www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Raadgevend Comité Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.07.2015

Het Raadgevend Comité van het FAVV verleent op eigen initiatief of op vraag van de minister of de Gedelegeerd bestuurder advies over alle materies die betrekking hebben op het door het FAVV gevolgde en te volgen beleid. Het comité vormt ook een overlegplatform dat een transparante discussie mogelijk moet maken tussen het FAVV en zijn partners over de actualiteit, de evolutie van de reglementering, de financiering, de obstakels bij uitvoer, enz.

Dit comité bestaat uit 39 leden die de belangrijkste beroepssectoren, de consumentenverenigingen en de overheden, betrokken bij de werking van het Agentschap, vertegenwoordigen: consumentenorganisaties, de sector landbouwproductie, de sector van de diervoederfabrikanten, de organisaties die actief zijn in de levensmiddelenindustrie, de chemische industrie, de handel die onder de bevoegdheid van het FAVV valt, de horeca, de transportsector, de FOD’s Volksgezondheid en Economie, de Gewesten en de Gemeenschappen.

De effectieve en plaatsvervangende leden worden aangesteld bij koninklijk besluit voor een periode van 4 jaar.

In 2014 heeft het Raadgevend Comité 8 keer vergaderd waarvan 1 keer samen met het Wetenschappelijk Comité van het Agentschap. Er werden tijdens dit overleg adviezen gevraagd en informatie verstrekt aan het Raadgevend comité over het financiële beleid van het FAVV met betrekking tot de heffingen, de retributies, de begroting van het FAVV, het controleprogramma en de uitvoering van het controleplan, de evolutie van Foodweb, de follow-up van de verwezenlijkingen van het businessplan van het FAVV, de gecertificeerde autocontrolesystemen (gidsen, audits, FAVV-smiley), het activiteitenverslag van het FAVV, van de Multidisciplinaire hormonencel en van de Commissarissen voor administratieve boetes, het communicatieplan, de interne audits, de voortgang van de projecten inzake administratieve vereenvoudiging en het jaarverslag van de ombudsdienst.

Van de voorgestelde actualiteitsonderwerpen, onthouden we in het bijzonder:
 • de voorbereiding van het businessplan 2015-2017,
 • de resultaten van de SWOT-enquête die werd uitgevoerd bij verschillende stakeholders,
 • de classificatie en de publicatie van de inspectieresultaten in de B2C-sector,
 • de herziening van de controleverordening,
 • de stand van zaken inzake administratieve vereenvoudiging,
 • de voorbereiding en de resultaten van de crisisoefening m.b.t. traceerbaarheid in de bedrijfskolom eieren en eiproducten,
 • de evolutie van de vogelgriep en de haarden op Europees niveau,
 • de problematiek van acrylamide in levensmiddelen,
 • de stand van zaken m.b.t het Russisch embargo op Europees varkensvlees,
 • de vereenvoudiging van de audittools,
 • het epidemiologisch onderzoek uitgevoerd ten gevolge van de brucellosehaarden bij runderen in 2010 en 2012.

De verslagen van de vergaderingen zijn beschikbaar op de website van het FAVV.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren