www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL 

Andere verboden of ongewenste stoffen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 11.08.2015

In diervoeders worden binnen bepaalde grenzen bepaalde stoffen aanvaard terwijl andere daarentegen formeel verboden zijn (bijvoorbeeld hormonen). Het FAVV voert tal van analyses uit om de afwezigheid van hormonen en de afwezigheid van verboden additieven zoals antibiotica, waarvan het gebruik als additief werd verboden in het kader van het preventiebeleid tegen antibioticaresistentie, aan te tonen.

Gerecycleerde vetten (keukenafval) zijn eveneens verboden omwille van de risico's die ze voor de diergezondheid of de veiligheid van dierlijke producten kunnen inhouden: zij kunnen eiwitten bevatten die verboden zijn voor herkauwers (eiwitten afkomstig van zoogdieren). In het kader van de bestrijding van BSE (gekke koeienziekte), voert het FAVV controles uit om na te gaan of er geen verboden dierlijke eiwitten aanwezig zijn, in het bijzonder door kruiscontaminaties in voeder voor herkauwers. Onvoldoende zuivere rundvetten zijn eveneens verboden.

Het FAVV voert ook analyses uit op ook melamine, een chemisch bestanddeel dat gebruikt wordt bij de fabricatie van plastic. Het product werd in het verleden op een frauduleuze manier toegevoegd aan bepaalde in China vervaardigde melkproducten om het stikstofgehalte schijnbaar te verhogen.

Het FAVV spoort hydroxymethylfurfural (HMF) op in producten op basis van suiker bestemd voor bijenvoeder. Dit kan in dit voedsel worden gevormd wanneer het slecht wordt bewaard en aan hitte wordt blootgesteld (zon). Deze stof is schadelijk voor bijen. Er wordt eveneens toezicht gehouden op verschillende ongewenste zaden. Deze kunnen voor sommige dieren giftig zijn.

Er werden ook analyses uitgevoerd voor de opsporing van GTH (glycerol triheptanoaat) dat als merker wordt toegevoegd aan diermeel en dierlijke vetten, aangezien deze niet mogen gebruikt worden in diervoeders.

Nitraten komen van nature voor in groenten en fruit. De concentratie ervan verschilt naargelang de soort, het seizoen en de teeltwijze. Ze komen vooral voor in bladgroenten. Nitraten zijn weinig toxisch maar de metabolieten ervan kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Tweekleppige schaaldieren zoals mosselen, oesters en sint-jakobsschelpen voeden zich met microalgen (fytoplankton) door deze uit het water te filteren. Bepaalde soorten fytoplankton produceren toxines die accumuleren in de schaaldieren: mariene biotoxines. De consumptie van dergelijke schaaldieren kan bij mensen aanleiding geven tot braken en diarree (DSP: Diarrhetic Shellfish Poisoning, veroorzaakt door lipofiele toxines), desoriëntatie en geheugenverlies (ASP: Amnesic Shellfish Poisoning), zenuwsymptomen en verlammingsverschijnselen (PSP: Paralytic Shellfish Poisoning).

Histaminevorming in vis kan plaatsvinden wanneer het van nature aanwezige histidine door bacteriën wordt omgezet tot histamine. Bepaalde vissoorten zoals tonijn, makreel, sardines, haring, ansjovis, … bevatten veel histidine en houden bijgevolg meer risico in op vorming van hoge gehaltes aan histamine. Dit is vooral het geval bij het hanteren of stockeren in verkeerde omstandigheden (bv. bewaren bij te hoge temperatuur). Het consumeren van vis die hoge gehaltes aan histamine bevat, kan vergiftigingsverschijnselen veroorzaken (misselijkheid, huiduitslag, hoofdpijn, maag-darmklachten, …). Histamine wordt niet vernietigd bij het koken of bakken van vis. Gekoeld bewaren van verse vis (0-4°C) is dus een zeer belangrijke maatregel om histaminevorming te beperken.

In de veehouderijen, in de slachthuizen, bij ingevoerde producten en soms ook in de verwerkings- en distributiesector neemt het FAVV monsters voor het opsporen van anabolica (hormonen, antithyroïde stoffen, beta-antagonisten en corticosteroïden), verboden stoffen (chloramphenicol, nitrofuranen, nitro-imidazolen), diergeneesmiddelen (antibiotica, anthelmintica, coccidiostatica, niet-steroïdale ontstekingsremmers (NSAID), enz.). Verdachte monsternames ivm anabolica worden beschreven in het hoofdstuk Fraudebestrijding.


Diergeneesmiddelen
Melamine
Nitraten
Mariene biotoxinenDiervoeders

Aantal missies Aantal operatoren
1.986 1.159


  Aantal monsternemingen Conforme monsters Aantal maatregelen
Afwezigheid van verpakkingsresten 43 76,7% 8
Kruisbesmetting en verboden gemedicineerde stoffen 525 99,4% 1
Crotolaria 45 100,0%  
Cyaniden 30 100,0%  
Moederkoren 29 100,0%  
Feedban 998 100,0%  
Fluor 79 98,7% 1
Ambrosiazaden 45 100,0%  
Daturazaden 45 100,0%  
Ricinuszaden 45 100,0%  
Gerecycleerde vetten 124 100,0%  
GTH 44 100,0%  
HMF 17 82,4% 3
Anabole stoffen 507 100,0%  
Onzuiverheden in vetten 70 97,1% 1
Mélamine 1 100,0%  
Totaal 2.471 99,2% 14


Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 1
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 2
PV's 5
Andere 6
Totaal 14


Non-conformiteiten
  Aantal monsternemingen Non-conforme parameter
Agroalimentaire producten en bijproducten 9 Afwezigheid van verpakkingsresten
Volledige diervoeders 3 Kruisbesmetting en verboden gemedicineerde stoffen
Planten, fruit en producten en bbijproducten ervan 3 Hydroxy-methyl furfural (HMF)
Producten van landdieren 2 Onzuiverheden in vetten
Aanvullende diervoeders 1 Fluor
Granen: producten en bijproducten 1 Afwezigheid van verpakkingsrestenVisserij- en aquacultuurproducten

Aantal missies Aantal operatoren
429 76


  Aantal monsternemingen Gunstige monsternemingen Aantal maatregelen
Amnesic shellfish poisoning toxin (ASP) 88 100,0%  
Histamine 45 97,8%  
Paralytic shellfish poisoning toxin (PSP) 88 100,0%  
Lipofiele toxines 88 100,0%  
Totaal 133 99,2% 0


Non-conformiteiten
  Aantal monsternemingen Non-conforme parameter
Vissen 1 HistamineNitraten

Aantal missies Aantal operatoren
108 47


  Aantal monsternemingen Conforme monsters Aantal maatregelen
Groenten 112 100,0%  Diergeneesmiddelen en verboden stoffen

Analyses van diergeneesmiddelen
  Aantal monsternemingen Conforme monsters
Melk, melkproducten et bereidingen op basis van melk 345 100,0%
Organische matrices van dierlijke oorsprong 5.997 97,5%
Eieren, eiproducten en producten op basis van eieren 248 100,0%
Bijenteeltproducten 143 100,0%
Visserij- en aquacultuurproducten 239 99,2%
Vlees, vleesproducten en -bereidingen 351 100,0%
Totaal 7.323 97,9%


Analyses van verboden stoffen (anabolica, chloramphenicol, nitrofuranen en nitro-imidazolen)
  Aantal monsternemingen Conforme monsters
Dranken 101 99,0%
Melk, melkproducten et bereidingen op basis van melk 190 100,0%
Organische matrices van dierlijke oorsprong 1.449 99,9%
Eieren, eiproducten en producten op basis van eieren 27 100,0%
Bijenteeltproducten 120 100,0%
Visserij- en aquacultuurproducten 240 97,1%
Vlees, vleesproducten en -bereidingen (behalve anabolica) 81 100,0%
Vlees, vleesproducten en -bereidingen : anabolica (bewakingsplan in slachthuizen en wildverwerkingsbedrijven) 3.705 99,97%
Vlees, vleesproducten en -bereidingen : anabolica (bewakingsplan bij invoer) 409 100,0%
Feces, urine, haar (in de bedrijven) 3.589 99,9%
Totaal 9.911 99,9%

Bij 3 runderen van eenzelfde bedrijf werden androgenen aangetroffen, terwijl in een monster van water nitrofurazone (nitrofuraan) vastgesteld werd.

Bewakingsplan in het slachthuis
In een urinemonster van een rund werden residuen van dexamthasone aangetroffen. Vijf varkens vertoonden een de hoge antibioticaconcentratie (2 gevallen m.b.t. sulfadiazine, 2 gevallen m.b.t. oxytetracycline en 1 geval m.b.t. florfenicol), bij een ander varken werden residuen van tulathromycine aangetroffen waarbij er geen behandeling vermeld werd, maar het karkas werd ongeschikt verklaard voor consumptie omwille van veralgemeende ziekte. Bij een varken was de concentratie van een kalmerend middel te hoog en bij een ander ging het om een antiparasitair middel. Bij twee kippen werd een concentratie voor doxycycline vastgesteld die hoger was dan de MRL. Uit een monster van eieren bleek dat het niet-conform was m.b.t. de aanwezigheid van antibiotica. Er werden drie RASFF-berichten verstuurd (2 omwille van antibiotica in varkensvlees en 1 omwille van antibiotica in kippenvlees).

Verdachte monsters in het slachthuis
71 runderen die injectiesporen vertoonden bleken niet conform te zijn (37 dieren omwille van de aanwezigheid van antibiotica, 13 dieren omwille van NSAID, 12 dieren omwille van antibiotica en NSAID, 6 dieren omwille van antiparasitaire producten, 1 dier omwille van antibiotica en antiparasitaire producten, 1 dier omwille van antiparasitaire producten en NSAID en 1 dier omwille van antibiotica, antiparasitaire producten en NSAID). Anderzijds bleken 20 varkens die injectiesporen vertoonden bleken niet conform te zijn (7 dieren omwille van de aanwezigheid van antibiotica, 8 dieren omwille van NSAID, 1 dier omwille van antibiotica en een verdovend middel, 2 dieren omwille van antibiotica en NSAID, 1 dier omwille van antiparasitaire producten en 1 dier omwille van antibiotica, verdovende middelen en NSAID). Drie varkens van eenzelfde bedrijf vertoonden residuen van xylazine na een illegale behandeling.Verhoogde controles

Er zijn 6 types verhoogde controles die geïdentificeerd worden aan de hand van een verschillende code volgens het type inbreuk : de codes H, N1 en N2 voor de inbreuken met betrekking tot niet-toegelaten stoffen en de codes M1, M2 en R voor de inbreuken met betrekking tot de toegelaten stoffen.

Verhoogde controles in runder- en varkensbedrijven

  Niet-toegelaten stoffen toegelaten stoffen
  H H N1-N2 M1-M2 R R
  Runderen Varkens     Runderen Varkens
2013 2* 0 0 0 3 8
2014 1 0 1 0 20** 12


* De verhoogde controles werden in 2014 ingesteld terwijl er in 2013 non-conformiteiten vastgesteld waren
** In 3 gevallen werd de non-conformiteit in 2013 vastgesteld.


Eén verhoogde controle van het type H werd toegekend aan een rundveebedrijf omdat bij 3 runderen androgenen ontdekt waren. Eén verhoogde controle van het type N1 werd toegekend naar aanleiding van de aanwezigheid van fenylbutazone.

Onder de verhoogde controles van het type R die aan rundveebedrijven toegekend waren, werden hiervan 12 toegekend ingevolge antibioticagebruik, 4 ingevolge het gebruik van niet-steroïdale ontstekingsremmers, 3 ingevolge het gebruik van antibiotica en van niet-steroïdale ontstekingsremmers en 1 ingevolge het gebruik van antiparasitaire middelen. Onder de verhoogde controles van het type R die aan varkenbedrijven toegekend waren, werden hiervan 9 toegekend ingevolge antibioticagebruik, 1 ingevolge het gebruik van niet-steroïdale ontstekingsremmers, 1 ingevolge het gebruik van antiparasitaire middelen en 1 ingevolge het gebruik van antibiotica en kalmerende middelen.

Zes verzoeken om beroep werden ingediend, zij hebben aanleiding gegeven tot een nieuw onderzoek van het dossier door de Evaluatiecommissie.

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren