www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Soorten controles Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 14.09.2015

Het FAVV voert verschillende soorten opdrachten of bezoeken uit bij operatoren actief in de voedselketen :

  • Inspecties tijdens dewelke de controleurs van het FAVV de naleving van de Belgische en Europese wetgeving nagaan: deze vinden plaats hetzij in het kader van het controleplan, volgens een bepaalde inspectiefrequentie, hetzij naar aanleiding van een klacht, een verdenking van een dierenziekte, een maatregel tegen een andere operator, een verplichte melding, een RASFF (snel Europees waarschuwingsssyteem), een voedsel toxi-infectie, een onregelmatigheid bij in- of uitvoer, een erkenningsaanvraag, een incident in de voedselketen (traceerbaarheid van een dier of besmet product, bijkomende enquête...), enz.
  • Hercontroles: in geval van een ongunstige inspectie worden systematisch een of meerdere hercontroles uitgevoerd na de periode die nodig is om de noodzakelijke aanpassingen uit te voeren.
  • Opvolgingsinspecties: een bepaald percentage (variërend volgens de activiteiten) van de operatoren die een sanctie hebben gekregen (PV, waarschuwing) en die zich in orde hebben gesteld, wordt gecontroleerd vóór de eerst volgende inspectie die voorzien is volgens de vooraf bepaalde inspectiefrequentie. Dit om zich ervan te vergewissen dat de operator niet hervalt in slechte gewoonten.
  • Monsternemingen: een product (een of meerdere monsters) wordt bemonsterd voor analyse in een van de labo's van het FAVV of in een door het FAVV erkend labo.
  • Keuring: alle dieren moeten voor en na het slachten worden onderzocht tijdens de zogenaamde keuring. De bedoeling van deze keuring is vooral de bescherming van de volksgezondheid te waarborgen door vlees dat abnormaliteiten vertoont, besmet is met ziekteverwekkers of residuen van diergeneesmiddelen of contaminanten bevat, uit te sluiten voor menselijke consumptie. De keuring wordt meestal door een zelfstandige dierenarts met opdracht uitgevoerd (officiële dierenarts).

 

Eén opdracht (of missie) kan bestaan uit verschillende soorten controles, bijvoorbeeld het uitvoeren van een inspectie samen met het nemen van monsters.

Tijdens de inspecties in het kader van het controleplan, vullen de FAVV-controleurs checklists (CL) in: hierin staan de verschillende te controleren items. Deze CL's zijn beschikbaar op de website van het FAVV, zodat alle operatoren kunnen nagaan of hun inrichting in overeenstemming is met de reglementering.


Andere soorten controles maken het voorwerp uit van een verslag en niet van checklists.

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren