van dieren en van sommige producten van dierlijke oorsprong. TRACES meldt aan de overheid van de plaats van bestemming de bewegingen van de dieren vanaf de plaats van oorsprong en laat het coderen toe van al de door de overheid uitgevoerde controles in verband met dierengezondheid, dierenwelzijn en volksgezondheid tijdens het transport of op de plaats van bestemming.

 

Levende dieren en vermeerderingsmateriaal

In 2015 blijft het aantal uitgebrachte certificaten voor intracommunautair handelsverkeer voor uitgaande zendingen stijgen, met een toename van 12% (+7.359) ten opzichte van 2014 en van 35% ten opzichte van 2010. Het aantal inkomende zendingen is ook gestegen (+8.217).

Zoals in 2013 en 2014 is de import van runderen hoger dan de export (+60.443). België importeert vooral slachtrunderen (54%) en mestrunderen (32%) terwijl het vooral fokrunderen exporteert (36%).

Ons land blijft een netto-invoerder van varkens (+356.570) en dat saldo ten gunste van de import kent een stijging ten aanzien van 2014 (+245.097). Het zijn hoofdzakelijk slachtvarkens (83%) die worden uitgevoerd, terwijl opfokvarkens en vleesvarkens (54%) worden ingevoerd.

Ten aanzien van 2014 is er een lichte toename van de import van pluimvee (+4%). Slachtkippen vormen 81% van de import van pluimvee en mestkippen vertegenwoordigen 57% van de export.

 

Dieren

  Aantal uitgaande zendingen Aantal inkomende zendingen
  Certificaten Hoeveelheid Certificaten Hoeveelheid

Runderen

6.734

215.670

7.259

276.113

Varkens

5.882

1.145.337

7.334

1.501.907

Schapen

174

2.526

745

73.697

Geiten

34

5.225

203

9.828

Pluimvee

5.752

102.661.718

17.619

128.555.552

Vogels

3.604

479.703

474

385.559

Vissen

395

611.818

763

2.639.287

Paarden

6.460

13.401

5.234

13.649

Honden, katten, fretten

209

1.717

1.490

20.272

Lagomorfen en knaagdieren

273

85.627

114

265.587

Andere zoogdieren

257

3.423

247

1.386

Amfibieën en reptielen

5

582

13

140

Landongewervelden

2.261

385.936

48

400.682

Totaal

32.040

105.612.683

41.543

134.143.659

12% van de ingevoerde paarden en 5% van de uitvoerde paarden zijn bestemd voor de slacht, de rest bestaat vooral uit fokpaarden en andere geregistreerde paarden (wedstrijdpaarden).

In 2015 zijn invoer (-9%) en uitvoer (-51%) van honden, katten, fretten nog gedaald en zijn op hun laagste niveau sinds 2010.

In 2014 werden 335 dossiers (356 in 2014) behandeld voor onregelmatigheden vastgesteld bij de handel in levende dieren en gelijkgestelde producten: België verstuurde 124 vaststellingen (226 in 2014) naar andere lidstaten en kreeg er zelf 41 (130 in 2014) vanuit andere lidstaten.

  • De meest voorkomende onregelmatigheden hadden betrekking op problemen met identificatie: omwisselen van paspoorten of van runderen bij het laden, fouten bij het opstellen van de certificaten (foutieve gezondheidsverklaringen).
  • De onregelmatigheden die werden begaan bij intracommunautair verkeer van honden en katten zijn met 112% gestegen. Deze zijn te wijten aan het niet-naleven van de regels inzake identificatie (microchip en Europees paspoort) en inenting tegen hondsdolheid door particulieren bij de aankoop van honden en katten in de Europese landen die niet vrij zijn van hondsdolheid.

 

Vermeerderingsmateriaal

  Aantal uitgaande zendingen Aantal inkomende zendingen
  Certificaten Hoeveelheid Certificaten Hoeveelheid
Sperma en embryo's

2.848

2.693.060

4.386

1.144.026

Broedeieren

1.684

290.897.805

2.912

246.965.257

De uitvoer naar andere EU-landen van Belgisch genetisch materiaal (sperma en embryo's) blijft het verder goed doen (+70%).

De invoer en uitvoer van broedeieren blijft stijgen (+70%).

 

Dierlijke bijproducten

Voor wat betreft de dierlijke bijproducten, niet bestemd voor menselijke consumptie, en overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1069/2009, staat het FAVV in voor:

  • bij inkomend handelsverkeer: het afleveren van toelatingen voor ontvangst van niet-verwerkte dierlijke mest, en het terugmelden via TRACES van aankomst van zendingen
  • bij uitgaand handelsverkeer: het uitreiken van gezondheidscertificaten voor niet-verwerkte mest van andere diersoorten dan paardachtigen en het melden van de zending aan de lidstaat van bestemming voor niet-verwerkte mest van andere diersoorten dan paardachtigen en voor verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor diervoeding, en het melden via TRACES van de zending aan de lidstaat van bestemming.

 

Zendingen van niet-verwerkte mest van andere diersoorten dan paardachtigen en van verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor diervoeding vanuit België naar andere lidstaten

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren