www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Meldingen en gevolgen van controles Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 06.08.2015

RASFF

Via het Rapid Alert System for Food & Feed (RASFF) werden er in 2014 door alle lidstaten van de EU samen 3.090 meldingen gedaan (3.516 in 2012, 3.133 in 2013) van producten die een risico kunnen betekenen voor mens of dier. Hiervan kwamen er 198 (143 in 2012, 164 in 2013) uit België: 50 meldingen als gevolg van informatie bekomen in het kader vanuit de autocontrole van bedrijven, 67 meldingen tengevolge van een onderzoek van een geblokkeerd geïmporteerd product, 51 naar aanleiding van een controle op de Belgische markt, 26 naar aanleiding van een importcontrole voor de Belgische markt, 3 meldingen ten gevolge van een consumentenklacht (3) en 1 melding ingevolge een voedselvergiftiging.


  Food Feed Food Contact Material
Alert 59 3 0
Information 26 42 1
Border rejection 61 5 1
Totaal 700 92,1% 2


Top 5 van de RASFF-meldingen door België in 2014 volgens gevaar

RASFF
Aflatoxines 13,1 %
Salmonella 10,6 %
Verboden substantie hexoconazole 5,6 %
Chlorpyriphos 5,1 %
Niet toegelaten GGO 4,0 %


Top 5 van de RASFF-meldingen door België in 2014 volgens product

RASFF
Fruit en groenten 20,7 %
Diervoeders 14,1 %
Noten en afgeleide producten 9,6 %
Vlees(producten) van gevogelte 6,1 %
Kruiden 5,6 %


Het RASFF-contactpunt heeft 778 meldingen verspreid, inclusief de “additionals” (dit zijn aanvullende informatiemeldingen en waarschuwingsmeldingen voor opvolging ).Meldingsplicht

Elke operator die activiteiten uitoefent die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen, is verplicht het Agentschap in te lichten wanneer vermoed wordt dat een ingevoerd, geproduceerd, gekweekt, geteeld, verwerkt, vervaardigd, verdeeld of op de markt gebracht product schadelijk zou kunnen zijn voor de gezondheid van mens, dier of plant (KB van 14/11/2003).


Aantal meldingen per sector (zonder dierziekten)
  2012 2013 2014
Primaire sector 67 51 84
Transformatie 569 349 374
Distributie 142 153 211
Import-Export 3 1 2
Totaal 481 554 671


Het aantal meldingen steeg met 18 % ten opzichte van 2013. Aard van het gevaar:
  • fysische gevaren (+49%): stukjes glas, metaal, plastiek, rubber, verpakkingsmateriaal en biologisch materiaal dat niet geschikt is voor consumptie, zowel in levensmiddelen als in diervoeders;
  • microbiologische gevaren (+ 23 %): vooral Salmonella en E. coli. Deze gevarengroep vertegenwoordigt 36 % van de meldingen;
  • biologische gevaren (+ 17 %): een stijging met 62 % van de meldingen van voor planten schadelijke organismen (bacterievuur, wortelknobbelaaltjes) en de aanwezigheid van levende insecten (kevers, larven) in levensmiddelen. Deze gevarengroep vertegenwoordigt ook 36 % van deze groep van meldingen;
  • chemische gevaren (+ 3 %): de voornaamste meldingen betreffen residuen van bestrijdingsmiddelen (+ 45 %) en residuen van diergeneesmiddelen (- 22 %);
  • andere gevaren (+ 29 %): hier is de toename van meldingen vooral te wijten aan het niet naleven van de autocontrolevoorschriften (niet uitvoeren van analyses, gebrekkige tracering), foutieve en/of onvolledige etikettering (niet vermelden van allergenen, niet respecteren van waarborgen) en de aanwezigheid van niet-toegelaten genetisch gemodificeerde organismen.Administratieve boetes

Het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het FAVV, bepaalt dat in de voedselketen vastgestelde inbreuken aanleiding kunnen geven tot een administratieve sanctie: de betaling van een administratieve boete door de overtreder doet de strafvordering vervallen.

De afhandeling van de procedure voor het voorstellen van administratieve boetes wordt, op basis van de taalrol, toevertrouwd aan een jurist – commissaris van de administratieve boetes. Nadat hij de parketten de mogelijkheid heeft gegeven om de vastgestelde inbreuken te vervolgen, stelt hij een administratieve boete voor. Voor wanbedrijven (correctionele straf) wordt een bedrag van 150 € tot 30.000 € voorgesteld; voor overtredingen (politiestraf) is dit 100 €.

De commissaris van de administratieve boetes steunt op de strafbepalingen van de wetten waarvoor het FAVV bevoegd is en houdt daarbij rekening met de individuele situatie van de overtreder, de ernst van de inbreuken of het aantal, de weerslag op de gezondheid van consumenten, dieren of planten en het eventueel voorkomen van recidive.


Evolutie van het aantal door de commissarissen van de administratieve boetes behandelde dossiers
  2012 2013 2014
Aantal initiële voorstellen 4.712 4.716 5.098
(+57 dossiers in behandeling)
Naar het parket doorgestuurde dossiers (zonder voorstel) 299 508 902
Totaal voorgesteld bedrag 2.661.872 € 2.731.005 € 3.338.865 €


Belangrijkste materies waarvoor proces-verbaal werd opgesteld (uit een totaal van ongeveer 50 trefwoorden)
  2012 2013 2014
Temperatuur van levensmiddelen 12,3 % 12,1 % 12,7 %
Bewaaromstandigheden 11,0 % 11,0 % 11,5 %
Hygiëne personeel 10,2 % 10,5 % 10,7 %
Hygiëne horeca 9,5 % 9,8 % 10,0 %
Etikettering van levensmiddelen 9,8 % 9,4 % 9,1 %
Autocontrole 9,7 % 8,6 % 7,9 %
Hygiëne distributie 7,1 % 6,4 % 6,6 %
Product schadelijk verklaard 5,1 % 5,1 % 4,8 %
Rookverbod horeca 2,9 % 2,8 % 2,4 %


Net als de voorgaande jaren worden vaak inbreuken vastgesteld in de horecasector en de detailhandel, te wijten aan een minder professionele instelling van de verantwoordelijken.

Als reactie op die vaststelling heeft het FAVV sinds begin 2011 aan horecazaken voorgesteld om, onder bepaalde voorwaarden, als alternatief voor de administratieve boete, een opleiding te volgen bij de voorlichtingscel van het FAVV.

In 2014 konden 1.946 operatoren van deze mogelijkheid gebruik maken( 1.396 in 2012, 1.796 in 2013). Hiervan schreven 734 zich ook daadwerkelijk in voor een opleiding waarvan 279 al konden genieten van de (gedeeltelijke) kwijtschelding van de administratieve boete (455 in 2012, 489 in 2013).


Om operatoren actief in de sector B2C (bijvoorbeeld bakkers, slagers, grootwarenhuizen, kinderdagverblijven, ambulante handelaars, landbouwers die aan hoeveverkoop doen) te stimuleren hun autocontrolesysteem te laten valideren is het FAVV op 1 januari 2014 daarenboven van start gegaan met een nieuw initiatief in verband met de administratieve boetes. Dit initiatief houdt in dat operatoren kunnen vrijgesteld worden van het betalen van hun administratieve boete voor PV’s opgesteld vanaf 1 januari 2014 wanneer zij binnen een bepaalde termijn hun autocontrolesysteem laten valideren door een certificeringsorganisme erkend door het FAVV én een Smiley bekomen.

Ook de operatoren actief in de horecasector kunnen kiezen voor dit initiatief (maar ze moeten een opleiding van 1 dag met al hun personeel volgen OF hun autocontrolesysteem laten valideren en dus een Smiley bekomen).

In totaal vielen 3.644 operatoren in de doelgroep van deze nieuwe gunstmaatregel: 24 operatoren sloten een overeenkomst af met een erkend certificeringsorganisme en 13 bekwamen reeds de (gedeeltelijke) kwijtschelding van de administratieve boete dank zij de validatie van hun autocontrolesysteem.

Bovenvermelde cijfergegevens dient men als voorlopig te beschouwen wat betreft het jaar 2014. De processen-verbaal van de laatste maanden van 2014 zijn immers nog in behandeling.Intrekking of weigering van de erkenning of toelating

Wanneer de andere maatregelen (waarschuwingen, PV, …) zonder succes werden toegepast, start het FAVV de procedure van weigering, intrekking of schorsing van de erkenning of toelating op. In geval van bevestiging van deze sanctie en wanneer de intrekkingsprocedure wordt ingeleid, kan de operator vragen om gehoord te worden voor de beroepscommissie van het FAVV.

In 2014 werden 15 procedures van weigering en 24 procedures van intrekking opgestart:
  • Tegen 4 procedures werd beroep aangetekend bij de beroepscommissie van het FAVV; in 2 gevallen heeft de minister de oorspronkelijke beslissing van het FAVV bevestigd. In 2 andere dossiers, heeft de minister tijdelijk de beslissing van het FAVV ingetrokken, evenwel met de voorwaarde dat een laatste actieplan moest opgesteld worden om de inrichting in orde te stellen. Deze dossiers zijn begin 2015 nog altijd lopende.
  • In 14 gevallen werd de door het FAVV overwogen maatregel bevestigd en moest de operator de activiteiten van zijn inrichting stopzetten.
  • In 20 dossiers werd de procedure stopgezet naar aanleiding van het in orde stellen van de operator of naar aanleiding van de vrijwillige stopzetting van zijn activiteiten.
  • 1 dossier is nog altijd lopende.

Daarenboven werden 3 operatoren aan een onmiddellijke intrekking onderworpen (zonder de mogelijkheid om in beroep te gaan), gezien de ernst van de vastgestelde feiten.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren