www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Plantengezondheid Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 14.09.2015

Het FAVV voert jaarlijks analyses van planten, plantaardige producten, grond en andere materialen die drager kunnen zijn van plantenziekten en plagen. De monsternemingen werden verricht bij producenten, in opslagplaatsen, in verzendingscentra, in openbaar groen en in bossen en ook bij de invoerders van diverse goederen voor de controles op verpakkingshout (paletten, kisten, enz).

Dit toezicht heeft als doel de uitbraak van haarden van schadelijke quarantaineorganismen vroegtijdig op te sporen zodat ze worden uitgeroeid. Het laat eveneens toe op internationaal vlak te waarborgen dat onze planten en plantaardige producten aan de wettelijke vereisten voldoen. Een groot aantal monsternemingen, in het bijzonder bij de teelt van aardappelpootgoed, wordt door het FAVV aan de gewesten gedelegeerd. Deze monsternemingen zijn eveneens vervat in de onderstaande overzichten.


Diabrotica-campagne

Begin 2014 werd de status van quarantaineorganisme en de bestrijdingsmaatregelen voor de maïswortelboorder (Diabrotica virgifera virgifera) op Europees niveau opgeheven. Toch besliste het FAVV, na overleg met de sector, een nationale monitoring te behouden om op kritieke plaatsen een introductie van de kever zo snel mogelijk te detecteren.

In het kader hiervan bleven er insectenvallen (lijmplaten voorzien van een lokstof) geïnstalleerd o.a. rondom civiele en militaire luchthavens, rond parkings langs de grote invalswegen, meer bepaald uit het Zuiden en uit het Westen, in de buurt van havens en in de belangrijkste maïsteeltgebieden.


Door deze monitoring werden 4 maïswortelboorders op 24 juli 2014 aangetroffen in een maïsperceel gelegen te Machelen nabij Brussel Nationaal Luchthaven. Als gevolg hiervan werden nationale noodmaatregelen genomen. Het noodplan trad in werking en er werd een focuszone van 1 km en een veiligheidszone van 5 km afgebakend.

Op 2 latere data werden er nog enkele kevers aangetroffen in de afgebakende zone. Als gevolg daarvan werd een tweede en een derde focuszone afgebakend en werd de veiligheidszone uitgebreid. De belangrijkste bestrijdingsmaatregelen zijn insecticidebehandelingen in de focuszones en een teeltrotatie.


Samen met de landbouwverenigingen en afgevaardigden van de Gewesten werd tijdens het najaar de campagne geëvalueerd. De sector wenste niet langer een benadering van quarantaine in België en verzocht het FAVV om de Belgische aanpak af te stemmen op het beleid van de EU. Daarom werden de quarantainemaatregelen opgeschort en werd het noodbesluit opgeheven.Aantal missies Aantal operatoren
3.158 1.747


  Aantal monsternemingen Conforme monsternemingen Aantal maatregelen
Globodera* 4.241 99,3% 4
Ralstonia solanacearum* 3.200 100,0% -
Clavibacter michiganensis sepedonicus* 3.115 100,0% -
Sclerotium cepivorum 885 99,9% -
Ditylenchus dipsaci 881 99,7% -
Erwinia amylovora 726 56,1% 5
Pospiviroïdes* 336 99,4% -
Meloidogyne* 274 77,0% -
Phytophthora ramorum 170 92,4% 1
Thripidae 135 5,2% 2
Chrysanthemum Stem Necrosis Virus 118 100,0% -
Phytophthora lateralis 106 92,5% 1
Xylella fastidiosa 98 100,0% -
Bursaphelenchus xylophilus 95 100,0% -
Tomato yellow leaf curl virus 50 100,0% -
Clavibacter michiganensis michiganensis 34 100,0% -
Monochamus 22 100,0% -
Apple proliferation mycoplasm 17 100,0% -
Anoplophora chinensis 4 100,0% -
Anoplophora glabripennis 4 100,0% -
Schimmels (andere) 142 98,6% -
Insecten (andere) 132 44,7% 49
Nematoden (andere) 91 98,9% 1
Bacteriën (andere) 69 97,1% -
Virus (andere) 60 88,3% -
Totaal 15.005 95,7% 63

* aan de Gewesten gedelegeerde staalnames


Maatregelen ten gevolge van non-conformiteiten

  Aantal maatregelen
Inbeslagnemingen 4
Andere 59
Totaal 63

De fytosanitaire toestand is niet noemenswaardig gewijzigd in de aardappel- en houtsectoren ten opzichte van 2013. Voornamelijk wijst men steeds op het feit dat aardappelcystenaaltjes (Globodera) en wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne) alsook bacterievuur endemisch aanwezig zijn in bepaalde gebieden.  Er werd een speciale monitoring van Thripidae (thrips) uitgevoerd om hiervan de status vast te stellen of de verschillende soorten (al dan niet quarantaineorganismen) in België aanwezig zijn. Dit gebeurde om met kennis van zaken bij export te kunnen certificeren.Meer informatie over plantenziektes
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren