www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Sectorale bemonsteringsplannen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 29.06.2015

De Europese wetgeving voorziet dat de officiële controles rekening houden met de eigen controles van de operatoren voor zover zij de risico's op besmetting in de voedselketen kunnen verlagen. In deze optiek past het FAVV haar analyseprogramma aan op basis van sectorale bemonsteringsplannen (SBP) die garanties bieden waarbij de voedselveiligheid op een hoog niveau kan blijven.

Het SBP moet aan het wetenschappelijk comité van het FAVV worden voorgelegd. Er moet rekening worden gehouden met haar advies en er moet aan bepaalde bemonsterings- en analysevoorwaarden worden voldaan. De vermindering van het aantal officiële analyses berust op risicocriteria zoals de ernst van de gecontroleerde gevaren en de blootstelling van de consument.

In geval van een non-conformiteit worden corrigerende maatregelen genomen, en indien nodig wordt de meldingsplicht naar het FAVV toegepast.

 

Diervoeders

Het sectoraal bemonsteringsplan van BEMEFA kon in 2014 rekenen op 269 deelnemende vestigingseenheden. Onder hen zowel Belgische als buitenlandse mengvoeder- en voormengselfabrikanten, leden van BEMEFA en niet-leden van BEMEFA. Voor het jaar 2014 werden in zijn totaaliteit 2.104 analyses uitgevoerd:

  • 59 analyses op zware metalen bij productie van voormengsels (niveau 1): alle analyses waren conform,
  • 1.583 analyses van mycotoxines, residuen van bestrijdingsmiddelen, dioxines en PCB's, zware metalen, Salmonella, PAK's, aflatoxines, blauwzuur, melamine, microorganismen, antibiotica, ambrosia, onzuiverheden, paraquat bij aankoop van een gecertificeerde bron van voedermiddelen, toevoegingsmiddelen, voormengsels en mineraalvoeders (niveau 2): er waren 2 niet-conforme monsters voor aanwezigheid van aflatoxines,
  • 443 analyses op zware metalen Salmonella, mycotoxines bij productie van mengvoeders (niveau 3): er waren 2 niet-conforme monsters voor aanwezigheid Salmonella.

 

Zuivelsector

In het kader van de autocontrole voert de zuivelsector, de melkproductiesector en de zuivelindustrie sinds 2006 een jaarlijkse monitoring (MONIMILK) uit, die georganiseerd wordt door de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ).

In 2014 werden 1.006 monsters van rauwe melk op de hoeve genomen en 517 in RMO-wagens. Hierop werden analyses uitgevoerd voor verschillende chemische en microbiologische gevaren en op residuen van diergeneesmiddelen.

Voor de microbiologische parameters bestaat er geen wettelijke norm. In 2 monsters van rauwe hoevemelk werd E. coli aangetroffen met een besmettingsniveau hoger dan 50 ufc/ml. Melk van elke levering die betrekking had op deze niet-conforme resultaten heeft een warmtebehandeling ondergaan. Deze resultaten werden aan de betrokken melkveebedrijven meegedeeld met de vraag dat zij een grondige ontsmetting zouden uitvoeren zodat in het vervolg de aanwezigheid van deze bacteriën tot een minimum zou herleid worden.

Er werd geen overschrijding vastgesteld voor chemische analyses en voor residuen van diergeneesmiddelen.

 

Maalderijen

De Autocontrolegids voor de Maalderij (G-020) is een gezamenlijk initiatief van de Koninklijke Vereniging der Belgische Maalders (KVBM), de Maaldersvereniging en Molenaars 2000. In het kader van deze gids wordt jaarlijks een sectoraal bemonsteringsplan uitgevoerd onder de coördinatie van KVBM. Dit plan dekt zowel de ontvangen granen als de geproduceerde bloem en bijproducten en start telkens in de maand september – het moment van de ontvangst van de nieuwe graanoogst door de maalderijen – en loopt tot en met augustus van het volgende jaar. In het kader van het plan september 2013 – augustus 2014 waren er 34 deelnemende Belgische maalderijen. Van graan werden er 34 stalen genomen, van bloem 60 en van bijproducten 62. De stalen werden geanalyseerd op bestrijdingsmiddelen, op mycotoxines, op zware metalen, op moederkoren (enkel in geval van graan), op gisten en schimmels en – in geval van bloem – op totaal kiemgetal en totaale coliformen.

Bij de 3 soorten monsters waren de meest aangetroffen pesticiden chlorpyrifos- methyl, pirimifos-methyl, cypermethrin en deltametrin. De MRL werd nooit overschreden. Mycotoxines werden aangetroffen in enkele monsters van graan, bloem en bijproducten doch nog steeds onder de geldende normen (deoxynivalenol, zearalenon, en ochratoxine). Er werd in quasi alle stalen cadmium teruggevonden, maar de Cd-norm werd nergens overschreden. De andere zware metalen werden veel minder frequent en in lage gehalten waargenomen.

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren