www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Controles op intracommunautaire zendingen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.07.2015

De intracommunautaire zendingen van dieren en van sommige dierlijke producten zoals sperma en embryo's moeten via TRACES (TRAde Control and Expert System) worden genotificeerd. Dit informaticasysteem, gebruikt in alle Lidstaten van de Europese Unie, registreert de verplaatsingen van dieren en van sommige producten van dierlijke oorsprong. TRACES meldt aan de overheid van de plaats van bestemming de bewegingen van de dieren vanaf de plaats van oorsprong en laat het coderen toe van al de door de overheid uitgevoerde controles in verband met dierengezondheid, dierenwelzijn en volksgezondheid tijdens het transport of op de plaats van bestemming.

 

Levende dieren en vermeerderingsmateriaal

Het aantal uitgebrachte certificaten voor intracommunautair handelsverkeer voor uitgaande zendingen heeft zijn hoogste niveau bereikt in de laatste vijf jaar en het vertoont een stijging van 11% (+3.244) ten opzichte van 2013. Het aantal inkomende zendingen is stabiel gebleven (min 197).

De export van runderen is net als in 2013 hoger dan de invoer (+ 49.749). België importeert vooral slachtrunderen (121.889) en mestrunderen (122.116). België blijft varkens (+ 245.097) importeren, maar het saldo ten gunste van de import kent een sterke daling ten aanzien van 2013 (+ 448.709). Ons land blijft een netto-invoerder van varkens (+ 245.097), maar dat saldo ten gunste van de import kent een sterke daling ten aanzien van 2013 (+ 448.709). Het zijn hoofdzakelijk slachtvarkens (970.490) die worden uitgevoerd, terwijl opfokvarkens en vleesvarkens (910.770) worden ingevoerd.

Ten aanzien van de vorige jaren zet de import van pluimvee (-21.433.282) zijn ingezette daling (-25,4 % sinds 2010) voort. Slachtkippen vormen 85% van de import van pluimvee.

Dieren

  Aantal uitgaande zendingen Aantal inkomende zendingen
  Certificaten Hoeveelheid Certificaten Hoeveelheid
Runderen 6.887 257.874 7.679 307.623
Varkens 6.100 1.220.796 7.398 1.465.893
Schapen 155 2.723 869 107.249
Geiten 50 8.090 155 4.186
Pluimvee 4.670 85.913.702 17.803 123.467.583
Vogels 2.554 207.897 381 56.908
Vissen 341 396.157 704 2.918.240
Paarden 5.197 12.885 4.150 15.153
Honden, katten, fretten 437 3.374 1.097 22.184
Lagomorfen en knaagdieren 350 106.149 221 419.908
Andere zoogdieren 153 1.812 107 483
Amfibieën en reptielen 6 65 11 1.285
Landongewervelden 2.313 370.812 49 2.575
Totaal   168 97,0% 128.789.270

2.144 van de 15.153 ingevoerde paarden zijn bestemd voor de slacht (14 %), de andere invoeren bestaan vooral uit fokpaarden en andere geregistreerde paarden (wedstrijdpaarden).

De meerderheid van de ingevoerde vissen zijn forellen (2.129.270 of 73 %).

In 2014 waren invoer en uitvoer van honden, katten, fretten op hun laagste niveau sinds 2010.

In 2014 werden 356 dossiers behandeld voor onregelmatigheden vastgesteld bij de handel in levende dieren en gelijkgestelde producten: België verstuurde 226 vaststellingen naar andere lidstaten en kreeg er zelf 130 vanuit andere lidstaten.

  • De meest voorkomende onregelmatigheden hadden betrekking op problemen met identificatie: omwisselen van paspoorten of van runderen bij het laden, fouten bij het opstellen van de certificaten (foutieve gezondheidsverklaringen) en het dierenwelzijn tijdens het vervoer (36 dossiers).
  • 14 meldingen betroffen handelsverkeer van dieren die in contact gekomen waren met haarden waar meldingsplichtige ziekten (brucellose, tuberculose) werden vastgesteld.
  • De onregelmatigheden die werden begaan bij intracommunautair verkeer van honden en katten blijven hoog (80): die zijn te wijten aan het niet-naleven van de regels inzake identificatie (microchip en Europees paspoort) en inenting tegen hondsdolheid door particulieren bij de aankoop van honden en katten in de Europese landen die niet vrij zijn van hondsdolheid.

Vermeerderingsmateriaal

  Aantal uitgaande zendingen Aantal inkomende zendingen
  Certificaten Hoeveelheid Certificaten Hoeveelheid
Sperma en embryo's 2.081 2.095.547 4.069 1.109.474
Broedeieren 1.103 171.862.440 2.044 143.273.650

De uitvoer naar andere EU-landen van Belgisch genetisch materiaal (sperma en embryo's) blijft het verder goed doen met een saldo ten gunste van de uitvoer van bijna 1 miljoen eenheden.

Het intracommunautair handelsverkeer van broedeieren is meer dan verdrievoudigd in vergelijking met 2013 en overstijgt opnieuw het niveau van de invoer.

 

Dierlijke bijproducten

Voor wat betreft de dierlijke bijproducten, niet bestemd voor menselijke consumptie, en overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1069/2009, staat het FAVV in voor:

  • bij inkomend handelsverkeer: het afleveren van toelatingen voor ontvangst van niet-verwerkte dierlijke mest,
  • bij uitgaand handelsverkeer: het uitreiken van gezondheidscertificaten voor niet-verwerkte mest van andere diersoorten dan paardachtigen en het melden van de zending aan de lidstaat van bestemming voor niet-verwerkte mest van andere diersoorten dan paardachtigen en voor verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor diervoeding.

Sinds 2010 is het aantal zendingen van niet-verwerkte mest van andere diersoorten dan paardachtigen en van verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor diervoeding vanuit België naar andere lidstaten in stijging.

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren