www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL 

Autocontrolesystemen en sectorgidsen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.07.2015

Sinds 2005 moeten alle operatoren actief in de voedselketen in hun inrichting een autocontrolesysteem implementeren om aan de consumenten een betere bescherming te bieden. Teneinde de operatoren te helpen aan deze verplichting te voldoen, worden door de beroepsorganisaties autocontrolegidsen opgesteld die door het FAVV gevalideerd worden.

Het FAVV moedigt al verscheidene jaren de sectorverenigingen aan om duidelijke en didactische gidsen op te stellen, wat ondertussen heeft resulteerd in 33 goedgekeurde sectorgidsen. In 2014 werden ook verschillende gidsen gereviseerd.

Het FAVV helpt de opstellers van de gidsen. Om het invoeren van de autocontrole in de bedrijven te vergemakkelijken, werden versoepelingen voorzien. Tot begin 2013 waren deze versoepelingen beperkt tot de KMO’s uit de distributie, de horeca en de micro ondernemingen van de transformatiesector, maar sedert maart 2013 zijn de versoepelingen, via een nieuw ministerieel besluit, uitgebreid tot alle inrichtingen in de B2C-sector, ongeacht de grootte van de inrichting. Deze versoepelingen maken het voor de inrichtingen mogelijk om de HACCP-procedures die in de gids beschreven zijn over te nemen zodat zij zelf geen eigen gevarenanalyse meer moeten uitvoeren. Dit vergemakkelijkt grotendeels het implementeren van de autocontrole in kleine bedrijven die over weinig personeel en wetenschappelijke expertise beschikken.

Autocontrolegidsen voor bedrijven die rechtstreeks aan de consument leveren (B2C) worden door het FAVV beheerd, opgesteld in overleg met de betrokken sectoren, gedrukt en gepubliceerd op zijn website.
Ze worden aangevuld met quick-start fiches.


In 2014 voorziet het FAVV de mogelijkheid voor beheerders van privésystemen om equivalentie aan te tonen met de gidsen. Equivalentie betekent niet alleen dat er bij een gunstige audit op basis van het equivalent systeem geen extra audit meer nodig is op basis van de betrokken gids maar ook dat het geauditeerde bedrijf toch kan genieten van de voordelen van zijn/haar gevalideerde autocontrolesysteem. Het FAVV erkent immers de equivalentie tussen de Vegaplan Standaard en de Sectorgids G-040 voor de primaire productie G-040 (modules A - plantaardige productie en B - ruwvoeder), gezien de eisen van de Sectorgids integraal in de Vegaplan Standaard opgenomen zijn.

Operatoren die hun autocontrolesysteem hebben laten valideren, genieten van een verlaging van de inspectiefrequentie door het FAVV en van een korting van 75% op de jaarlijkse heffing. De audits zijn gebaseerd op de goedgekeurde autocontrolegidsen en worden uitgevoerd aan de hand van checklists die door het FAVV zijn opgesteld in overleg met de vertegenwoordigers van de betrokken beroepsverenigingen. Voor enkele activiteiten die nog niet door een gids gedekt zijn (er is een gids beschikbaar voor meer dan 99% van de operatoren) heeft het FAVV instrumenten uitgewerkt om de bedrijven te helpen.

In de sectoren waarvoor er een gids bestaat, worden de audits eventueel door het FAVV maar doorgaans door een van de 14 geaccrediteerde en erkende certificeringsinstellingen (OCI) uitgevoerd. Gelijktijdig met de audits voor de validatie van de autocontrole kunnen deze OCI audits uitvoeren op basis van privélastenboeken. Door deze “gecombineerde audits” kunnen de kosten worden verlaagd.

Het aantal bedrijven die hun autocontrolesysteem laten valideren met gunstig gevolg, gaat voortdurend in stijgende lijn. Dit toont de doeltreffendheid van het doorgevoerde beleid aan.

Eind 2014 beschikten 22.163 inrichtingen over een gevalideerd autocontrolesysteem voor al hun activiteiten.Net zoals vorig jaar zijn de meeste validaties terug te vinden in de sector van de primaire productie, gevolgd door de distributiesector.

In 2012 werd de FAVV-smiley, die tot dan enkel bestemd was voor restaurants en grootkeukens, uitgebreid naar alle inrichtingen uit de sector B2C die over een gevalideerd autocontrole systeem beschikken. Eind 2012 afficheerden 1.262 vestigingseenheden een FAVV-smiley. Eind 2014 zijn er dat ondertussen 2238. De smiley wordt afgeleverd door de OCI die de audit uitvoert en blijft 3 jaar geldig. De lijst van deze bedrijven kan geraadpleegd worden op onze website.

De resultaten van de door het FAVV uitgevoerde controles zijn duidelijk gunstiger in de bedrijven met gevalideerd autocontrolesysteem (ACS)

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren