www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Inspecties Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 18.06.2015

De kernopdracht van het FAVV blijft het houden van toezicht op de voedselketen door middel van controles. Het FAVV heeft in het verleden bijzondere inspanningen geleverd om het ruime en vage concept van risicogebaseerde controles om te zetten in concrete inspectie- en bemonsteringsprogramma’s gebaseerd op objectieve parameters en statistisch onderbouwd. Het inspectieprogramma is een meerjarenprogramma dat er op gericht is om alle operatoren met een vooraf vastgelegde frequentie te inspecteren en het bemonsteringsprogramma wordt tot op vandaag jaarlijks vastgelegd op basis van de meest recente gegevens.

Bij het toezicht op de regelgeving van de Europese Unie zal, waar interpretatie mogelijk is, gekozen worden voor een pragmatische oplossing in functie van de voedselveiligheid. Deze benadering zal de komende jaren behouden en verder verfijnd worden.

Als aanvulling komen er specifieke acties die gericht zijn op bepaalde activiteiten of producten. Dit kan het gevolg zijn van aanwijzingen dat bepaalde regelgeving niet correct opgevolgd wordt (bv gebruik van sulfiet in gehakt), nieuwe praktijken (bv consumptie van insecten) of (opnieuw) opkomende gevaren.

Naast de geprogrammeerde controles is er een uitgebreid palet van andere controleactiviteiten die voortspruiten uit klachten, internationale alarmberichten (RASFF), erkennings- en toelatingsaanvragen, speciale acties al dan niet in samenwerking met andere overheidsinstellingen enz.

Aangezien al deze controles de hoeksteen zijn van het toezicht op de voedselketen zal het FAVV er enerzijds naar streven om het aantal inspecties maximaal te behouden door onder meer de besparingen op de personeelskredieten te compenseren met verdere efficiëntiewinsten en anderzijds de beperkingen, noodzakelijk om te besparen, in het bemonsterings- en analyseprogramma zo klein mogelijk te houden met een maximaal behoud van controles op voedselveiligheidscriteria.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren