www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Ondersteuning van de uitvoer Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.07.2015

Bedrijven houden zich meer en meer bezig met uitvoer en verwachten daarbij steun van de overheid. De toenemende vraag voor het openen van exportmarkten en het toenemende belang van sanitaire en fytosanitaire obstakels bij uitvoer vereisen een proactieve benadering, een nauwere samenwerking tussen de verschillende overheden en de bedrijfswereld alsook een doeltreffend gebruik van de beschikbare middelen. Op het Europees en mondiale niveau krijgen overheden en bedrijven met dezelfde uitdagingen te maken.

Het FAVV heeft dan ook verschillende acties ondernomen die erop gericht zijn de dienstverlening voor Belgische uitvoerders te verbeteren. Het FAVV heeft onder andere het initiatief genomen om akkoorden af te sluiten die gericht zijn op een gemeenschappelijke benadering voor het bevorderen van de export in nauw overleg met alle betrokken partners (bedrijven, federale en regionale administraties).Specifieke sectorale bemonsteringsplannen in het kader van de export naar derde landen

De eisen van derde landen verschillen dikwijls van de geldende Europese en nationale wetgeving. Exporteurs moeten via hun autocontrolesysteem garanderen dat ze aan deze eisen voldoen. Enkele beroepsfederaties hebben een sectoraal bemonsteringsplan opgesteld om te verifiëren of de producten die bestemd zijn voor export voldoen aan de productnormen van het land van bestemming. Deze bemonsteringsplannen worden jaarlijks herzien en gevalideerd door het Agentschap.

De Vereniging van Belgische Tuinbouwers (VBT) en de exporteurs van groenten en fruit (Fresh Trade Belgium) hebben hun bemonsteringsplan voor de Russische markt en Japan verdergezet. De Federatie van de Belgische Mengvoederfabrikanten (BEMEFA) heeft haar bemonsteringsplan voor de garantie van de certificering van diervoeders die geexporteerd worden naar Macedonië, de Russische federatie, Wit-Rusland en Kazachstan uitgebreid met garanties aangaande radioactiviteit voor Wit-Rusland en Kazachstan.

Naast de Belgische federatie van het vlees (FEBEV) garanderen nu ook de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) en de gelatineproducenten de productconformiteit voor de Russische en Chinese markt via een sectoraal bemonsteringsplan.Twintig Belgische zuivelbedrijven goedgekeurd voor export naar China

Na een aantal voedingsschandalen met zuivelproducten hebben de Chinese autoriteiten extra maatregelen genomen om de voedselveiligheid van de eigen productie en van ingevoerde zuivelproducten beter te garanderen. Begin 2014 werden verschillende landen, waaronder België, bezocht door Chinese inspectieteams.

Het bezoek aan ons land kon op korte termijn worden georganiseerd in nauwe samenwerking met de Belgische zuivelsector. Het vertrouwen van China in het Belgische systeem voor voedselveiligheid, dat opgebouwd werd door regelmatige contacten en door transparantie, werd bevestigd en versterkt tijdens dit inspectiebezoek.

Sinds mei 2014 zijn twintig Belgische bedrijven goedgekeurd voor de export van zuivelproducten naar China.Russisch embargo biedt ook mogelijkheden

De fruit- en vleessector werden in 2014 zwaar getroffen door het politiek embargo dat Rusland uitvaardigde tegen Europese agrovoedingsproducten. De uitvoer van Europees varkensvlees was voordien al niet meer mogelijk door het vaststellen van Afrikaanse varkenspest in Polen en Litouwen.

Onder impuls van de FOD Buitenlandse zaken werd een task force opgericht om gezamenlijk naar alternatieven te zoeken voor deze belangrijke exportmarkt. Prioritaire landen en regio’s werden gedetecteerd. Werkgroepen boren potentiële exportmarkten aan een gecoördineerde aanpak uit te werken. In tegenstelling tot de reeds bestaande vergaderingen georganiseerd door het FAVV, focust de task force niet enkel op de sanitaire en fytosanitaire handelsbelemmeringen, maar wordt ook nagegaan op welke manier promotie-activiteiten, handelsmissies en andere acties kunnen georganiseerd worden en op elkaar afgestemd worden.

Hoewel het embargo een serieuze economische impact heeft, his er ook een positieve keerzijde. De jarenlange onderhandelingen met Canada over de export van peren zijn plots in een stroomversnelling beland en sinds november 2014 kunnen Belgische exporteurs peren afzetten op de Canadese markt. Exporteurs en ondersteunende organisaties en overheden zijn zich nog meer bewust geworden van het belang van een goede samenwerking om de export van Belgische producten mogelijk te maken.

Ondertussen onderhoudt België de contacten met de Russische overheid om klaar te zijn op het moment dat Rusland haar grenzen terug opent voor Belgische producten.BECERT

BECERT is een applicatie die als doel heeft het certificeringproces voor export naar derde landen te digitaliseren in het kader van administratieve vereenvoudiging, traceerbaarheid en fraudebestrijding.
Sinds 5 mei 2014 is BECERT operationeel in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen voor de export van pluimveevlees. BECERT zal stelselmatig uitgebreid worden naar andere provincies en voor andere producten.

BECERT voorziet in de mogelijkheid om:
  • exportcertificaten aan te vragen, te creëren, op te slaan, af te drukken en af te leveren;
  • afgeleverde exportcertificaten te raadplegen;
  • alle informatie gerelateerd aan een certificaat te registreren in één databank;
  • gebruiksvriendelijk, veilig en efficiënt te zijn;
  • door koppeling met andere databanken, de kwaliteit van de gegevens te verbeteren.

In een eerste fase wordt BECERT gebruikt voor het digitaliseren van de aanvragen en het afleveren van exportcertificaten.
In een latere fase zal BECERT toelaten de certificaatgegevens elektronisch ter beschikking te stellen van derde landen.
In dit kader heeft er reeds een eerste kennismakingsgesprek plaatsgevonden met de Russische bevoegde overheid Rosselkhoznadzor.Producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie

In 2014 werden door het FAVV in totaal 116 aanvragen ontvangen voor export van producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie naar derde landen. Er werden 78 erkenningsbrieven verstuurd en 3 aanvragen werden verworpen door het derde land. 70% van de dossiers werden binnen het jaar volledig afgewerkt werd. De gemiddelde tijd tussen ontvangst van een dossier en het versturen van de erkenningsbrief bedroeg 91 kalenderdagen.

35 dossiers zijnnog in behandeling:
  • Het dossier was onvolledig of incorrect en er diende nog gewacht te worden op bijkomende informatie door de operator alvorens het dossier bij het derde land in te dienen;
  • Er werd nog geen antwoord ontvangen van het derde land;
  • Erkenning was enkel mogelijk na inspectie van de inrichting door het derde land (voornamelijk Russische Federatie);
  • Het dossier is in behandeling bij het derde land.

Er werden aanvragen ingediend voor 18 verschillende derde landen.


Verdeling van het aantal aanvragen per derde land :


Het grote aantal voor Japan werd voornamelijk veroorzaakt doordat Japan vanaf december 2014 ook een gesloten lijst hanteert voor de export van pluimveevlees (producten).

Ondanks het embargo blijven er ook veel aanvragen voor export naar de Russische Federatie: sinds het embargo van 7 augustus 2014 werden 10 nieuwe aanvragen behandeld.


Verdeling van de aanvraagdossiers per PCE :Verdeling van het aantal aanvraagdossiers volgens het type product :


De meeste aanvragen betreffen varkensvlees, pluimveevlees of zuivelproducten. Deze maken 78 % van het totaal aantal aanvragen uit. Ook hier geldt dat het hoge aantal aanvragen voor pluimveevlees voornamelijk veroorzaakt wordt door de gesloten lijst die Japan voor dit type product toepast vanaf december 2014.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren